JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sel­la avul­la tu­et­tu or­po­las­ten kou­lun­käyn­tiä ja di­a­bee­ti­kon ar­kea

Kallunki Hanna
Uutiset
4.9.2017 11.10

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170904111000

SRK:n ke­vääl­lä aloit­ta­ma hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­ta on käyn­nis­ty­nyt hy­vin. Toi­min­taan on Suo­mes­sa suh­tau­dut­tu myön­tei­ses­ti, ja avus­tus­va­ro­ja­kin on saa­tu pal­jon. Apua saa­neet ovat ol­leet kii­tol­li­sia.

Hu­ma­ni­taa­ri­sel­la avul­la au­te­taan vai­keis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ole­via ih­mi­siä ta­lou­del­li­ses­ti mais­sa, jois­sa SRK te­kee lä­he­tys­työ­tä. Tu­kea an­ne­taan pai­kal­lis­ten toi­mi­kun­tien kaut­ta, ja isom­mat avus­tus­ha­ke­muk­set kä­sit­te­lee myös SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­ta (HAT).

– Pai­kal­li­sel­le toi­mi­kun­nal­le an­ne­taan nel­jän­nes­vuo­sit­tain ra­haa, jota he käyt­tä­vät har­kin­tan­sa mu­kaan. Niis­tä ra­por­toi­daan jäl­ki­kä­teen SRK:lle. En­sim­mäi­nen ra­ha­e­rä an­net­tiin Ke­ni­an Nai­ro­bin alu­eel­le huh­ti–ke­sä­kuul­le, jos­ta odo­tam­me par­hail­laan ra­port­tia, SRK:n lä­he­tys­työn joh­ta­ja Juha Alan­ko ker­too.

Tä­män li­säk­si on an­net­tu joi­ta­kin yk­sit­täi­siä avus­tuk­sia.

– Tu­kea on an­net­tu esi­mer­kik­si kah­den or­po­lap­sen kou­lun­käyn­tiin ja di­a­bee­ti­kol­le lää­ke­ku­lui­hin ja jää­kaa­pin os­toon in­su­lii­nin säi­lyt­tä­mi­sek­si. Moot­to­ri­pyö­rä­on­net­to­muu­des­sa hal­vaan­tu­nut­ta on avus­tet­tu hoi­to­ku­luis­sa ja myös kak­si hau­ta­jai­sa­vus­tus­ta on an­net­tu.

Kii­tol­li­suut­ta avus­ta

Toi­min­ta on al­ka­nut Ke­ni­as­sa, ja en­si vuon­na sitä on tar­koi­tus laa­jen­taa Gam­bi­aan ja Se­ne­ga­liin.

– Nai­ro­bin alu­eel­la pai­kal­li­nen avus­tus­toi­min­nan pro­ses­si jo toi­mii. He ovat hy­vin kii­tol­li­sia saa­mas­taan avus­ta. Muu­al­la Ke­ni­as­sa on tar­koi­tus käyn­nis­tää toi­min­ta tä­män syk­syn ai­ka­na, Alan­ko to­te­aa.

Suo­mes­sa hu­ma­ni­taa­ri­nen toi­min­ta on otet­tu vas­taan myön­tei­ses­ti.

– Lah­joi­tuk­sia on saa­tu pal­jon, olem­me niis­tä kii­tol­li­sia ja tyy­ty­väi­siä. Toi­min­taa voi­daan hy­vin käyn­nis­tää ja laa­jen­taa­kin koh­de­mais­sa, Alan­ko ker­too.

Myös il­ma­pii­ri avus­tus­toi­min­taa koh­taan on ol­lut myön­tei­nen.

– Esi­mer­kik­si su­vi­seu­rois­sa ih­mi­siä kävi pal­jon in­fo­pis­tees­sä, jos­sa täs­tä toi­min­nas­ta ker­rot­tiin. Lä­hes poik­keuk­set­ta ih­mis­ten kom­men­tit oli­vat po­si­tii­vi­sia, Alan­ko muis­te­lee.

Ak­tii­vis­ta tie­do­tus­ta

Tar­koi­tus on, et­tä lä­he­tys­työs­tä ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nas­ta ja sen kuu­lu­mi­sis­ta ker­ro­taan Suo­mes­sa jat­kos­sa­kin ak­tii­vi­ses­ti.

– Syk­syl­le ja ke­vääl­le on tie­dos­sa usei­ta rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­miä lä­he­tys­työn ti­lai­suuk­sia. On tär­ke­ää, et­tä ih­mi­set kuu­le­vat, mi­hin hei­dän lah­joit­ta­mi­aan va­ro­ja on käy­tet­ty. Esi­mer­kik­si om­pe­luil­lois­sa voi­daan ker­toa toi­min­nas­ta. Näis­sä ti­lai­suuk­sis­sa voi­daan ke­rä­tä va­ro­ja lä­he­tys­työ­hön ja tie­dot­taa hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nas­ta, Alan­ko ker­too.

Luo­tet­ta­vuus tär­ke­ää

Alan­ko pai­not­taa, et­tä toi­min­nas­sa tär­ke­ää on luo­tet­ta­vuus ja tur­val­li­suus.

– Tar­koi­tus on var­mis­taa, et­tä toi­min­ta­mal­li toi­mii luo­tet­ta­vas­ti sekä en­nen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta et­tä sen ai­ka­na. Myös ra­por­toin­ti aut­taa täs­sä. Täl­lä het­kel­lä kes­ki­ös­sä on se, et­tä saa­daan toi­min­ta tur­val­li­ses­ti käyn­tiin eri koh­teis­sa.

Hän kiit­tää myös hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­taa, joka on teh­nyt töi­tä si­tou­tu­nees­ti ja vas­tuul­li­suut­ta ko­ros­ta­en. Alan­gol­ta on ky­syt­ty, ku­luu­ko osa avus­tus­ra­hois­ta hal­lin­to­ku­lui­hin.

– Suo­men pääs­sä tä­hän toi­min­taan ei lii­ty eri­tyi­siä hal­lin­to­ku­lu­ja. Toi­mi­kun­ta toi­mii tal­koo­pe­ri­aat­teel­la, sen jä­se­nil­le mak­se­taan vain mat­ka­ku­lu­ja. SRK:n työn­te­ki­jöi­den palk­ka­ku­lu­ja ei ole jy­vi­tet­ty tä­hän työ­hön ol­len­kaan.

Työ jat­kuu seu­raa­vak­si en­si vuo­den suun­nit­te­lul­la.

– Syk­syn ai­ka­na teh­dään suun­ni­tel­ma en­si vuo­den avus­tus­mää­ris­tä yh­des­sä LLC:n kans­sa. Kes­kus­te­lus­sa on myös avun käyn­nis­tä­mi­nen muis­sa koh­de­mais­sa, Alan­ko to­te­aa.

• Lä­he­tys­työn taus­tal­la teh­tä­vää hil­jais­ta di­a­ko­ni­a­toi­min­taa, joka tu­kee pai­kal­lis­ta di­a­ko­ni­a­työ­tä

• Va­rain­han­kin­ta pe­rus­tuu yk­si­tyis­ten hen­ki­löi­den ja yh­tei­sö­jen lah­joi­tuk­siin

• Toi­min­taa koor­di­noi SRK:n hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­mi­kun­ta (HAT)

• Työ­tä teh­dään yh­teis­työs­sä si­sar­jär­jes­tö LLC:n kans­sa

MI­TEN VOI TU­KEA SRK:N LÄ­HE­TYS­TYÖ­TÄ JA HU­MA­NI­TAA­RIS­TA TYÖ­TÄ?

• Voit tu­kea SRK:n lä­he­tys­työ­tä os­ta­mal­la SRK:n jul­kai­su­ja tai an­ta­mal­la lah­joi­tuk­sen

• Ra­ha­lah­joi­tuk­sen voit an­taa SRK:n ti­lil­le FI93 5741 4060 9044 92. Vii­te­num erol­la voit va­li­ta lah­joi­tuk­se­si koh­teen:

2079 = lä­he­tys­mat­kat ja pai­kal­li­sen toim in­nan tuki

2053 = hu­ma­ni­taa­ri­nen apu

(Ke­räys­lu­pa RA/2017/230, voi­mas­sa 2.3.2017–31.12.2018 koko Suo­mes­sa Ah­ve­nan­maa­ta lu­kuu­not­ta­mat­ta, myön­tä­nyt Po­lii­si­hal­li­tus 2.3.2017)

Kuva ke­ni­a­lai­sis­ta lap­sis­ta: Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi

HannaKallunki
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys