JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Talo, jos­sa saar­na­taan rak­kau­den evan­ke­liu­mia

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
18.9.2018 10.20

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282020180918102000

– Siu­naa seu­ra­toi­min­taa näi­den sei­nien si­säl­lä. An­na Ju­ma­lan sa­nan kuu­lua ja ar­mon va­lon lois­taa, ru­koil­tiin Nur­mi­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­sen laa­jen­nuk­sen ava­jais­juh­las­sa sun­nun­tai­na.

Syy­sau­rin­gon va­lai­se­mien pel­to­jen kes­kel­lä uu­dis­tu­neis­sa ti­lois­sa sa­dat juh­la­vie­raat yh­tyi­vät ru­kouk­seen. Yh­tei­nen pon­nis­tus oli ta­ka­na, ar­ki­set tal­koo­vaat­teet vaih­det­tu juh­la-asui­hin – oli ilon ja kii­tok­sen ai­ka.

Paik­ka lap­sil­le ja nuo­ril­le

Yk­si juh­lan pu­hut­te­le­vim­mis­ta oh­jel­mis­ta oli eri-ikäis­ten juh­la­vie­rai­den lu­ke­mat ru­kouk­set. Nuo­ren ru­kouk­ses­sa iloit­tiin laa­jen­ne­tus­ta toi­mi­ta­los­ta ja pyy­det­tiin:

– Suo sii­tä tul­la ra­kas koti myös meil­le nuo­ril­le, jot­ta löy­täi­sim­me tien tän­ne ai­na uu­des­taan.

Las­ten suu­ri mää­rä kos­ket­ti, kun kym­me­net 6–8-vuo­ti­aat ka­ve­ri­ker­ho­lai­set lau­loi­vat Sii­o­nin lau­lun Nyt koh­ti tai­vas­ta kat­se­len. Nur­mi­jär­vel­le muut­taa pal­jon nuo­ria lap­si­per­hei­tä ja juh­las­sa ko­ros­tet­tiin­kin, kuin­ka laa­jen­nuk­sen yk­si kes­kei­nen aja­tus oli saa­da li­sää ti­laa lap­si- ja nuo­ri­so­työl­le.

Tal­koot ovat yh­dis­tä­neet

Ra­ken­nus­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Mat­ti Töl­li ker­ta­si pu­heen­vuo­ros­saan Nur­mi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vai­hei­ta.

– Rau­ha­nyh­dis­tys pe­rus­tet­tiin 19 vuot­ta sit­ten, eli olem­me nyt tei­ni-iäs­sä. Toi­mi­ta­lok­si os­tet­tiin van­ha pank­ki, jota on laa­jen­net­tu jo kah­teen ker­taan.

Vuo­si sit­ten aloi­tet­tu laa­jen­nu­su­rak­ka on ol­lut työn­täy­teis­tä ai­kaa, sil­lä suu­rin osa ra­ken­ta­mi­ses­ta on teh­ty tal­koil­la.

– Vä­lil­lä on ol­lut vä­sy­mys­tä, mut­ta myös iloa ja voi­mia jat­kaa työ­tä. Yh­tei­nen han­ke on yh­dis­tä­nyt mei­tä us­ko­vai­sia. Toi­vom­me, et­tä toi­mi­ta­lo sai­si ol­la meil­le toi­nen koti, kai­kil­le avoin paik­ka.

Hyvä on Her­ra, rie­muit­kaam­me sii­tä, aloit­ti kuo­ro psal­mi­teks­teis­tä ja mu­sii­kis­ta koos­te­tun juh­la­kan­taa­tin, jos­sa soi kii­tos Ju­ma­lal­le. Kan­taa­tin kuo­roa joh­ti Rit­va Hol­ma.

Lä­hi­a­lu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set, Nur­mi­jär­ven seu­ra­kun­ta ja Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys toi­vat juh­laan ter­veh­dyk­set.

– Iloi­ten, kiit­tä­en ja Ju­ma­laan luot­ta­en täs­sä ta­los­sa saa­daan teh­dä tär­ke­ää kris­til­lis­tä työ­tä tä­män paik­ka­kun­nan hy­väk­si, to­te­si Nur­mi­jär­ven kirk­ko­her­ra Ari Tuh­ka­nen ter­veh­dyk­ses­sään.

Ava­jais­juh­lan lo­puk­si hil­jen­nyt­tiin seu­roi­hin. Pu­hu­ja­na oli Mart­ti Lah­ti­nen, joka toi­mi ai­kai­sem­min vuo­sia Nur­mi­jär­ven Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. Laa­jen­nuk­sen tär­kein mer­ki­tys ei ole uu­sis­sa ti­lois­sa vaan sii­nä saar­nas­sa, mikä seu­ra­sa­lis­sa kai­kuu.

– Mitä me tääl­lä uu­des­sa seu­ra­sa­lis­sa pu­hum­me? Me pu­hum­me Ju­ma­lan sa­naa Raa­ma­tun poh­jal­ta. Täs­sä ta­los­sa saar­na­taan rak­kau­den evan­ke­liu­mia, hän sa­noi.

Pa­rem­min ti­laa ko­koon­tua

Nur­mi­jär­vel­lä pit­kään asu­neet An­ne ja Esa Nur­me­la ovat elä­neet lä­hel­tä Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen vä­ki­mää­rän kas­vun.

– Mu­ka­va et­tä väki mah­tuu seu­roi­hin ja on myös uu­sia ti­lo­ja muul­le toi­min­nal­le, ku­ten ylä­ker­ta nuo­ril­le vaik­ka­pa per­jan­tai-il­lan viet­toon. Toi­vom­me ta­lon laa­jen­nuk­sen tu­ke­van sitä, et­tä uu­det­kin tu­lok­kaat löy­tä­vät ar­jen kes­kel­lä yh­tey­den us­ko­vai­siin ja juur­tu­vat tän­ne.

Ra­ken­nusp­ro­jek­tin ai­ka­na Esa Nur­me­la toi­mi työ­tur­val­li­suus­vas­taa­va­na.

– Nyt on hel­pot­tu­nut olo, kun kaik­ki on men­nyt hy­vin. Huo­leh­dim­me, et­tä tal­koo­toi­min­ta on ny­kyi­sen työ­tur­val­li­suu­den mu­kais­ta esi­mer­kik­si suo­ja­vä­li­nei­den suh­teen, hän sa­noi.

LAP­SI­RI­KAS NUR­MI­JäR­VI

- Suo­men suu­rin kun­ta Uu­den­maan maa­kun­nas­sa: 42 305 asu­kas­ta, pal­jon lap­sia ja 35-50-vuo­ti­ai­ta

- Noin puo­len tun­nin ajo­mat­ka Hel­sin­kiin

- Kol­me kau­pun­ki­mais­ta kes­kus­taa­ja­maa: Kir­kon­ky­lä, Klauk­ka­la ja Ra­ja­mä­ki

- Tun­net­tu Alek­sis Ki­ven syn­ty­mä­kun­ta­na

- Pal­jon luon­to- ja har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia

NUR­MI­JäR­VEL­Lä RAU­HA­NYH­DIS­TYS VUO­DES­TA 1999

- Hel­sin­gin Rau­ha­nyh­dis­tys hank­ki Pank­ki­la-ni­mi­sen kiin­teis­tön vuon­na 1996

- Pe­rus­ta­mis­vuo­si 1999, jol­loin 160 jä­sen­tä, nyt jä­se­niä 470

- Edel­li­nen laa­jen­nus val­mis­tui 2004

Teks­ti: An­ne Es­ko­la ja Sal­la Si­vu­la

Ku­vat: Rami Lie­hu

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys