JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

SRK:n joh­to­kun­ta vies­tit­tää Poh­jois-Ame­ri­kan kris­til­li­syy­den ti­lan­tees­ta

Uutiset
11.11.2020 12.00

Juttua muokattu:

9.11. 15:11
2020110915115620201111120000

Elä­väs­sä kris­til­li­syy­des­sä tun­ne­taan Py­hän Hen­gen luo­maa yh­teyt­tä yli maan­tie­teel­lis­ten ra­jo­jen. Hen­gen he­del­mää on yh­tei­nen rak­kaus. Jee­suk­sen mu­kaan se on tun­to­merk­ki, jos­ta maa­il­ma tun­tee hä­nen oman­sa (Joh. 13:35).

Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja on kaik­ki­na ai­koi­na pyr­ki­nyt rik­ko­maan tä­män rak­kau­den ja us­ko­vien vä­li­sen yh­tey­den. Vain Ju­ma­lan avul­la voim­me tais­tel­la sie­lun­vi­hol­li­sen voi­maa vas­taan ja säi­lyt­tää elä­vän us­kon luo­man yh­tey­den. Jee­sus ke­hot­taa ope­tus­lap­si­aan: Py­sy­kää mi­nus­sa, niin minä py­syn teis­sä. Ei­hän ok­sa pys­ty tuot­ta­maan he­del­mää, el­lei se pysy puus­sa, ja sa­moin et­te pys­ty te­kään, el­let­te pysy mi­nus­sa (Joh. 15:4).

Vii­me ai­koi­na ovat mo­net kris­ti­tyt vas­taa­not­ta­neet vies­te­jä Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­ta. Mo­nil­la on lä­hei­siä su­ku­lai­suus- ja ys­tä­vyys­suh­tei­ta me­ren toi­sel­le puo­lel­le. Si­säl­löil­tään eri­lai­set vies­tit ovat saat­ta­neet häm­men­tää vas­taa­not­ta­jia. Vies­teis­tä on voi­nut muo­dos­tua osin ris­ti­rii­tai­nen ja epä­sel­vä kuva. On nous­sut ky­sy­myk­siä sii­tä, mil­lai­sen ti­lan­teen kes­kel­lä Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vai­set elä­vät.

Yh­tei­nen rak­kaus on Hen­gen he­del­mä

SRK pi­tää sään­nöl­lis­tä yh­teyt­tä si­sar­jär­jes­töi­hin­sä. Yh­tey­den­pi­to Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kus­jär­jes­tö LLC:n ja SRK:n vä­lil­lä on ol­lut tii­vis­tä ja avoin­ta. Myös ny­kyi­ses­tä, le­vot­to­muut­ta he­rät­tä­nees­tä ti­lan­tees­ta on SRK ol­lut tie­toi­nen, ajan ta­sal­la ja hy­vin in­for­moi­tu. LLC on ker­to­nut, mi­ten Poh­jois-Ame­ri­kan us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa il­men­nyt­tä eri­mie­li­syyt­tä on hoi­det­tu seu­ra­kun­tia tu­kien. Ky­sy­myk­ses­sä ovat pai­kal­li­sen kir­kon (LLC) ja sen seu­ra­kun­tien pii­ris­sä il­mi tul­leet eri­mie­li­syy­det, joi­ta on tar­peen hoi­taa pai­kal­li­ses­ti, us­ko­vien yh­teyt­tä ja yk­si­mie­li­syyt­tä et­sien ja vaa­lien.

SRK:lla ja sen joh­to­kun­nal­la on täy­si luot­ta­mus LLC:n toi­min­taan. Ko­em­me, et­tä meil­lä on yh­tei­nen us­ko ja sii­tä syn­ty­vä Py­hän Hen­gen yh­teys. Yh­tei­nen ru­kouk­sem­me on, et­tä sai­sim­me kaik­ki säi­lyt­tää us­kon kaut­ta yh­tey­den Kris­tuk­sen ruu­mii­seen ja kuul­la Hy­vän Pai­me­nen kut­su­vaa ään­tä.

SRK:n joh­to­kun­ta

3.12.2020

Her­ra, sinä olet lau­pi­as, muis­ta mi­nua, osoi­ta iki­ai­kais­ta hy­vyyt­tä­si. Älä muis­ta nuo­ruu­te­ni syn­te­jä, älä pa­ho­ja te­ko­ja­ni! Sinä, joka olet us­kol­li­nen ja hyvä, älä unoh­da mi­nua! Ps. 25:6–7

Viikon kysymys