JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen tu­lo­lii­ken­tees­sä on syy­tä huo­mi­oi­da ajo­tur­val­li­suus

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
22.6.2014 8.39

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123431920140622083900

Su­vi­seu­ra-alue ava­taan kes­ki­viik­ko­na 25.6. kel­lo 8. En­nus­teen mu­kai­set ruuh­ka-ajat ovat kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yö­nä kel­lo 22–04 sekä tors­tai–per­jan­tai­yö­nä kel­lo 16–04. Seu­ra­jär­jes­tä­jät toi­vo­vat vie­rai­den kiin­nit­tä­vän eri­tyis­tä huo­mi­o­ta ajo­tur­val­li­suu­teen.

En­nen mat­kal­le läh­töä on hyvä tar­kis­taa ja huol­taa asun­to­vau­nu kun­toon. Tar­kis­tuk­ses­sa huo­mi­oi­ta­via asi­oi­ta ovat muun mu­as­sa ren­gas­pai­neet sekä ren­kai­den ja laa­ke­rei­den kun­to ja asun­to­vau­nun pak­kaa­mi­nen si­ten, et­tä pai­no koh­dis­tuu vau­nun ak­se­lin koh­dal­le.

– Ai­sa­pai­non voi pun­ni­ta vaa’al­la yk­sin­ker­tai­ses­ti las­ke­mal­la nok­ka­pyö­rä pun­ta­rin pääl­le, oh­jeis­taa au­to­kou­lu­no­pet­ta­ja Ar­vi Saa­ri.

– Ko­to­na kan­nat­taa vie­lä var­mis­taa, et­tä vau­nun akus­sa on vir­taa ja kaa­su­lait­teet toi­mi­vat oi­kein, muis­tut­taa Saa­ri.

Huol­let­tu ja oi­kein pa­kat­tu asun­to­vau­nu on tur­val­lis­ta ve­tää. Ajo­va­kau­teen vai­kut­taa vau­nun kun­non ja pai­non li­säk­si ajo­no­peus. Vau­nu­yh­dis­tel­män suu­rin sal­lit­tu ajo­no­peus on 80 km/h. Tur­va­vä­li vau­nun kans­sa on tup­la­ten niin suu­ri kuin il­man vau­nua.

Väl­tä ruuh­ka-ai­kaa

Seu­ra-alue si­joit­tuu Val­ta­tiel­tä 8 tul­ta­es­sa Ala­vies­kaan vie­vän Meh­tä­ky­län­tien oi­ke­al­le puo­lel­le. Alu­eel­le on hy­vät si­sään­tu­lo­tiet, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat pää­teil­tä jous­ta­van pää­syn ken­täl­le.

Seu­ra­jär­jes­tä­jät toi­vo­vat, et­tä vie­raat saa­pui­si­vat alu­eel­le mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan en­nus­te­tun ruuh­ka-ajan ul­ko­puo­lel­la. Su­vi­seu­ro­jen lii­ken­ne­toi­mi­kun­nan ar­vi­on mu­kaan alu­eel­le saa­puu noin 20 000 ka­lus­to­yk­sik­köä ja vä­ki­mää­rä­en­nus­te on noin 75 000 seu­ra­vie­ras­ta.

Ajo­rei­tit tu­lo­suun­nit­tain

Poh­joi­ses­ta Val­ta­tie 8 tu­le­vat seu­ra­vie­raat oh­jeis­te­taan nou­dat­ta­maan ajo­reit­tiä Ou­lu – Raa­he – Py­hä­jo­ki – Yp­pä­ri. Ete­läs­tä saa­pu­vat seu­ra­vie­raat oh­ja­taan ajo­reit­tiä Kok­ko­la – Ka­la­jo­ki – Yp­pä­ri. Idäs­tä tu­le­vat seu­ra­vie­raat aja­vat reit­tiä Yli­vies­ka – Ala­vies­ka – Meh­tä­ky­lä – Yp­pä­ri.

Li­sä­tie­toa seu­ra-alu­eel­le saa­pu­mi­ses­ta ja ajo­tur­val­li­suu­des­ta saa su­vi­seu­ro­jen verk­ko­si­vuil­ta sekä Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­ton verk­ko­si­vuil­ta.

Kuva: Mar­kus Leh­ti­nie­mi

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys