JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Su­vi­seu­ro­jen vai­heis­sa nä­kyy Ju­ma­lan siu­naus

Uutiset
3.7.2021 10.30

Juttua muokattu:

3.7. 11:54
2021070311543720210703103000

Koon­nut Sirk­ka Leh­to

Tie­sit­kö, et­tä Su­vi­seu­rois­sa oli pos­lii­ni­as­ti­at käy­tös­sä vuo­teen 1976? En­tä mil­loin Su­vi­seu­rat lä­he­tet­tiin in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä ym­pä­ri maa­il­man?

Su­vi­seu­ro­jen läh­tö­koh­ta­na on ”kris­tit­ty­jen ko­kous” Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lo­ka­kuun 1906 alus­sa. Ko­kouk­ses­sa pe­rus­tet­tiin Lä­he­tys­toi­men Pää­toi­mis­to or­ga­ni­soi­maan lä­he­tys­työ­tä. Ko­kouk­sen yh­tey­des­sä pi­det­tiin ne­li­päi­väi­set seu­rat, jois­sa oli 2 000 seu­ra­vie­ras­ta.

Ko­kouk­sis­ta ja seu­rois­ta tuli vuo­sit­tai­nen käy­tän­tö. Vuo­teen 1911 as­ti seu­rat jär­jes­tet­tiin lo­ka­kuun alus­sa, sen jäl­keen kesä-hei­nä­kuun vaih­tees­sa. Al­ku­vuo­si­na oh­jel­mas­sa vuo­rot­te­li­vat seu­ra­pu­heet ja ko­kouk­set, joi­hin koko seu­ra­vä­ki osal­lis­tui. Vuo­des­ta 1913 seu­rat muo­dos­tui­vat ko­koon­tu­mis­ten pää­a­si­ak­si.

Al­le on poi­mit­tu Ari-Pek­ka Pa­lo­lan te­ke­mäs­tä Suvi on läs­nä -kir­jas­ta en­sim­mäis­tä ker­taa Su­vi­seu­ro­jen his­to­ri­as­sa ta­pah­tu­nei­ta asi­oi­ta.

1906: Läh­tö­koh­ta­na oli ”kris­tit­ty­jen ko­kous” Ou­lun rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä lo­ka­kuus­sa.

1912: Kah­vis­ta ja ruo­as­ta pyy­det­tiin va­paa­eh­toi­nen mak­su Ro­va­nie­mel­lä.

1932: Seu­ra­ken­täl­lä lie­hui Suo­men lip­pu Ii­sal­mes­sa.

1966: Asun­to­vau­nu­ja ja-au­to­ja näh­tiin Ou­lus­sa.

1966: Gril­lis­tä sai syö­tä­vää.

1969: Viit­to­ma­kie­len tulk­kaus käyn­nis­tet­tiin Ni­va­las­sa.

1977: Pos­lii­ni­as­ti­ois­ta siir­ryt­tiin ker­ta­käyt­tö­as­ti­oi­hin Haa­pa­jär­vel­lä.

1990: Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­mas­sa oli nuo­ril­le suun­nat­tu pu­heen­vuo­ro Haa­pa­ve­del­lä.

1995: In­ter­ne­tiä käy­tet­tiin seu­ro­jen lä­he­tyk­seen To­ho­lam­mil­la.

2011: Lu­mi­jo­en Su­vi­seu­rat 2011 vi­de­oi­tiin in­ter­ne­tiin.

Lue li­sää seu­raa­van vii­kon Päi­vä­mies-leh­des­tä.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.