JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­rat vil­kas­tut­ta­vat lii­ken­net­tä Ou­lun, Mu­hok­sen ja Tyr­nä­vän alu­eel­la

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
24.6.2019 12.44

Juttua muokattu:

1.1. 12:22
2020010112223120190624124400

Oh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la väl­te­tään lii­ken­teen ruuh­kau­tu­mi­nen.

Täl­lä vii­kol­la jär­jes­tet­tä­vät SRK:n Su­vi­seu­rat Mu­hok­sel­la vil­kas­tut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti lii­ken­net­tä eten­kin val­ta­tie 22:lla Ou­lun ja Mu­hok­sen sekä Uta­jär­ven ja Mu­hok­sen vä­lil­lä. Lii­ken­ne tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti ajoit­tain jo­nou­tu­maan myös Mu­hok­sen ja Tyr­nä­vän vä­lil­lä kul­ke­val­la tie 827:lla. Lii­ken­teen vil­kas­tu­mi­nen voi nä­kyä myös val­ta­tiel­lä 4 Li­min­gan ja Ou­lun koh­dal­la.

Su­vi­seu­ra­kent­tä ava­taan kes­ki­viik­ko­na 26.6.2019 kel­lo 9.00. Suu­rim­pia ruuh­ka­huip­pu­ja tu­lo­lii­ken­tees­sä odo­te­taan kes­ki­viik­ko- ja tors­tai-il­ta­päi­vi­nä ja il­toi­na. Myös per­jan­tai-il­ta on vil­kas, ker­too lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Timo Leh­to.

– Val­ta­tie 22:lla on odo­tet­ta­vis­sa jo­nou­tu­mis­ta eten­kin il­ta­päi­vi­sin koko seu­ro­jen ajan, kos­ka sii­hen ai­kaan lii­ken­net­tä vil­kas­tut­ta­vat yh­tä ai­kaa sekä su­vi­seu­roi­hin saa­pu­vat et­tä muu lii­ken­ne, Leh­to sa­noo.

Su­vi­seu­ro­jen pa­luu­lii­ken­ne al­kaa sun­nun­tai­na ja on vilk­kaim­mil­laan maa­nan­tai­na il­ta­päi­väl­lä.

Kol­me tu­lo­suun­taa

Leh­don mu­kaan Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­luis­sa on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mi­oi­ta lii­ken­teen su­ju­vuu­teen ja tur­val­li­suu­teen yh­teis­työs­sä ELY-kes­kuk­sen sekä palo- ja pe­las­tus­lai­tok­sen kans­sa. Su­vi­seu­ra­lii­ken­teen pää­tu­lo­suun­tia on kol­me. Poh­joi­sen suun­nas­ta tu­le­va lii­ken­ne oh­ja­taan Mu­hok­sel­le Ou­lun kaut­ta, ete­läs­tä tu­le­va lii­ken­ne Tyr­nä­vän kaut­ta ja idäs­tä tu­le­va lii­ken­ne Uta­jär­ven kaut­ta.

– Lii­ken­tee­noh­jaus on suun­ni­tel­tu niin, et­tä suo­sit­te­le­mam­me rei­tit ovat su­ju­via ja vä­hen­tä­vät jo­nou­tu­mis­ta, Leh­to sum­maa.

Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na su­vi­seu­ra-alu­een ja Ou­lun vä­li­sel­le lii­ken­teel­le suo­si­tel­laan Tyr­nä­vän ja Tu­pok­sen kaut­ta kul­ke­vaa reit­tiä. Täl­lä eh­käis­tään val­ta­tien 22 jo­nou­tu­mis­ta. Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na Ou­lun­tien ja Tyr­nä­vän­tien (val­ta­tie 22 ja tie 827) ris­tey­sa­lu­eel­la sekä Tyr­nä­vän­tien (tie 827) ja Ma­to­kor­ven­tien ris­tey­sa­lu­eel­la on 60 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tuk­set.

Leh­to muis­tut­taa, et­tä lii­ken­tee­noh­jaus ja opas­teet on suun­ni­tel­tu pal­ve­le­maan seu­ra­vie­rai­ta ja seu­ra-alu­een ohi kul­ke­vaa lii­ken­net­tä mah­dol­li­sim­man hy­vin.

– Lii­ken­teen su­ju­vuu­teen voi­daan vai­kut­taa nou­dat­ta­mal­la lii­ken­ne­sään­tö­jä ja ajo-opas­tei­ta sekä ajoit­ta­mal­la liik­ku­mi­nen seu­ra-alu­eel­le tai sen ohit­se mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan ruuh­ka­huip­pu­jen ul­ko­puo­lel­le, Leh­to ker­too.

Eri­tyi­ses­ti Ou­lun kaut­ta Su­vi­seu­roi­hin tu­le­vien suo­si­tel­laan vält­tä­mään saa­pu­mis­ta seu­ra-alu­eel­le kel­lo 15 ja 17 vä­lil­lä.

Pai­kal­lis­lii­ken­ne pal­ve­lee

Mah­dol­li­sis­ta lii­ken­teen poik­keus­jär­jes­te­lyis­tä tie­do­te­taan Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­la www.su­vi­seu­rat.fi ja so­si­aa­li­sen me­di­an ti­leil­lä (Fa­ce­book, Ins­tag­ram ja Twit­ter) sekä Ke­sä­seu­ra­ra­di­os­sa. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on taa­juus on Uta­jär­ven alu­eel­la 105,9 ja Ou­lus­sa 91,6. Li­sä­tie­toa taa­juuk­sis­ta löy­tyy osoit­tees­ta ke­sa­seu­ra­ra­dio.fi.

Su­vi­seu­ro­jen pai­kal­lis­lii­ken­ne pal­ve­lee seu­ra-alu­een ja Ou­lun kau­pun­gin vä­lil­lä liik­ku­via seu­ra­vie­rai­ta. Ou­lus­sa ma­joit­tu­vien ja paik­ka­kun­nan pal­ve­lui­ta käyt­tä­vien suo­si­tel­laan mat­kus­ta­van en­si­si­jai­ses­ti bus­sil­la, jot­ta alu­eel­le ei ai­heu­te­ta yli­mää­räis­tä lii­ken­net­tä. Ai­ka­tau­lu löy­tyy Su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­ta www.su­vi­seu­rat.fi.

SRK:n Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään Mu­hok­sel­la 28.6.–1.7.2019. Mu­hok­sen Ma­to­kor­ven pel­to­au­ke­al­le odo­te­taan noin 80 000 kä­vi­jää. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus on tänä vuon­na “Her­ra siu­nat­koon si­nua” (4. Moos. 6:24). Su­vi­seu­roi­hin ei ole pää­sy­mak­sua ja sin­ne ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta.

30.11.2020

Her­ra, osoi­ta mi­nul­le tie­si, ope­ta mi­nua kul­ke­maan pol­ku­ja­si. Oh­jaa mi­nut to­tuu­tee­si ja ope­ta mi­nua, sinä Ju­ma­la­ni, aut­ta­ja­ni! Si­nuun minä luo­tan ai­na. Ps. 25:4–5

Viikon kysymys