JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat al­koi­vat: ra­dio tuo seu­rat kaik­kien kuu­lu­vil­le

Uutiset
25.6.2020 14.00

Juttua muokattu:

25.6. 14:02
2020062514023620200625140000
Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Päi­vä­mies

Tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­ti su­vi­seu­ra­lä­he­tys­ten sar­jan. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­ti tä­nään aa­mul­la pe­rin­tei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jon­ka se lä­het­ti Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä.

Ti­lai­suu­den aluk­si SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Tas­ki­la ker­toi seu­ro­jen tun­nuk­ses­ta Ta­pah­tu­koon si­nun tah­tosi (Matt. 6:10).

– Se muis­tut­taa, et­tä kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa ih­mi­set voi­vat kään­tyä Ju­ma­lan puo­leen ja Ju­ma­la joh­taa luo­ma­kun­nan ja yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­mää.

Vaik­ka seu­ra­si­säl­tö on sama kuin pe­rin­tei­sis­sä Su­vi­seu­rois­sa, to­teu­tuk­sel­li­sia muu­tok­sia on teh­ty run­saas­ti.

– Esi­mer­kik­si lau­an­tain suu­ri eh­tool­lis­ti­lai­suus muut­tuu Ou­lun tuo­mi­o­kir­kos­ta lä­he­tet­tä­väk­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­lak­si, Tas­ki­la ker­toi.

Pu­heen­joh­ta­ja Tas­ki­lan mu­kaan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on roo­li on kas­va­nut tä­män ke­vään ja ke­sän seu­ra­jär­jes­te­lyis­sä.

Ra­dio siel­lä mis­sä kuu­li­ja

Tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa käyt­ti pu­heen­vuo­ron myös Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­toi­mit­ta­ja Vil­ja Paa­vo­la, joka ava­si käy­tän­nön ra­di­o­työ­tä ja ker­toi tu­le­vis­ta lä­he­tyk­sis­tä.

– Su­vi­seu­rat on tänä ke­sä­nä kaik­ki­al­la siel­lä, mis­sä Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kuu­li­ja Su­vi­seu­ro­ja kuun­te­lee, vaik­ka­pa lai­tu­ril­la, ko­to­na, sai­raa­las­sa tai toi­sel­la puo­lel­la maa­il­maa, hän sa­noo.

Paa­vo­la se­lit­ti Ke­sä­seu­ra­ra­di­on toi­mek­si­an­to­na ole­van poh­jim­mil­taan lä­he­tys­käs­ky: Halu ka­na­van kaut­ta tuo­da tur­val­lis­ta ja muut­tu­mat­to­man­ta Ju­ma­lan sa­naa kaik­kien ulot­tu­vil­le.

Pää­si­säl­töä ovat seu­rat, jois­sa se­li­te­tään Raa­mat­tua ja seu­ra­pu­hei­den vä­lis­sä kuul­laan vir­siä ja Sii­o­nin lau­lu­ja.

– Ha­lu­am­me roh­kais­ta kuu­li­joi­ta pait­si kuun­te­le­maan, myös lu­ke­maan it­se Raa­mat­tua, Paa­vo­la ker­toi.

Ke­vät myl­ler­si ra­di­o­työn

Paa­vo­la ker­toi ke­vään ai­ka­na syn­ty­neis­tä muu­tok­sis­ta ra­di­o­työs­sä.

– Isoim­pia konk­reet­ti­sia muu­tok­sia oli lä­he­tys­pai­kan vaih­tu­mi­nen. Ta­val­li­ses­ti ka­na­va toi­mii kent­tä­ra­di­o­na me­ri­kon­tis­sa, nyt meil­lä on kat­to pään pääl­lä.

– Myös ajan­koh­tais­si­säl­tö­jen suun­ni­tel­ma teh­tiin koko ke­säl­le ko­ko­naan uu­sik­si, se oli toi­mi­tus­pääl­li­köil­le iso työ.

Tal­koo­lai­sia on tänä ke­sä­nä yh­teen­sä noin 140 eri ra­di­on teh­tä­vis­sä.

– Kuva, teks­ti, ää­ni, vi­deo ker­to­vat kaik­ki sa­maa tur­val­lis­ta vies­tiä: kai­ken­lai­si­na ke­si­nä Ju­ma­la on ja py­syy ja Hä­nen sa­naan­sa kan­nat­taa luot­taa.

Or­ga­ni­saa­tio mi­ni­mi­koos­sa

Käy­tän­nön jär­jes­te­lyis­sä tä­män­vuo­ti­set seu­rat to­teu­te­taan pie­nem­mäl­lä tal­koo­hen­ki­lö­mää­räl­lä kuin tois­ta­kym­men­tä tu­hat­ta tal­koo­lais­ta työl­lis­tä­vät kent­tä­o­lo­suh­tei­den Su­vi­seu­rat.

Ta­va­no­mai­sen kol­men­tois­ta toi­mi­kun­nan si­jaan seu­ro­ja jär­jes­tää yk­si toi­mi­kun­ta. Seu­ra­työ työl­lis­tää noin kak­si­sa­taa va­paa­eh­tois­ta, jot­ka työs­ken­te­le­vät muun mu­as­sa Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa, tulk­kaus­teh­tä­vis­sä ja mu­sii­kin pa­ris­sa.

Tie­do­tus­ti­lai­suus on kat­sot­ta­vis­sa Yo­u­Tu­bes­sa SRK:n ka­na­val­ta.

Su­vi­seu­ro­jen ava­jai­set ovat huo­men­na per­jan­tai­na 26.6. kel­lo 10. Li­sä­tie­to­ja seu­ro­jen oh­jel­mas­ta tar­jo­aa srk.fi. Ke­sä­seu­ra­ra­dio on kuun­nel­ta­vis­sa 3. elo­kuu­ta as­ti FM-ra­di­ois­sa sekä osoit­tees­sa ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi.

25.1.2021

Tai­vaat ju­lis­ta­vat hä­nen van­hurs­kaut­taan, kaik­ki kan­sat nä­ke­vät hä­nen kun­ni­an­sa. Ps. 97:6

Viikon kysymys