JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Täl­lai­nen on uu­sin tu­lo­kas Su­vi­seu­ro­jen lip­pu­ri­vis­tös­sä: Gui­ne­an ta­sa­val­lan tri­ko­lo­ri

Uutiset
3.7.2021 13.46

Juttua muokattu:

3.7. 14:37
2021070314373120210703134600
Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Pixabay

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Guinean tasavallan ääriviivat väritettynä sisäpuolelta valtion lipun värein.

Pixabay

SRK:n lä­he­tys­työ­koh­teen Gui­ne­an puna-kel­ta-vih­reä lie­hu­ja on näh­tä­vil­lä Su­vi­seu­rois­sa ai­kai­sin­taan Lo­pel­la 2022. Ku­vas­sa suo­ra­kai­teen­muo­toi­nen lip­pu on ra­jat­tu Gui­ne­an val­ti­on­ra­jo­jen mu­kaan.

Päi­vä­mies

Su­vi­seu­rois­ta tut­tu maa­merk­ki lip­pu­ri­vis­tö on vah­vis­tu­nut län­si­af­rik­ka­lai­sel­la Gui­ne­an ta­sa­val­lan tun­nuk­sel­la. Tämä on li­sän­nyt ken­täl­lä sei­so­vien sal­ko­jen mää­rän 21:een.

Li­put ovat merk­ki­nä sii­tä, et­tä Su­vi­seu­ro­jen taus­ta­jär­jes­tö SRK te­kee mai­hin sään­nöl­lis­tä ja va­kiin­tu­nut­ta lä­he­tys­työ­tä.

– Gui­ne­aan on pe­rus­tet­tu pai­kal­li­nen An­teek­si­an­ta­muk­sen kirk­ko (Eg­li­se du Par­don), jos­sa on tois­ta­sa­taa ai­kuis­ta jä­sen­tä, ker­too SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen Su­vi­seu­ro­jen tie­dot­tees­sa.

Su­vi­seu­ro­jen li­vest­rii­mi lä­he­tys­työs­tä on kat­sot­ta­vis­sa Yo­u­Tu­bes­ta SRKnyt-ka­na­val­ta kel­lo 15.

Ko­ro­na-ai­ka kas­vat­ti lä­he­tys­seu­ro­jen mää­rän en­nä­tyk­seen

Ko­ro­na-ai­ka­na some- ja eri­lai­set vi­de­o­pu­he­lu­pal­ve­lut ovat tul­leet lä­he­tys­mat­ko­jen ti­lal­le.

– Seu­ro­ja on to­teu­tet­tu Zoo­min, Mee­tin, Yo­u­tu­ben ja What­sAp­pin vä­li­tyk­sel­lä yh­teis­työs­sä Ruot­sin ja Ame­ri­kan si­sar­jär­jes­tö­jen ja eri mai­den pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa, Su­vi­seu­ro­jen tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

Mii­ka Kop­pe­roi­sen mu­kaan lä­he­tys­seu­ro­ja on näin pys­tyt­ty jär­jes­tä­mään enem­män kuin kos­kaan ai­em­min.

– Olem­me sat­san­neet tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin ja ää­nen­tois­to­vä­li­nei­siin seu­ra­koh­teis­sa eri puo­lil­la maa­il­maa, jot­ta tur­val­li­nen sa­no­ma ta­voit­tai­si kuu­li­jat vii­koit­tain, Kop­pe­roi­nen se­lit­tää.

Vie­rai­ta 40 eri maas­ta

Vuon­na 2019, jol­loin kent­tä­o­lo­suh­teis­sa pi­de­tyt Su­vi­seu­rat pys­tyt­tiin vii­mek­si jär­jes­tä­mään, ken­täl­lä lie­hui 20 lip­pua. Tänä vuon­na Reis­jär­vel­lä lip­pu­tan­ko­ja ei ole pys­ty­tet­ty.

Sal­ko­jen nup­pi­lu­ku ei ker­ro suo­raan seu­ra­vie­rai­den ko­ti­mai­den mää­rää.

– Kan­sain­vä­li­ses­sä pal­ve­lu­pis­tees­sä kävi vie­rai­ta 40 eri maas­ta, Kop­pe­roi­nen suh­teut­taa.

26.7.2021

Sinä tah­dot si­sim­pää­ni to­tuu­den – il­moi­ta siis mi­nul­le vii­sau­te­si! Ps. 51:8

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.