JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Taivaan Isällä on näppinsä pelissä

Uutiset
22.5.2023 13.00

Juttua muokattu:

22.5. 12:48
2023052212485020230522130000
Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Marjaana Lehtoaho

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Vaikeuksissa palautuu usein perusasioiden äärelle, pohtivat Tampereen miehet.

Marjaana Lehtoaho

Mar­jaa­na Leh­to­a­ho

Tam­pe­re

Mie­het poh­ti­vat mies­te­nil­las­sa Ju­ma­lan suun­ni­tel­mia ja pi­ti­vät hä­neen luot­ta­mis­ta suu­re­na mah­dol­li­suu­te­na.

Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä jär­jes­tet­tiin mies­te­nil­ta 11. tou­ko­kuu­ta. Ai­hee­na oli Luot­ta­mus Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen kan­so­jen vai­heis­sa.

Al­ku­ru­pat­te­lu­jen jäl­keen il­lan isän­tä Al­pi Lin­ja­ma pyy­si mie­hiä aloit­ta­maan kah­vit­te­lul­la, jon­ka jäl­keen lau­let­tiin vir­si Siu­naa ja var­je­le mei­tä. Ar­ki-il­lan kes­kel­lä kym­me­net mie­het yh­tyi­vät vir­teen, jon­ka jäl­keen Pert­ti Kaut­to pyy­si al­ku­ru­kouk­ses­sa Tai­vaan Isäl­tä siu­naus­ta ko­koon­tu­mi­sel­le, oi­ke­aa ym­mär­rys­tä ja us­kon vah­vis­tus­ta.

Al­pi Lin­ja­ma luki kes­kus­te­lun ai­heek­si Päi­vä­mie­hes­sä il­mes­ty­neet ar­tik­ke­lit ”Kii­tos Ju­ma­lam­me, kun an­noit kau­niin maan” (Ka­le­vi Nie­mi­kor­pi, 6.12.2018) sekä ”Pyhä kan­sa” (Ar­to Töl­li, 27.11.2019). Lo­puk­si Lin­ja­ma luki Saar­naa­jan kir­jan lu­vus­ta 3: ”Kai­kel­la on mää­rä­het­ken­sä – – ai­ka on so­dal­la ja ai­kan­sa rau­hal­la.”

Kes­kus­te­lun jäl­keen il­ta­ru­kouk­sen piti Ee­ro Pel­lik­ka, jon­ka jäl­keen ka­jah­ti vir­si 600.

– Meil­lä on tur­val­lis­ta asua Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Siel­lä on ai­na rau­ha, jon­ka Pyhä Hen­ki an­taa, pu­hui Pel­lik­ka.

Hätä pa­laut­taa pe­ru­sa­si­oi­hin

Mie­het toi­vat kes­kus­te­lus­sa esil­le, et­tä ”olem­me rau­han lap­sia”. He poh­ti­vat, mik­si Ju­ma­la sal­lii so­tia ja mikä on nii­den tar­koi­tus.

Kes­kus­te­lu si­vu­si ajan­koh­tai­sia yh­teis­kun­nal­li­sia asi­oi­ta, ja mie­het to­te­si­vat, et­tä ”Tai­vaan Isäl­lä on niis­sä­kin näp­pin­sä pe­lis­sä”. ”So­dat pa­laut­ta­vat ih­mi­siä pe­ru­sa­si­oi­den ää­rel­le, ja eh­kä me tar­vi­taan kai­ken­lai­sia vai­kei­ta­kin ai­ko­ja, jot­ta näh­dään, mikä on tär­ke­ää”, tuli esiin.

Osal­lis­tu­jat muis­te­li­vat sota-ai­kaa ja sen vai­ku­tuk­sia: ”Syn­nin­hä­tä lait­toi myös so­das­sa kään­ty­mään Ju­ma­lan puo­leen.” Joku ker­toi, kuin­ka ma­sen­tu­neel­le, so­das­ta pa­lan­neel­le mie­hel­le oli us­ko­vai­nen mum­mo sa­no­nut: ”Ei Suo­men asi­oi­ta pää­te­tä Mos­ko­vas­sa ei­kä Was­hing­to­nis­sa, vaan tai­vaas­sa.”

Mie­het nä­ki­vät myös ul­ko­lä­he­tys­työs­sä kan­so­jen vai­hei­den mer­ki­tyk­sen, ku­ten Af­ri­kan so­tien ja le­vot­to­muuk­sien yh­tey­den tur­van ha­ke­mi­seen ja us­kon löy­ty­mi­seen. Suo­mes­sa­kin ”eva­koi­den mu­ka­na Ju­ma­lan sa­naa kyl­vet­tiin laa­jas­ti pit­kin Suo­mea”.

Syn­tiä kan­nat­taa pe­lä­tä

Mie­het miet­ti­vät myös omaa suh­tau­tu­mis­taan esi­val­taan ja esi­val­lan kun­ni­oit­ta­mi­sen mer­ki­tys­tä. He toi­vat esil­le huol­ta sii­tä, kuin­ka lä­hel­lä ole­vat so­dat, il­mas­ton­muu­tos ja yh­teis­kun­nal­li­set krii­sit vai­kut­ta­vat nuor­ten mie­leen, ja mil­lä ta­val­la oman elä­män ra­ken­nu­sai­neet sii­nä muo­tou­tu­vat.

Mie­het il­mai­si­vat kii­tol­li­suut­ta ny­kyi­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­ses­tä, ja poh­ti­vat, mi­ten ke­hi­tys jat­kuu. He ky­syi­vät: ”Luo­tam­me­ko Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen, et­tä saam­me tur­va­ta sii­hen vai­kei­na­kin ai­koi­na? Tämä on meil­lä suu­ri mah­dol­li­suus.”

Il­las­sa ker­rat­tiin Je­re­mi­an teh­tä­vää pak­ko­siir­to­lai­suu­des­ta il­moit­ta­nee­na pro­feet­ta­na, ja sitä, kuin­ka Ju­ma­lan lu­paus sil­loin­kin täyt­tyi. ”Ju­ma­la il­moit­ti myös sen, et­tä äl­kää luot­ta­ko ih­mi­siin. Kyl­lä sit­ten­kin kan­so­jen koh­ta­lo on Ju­ma­lan kä­des­sä ja se, mitä mei­dän pi­täi­si pe­lä­tä, on syn­ti ja syn­nin vaa­ra.”

Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys