JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Suviseurat alkavat huomenna Pyhäjoen Yppärissä

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
26.6.2014 6.40

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123432320140626064000

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen he­rä­tys­liik­keen jo­ka­vuo­ti­set ke­sä­juh­lat, su­vi­seu­rat, al­ka­vat huo­men­na Py­hä­jo­en Yp­pä­ris­sä. Tä­nään vie­te­tään jo aat­to­seu­ro­ja kel­lo 13 al­ka­en. SRK:n su­vi­seu­rat on Poh­jois­mai­den suu­rin hen­gel­li­nen ta­pah­tu­ma, joka ko­ko­aa 65 000–70 000 kä­vi­jää. Seu­ra­vie­rai­ta saa­puu kuu­des­ta maa­no­sas­ta, yh­teen­sä noin 20 eri maas­ta.

Py­hä­jo­en su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­ji­nä ovat Ala­vies­kan, Al­pu­an, Haa­pa­ve­den, Ka­la­jo­en, Kär­sä­mä­en, Meh­tä­ky­län, Me­ri­jär­ven, Ou­lais­ten, Pat­ti­jo­en, Py­hä­jo­en, Raa­hen, Rau­ti­on, Sa­lois­ten ja Vi­han­nin rau­ha­nyh­dis­tyk­set. Seu­ra­paik­ka on val­ta­tie 8:n lä­hei­syy­des­sä ole­va 192 heh­taa­rin pel­to­a­lue.

Su­vi­seu­ro­ja on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 1906 läh­tien. Seu­ra­oh­jel­ma koos­tuu pää­a­si­as­sa seu­ra­pu­heis­ta, vir­sis­tä ja Sii­o­nin lau­luis­ta. Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään joka vuo­si eri paik­ka­kun­nal­la, jo­ten jär­jes­te­ly­vas­tuu vaih­tuu vuo­sit­tain. Jär­jes­te­lyt teh­dään tal­koo­työ­nä. Etu­kä­teen teh­dään noin 10 000 ja seu­ro­jen ai­ka­na yli 8 000 työ­vuo­roa. Su­vi­seu­ra-alue on kuin kes­ki­suu­ri oma­va­rai­nen kau­pun­ki, joka tar­jo­aa seu­ra­vie­rail­le vii­den päi­vän ajan kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut.

Seu­ra­ken­tän tun­nus­merk­ke­jä ovat val­koi­nen seu­ra­telt­ta, seu­ra­sa­no­maa sym­bo­loi­va juh­la­port­ti sekä SRK:n lä­he­tys­koh­tei­ta ku­vaa­va lip­pu­ri­vis­tö. Su­vi­seu­ro­jen pu­heet ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­set pi­de­tään kes­ku­sa­lu­et­ta hal­lit­se­vas­sa suu­res­sa seu­ra­tel­tas­sa. Seu­ra­telt­taan so­pii noin 4 200 is­tu­jaa. Sun­nun­tai­na vie­te­tään ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta sekä seu­ra­tel­tas­sa et­tä lä­hi­a­lu­een kir­kois­sa. Lau­an­tai-il­lan viik­ko­mes­sus­sa seu­ra­tel­tas­sa eh­tool­lis­ta ja­kaa lä­hes 70 pap­pia.

Saar­nat ja lau­lut kuu­lu­vat kai­ut­ti­mien vä­li­tyk­sel­lä koko seu­ra-alu­eel­la, jos­sa suu­rin osa seu­ra­vie­rais­ta ma­joit­tuu asun­to­vau­nuis­sa, -au­tois­sa tai tel­tois­sa. Pu­heet tul­ka­taan 9 kie­lel­le. Su­vi­seu­rois­ta on ol­lut ra­di­oin­ti en­sim­mäi­sen ker­ran Ke­mis­sä 1939. Ny­kyi­sin Ke­sä­seu­ra­ra­dio vä­lit­tää koko seu­ro­jen ajan pu­hei­den li­säk­si toi­mi­tet­tua oh­jel­maa.

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

16.8.2022

Joka heikkoa sortaa, herjaa hänen Luojaansa, joka Luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Sananl. 14:31

Viikon kysymys