JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tervetuloa ensi vuonna Suviseuroihin Äänekoskelle

Paavola Vilja
Uutiset
4.7.2017 6.37

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170704063700

Vuo­den 2018 ää­ne­kos­ken su­vi­seu­ra-alu­eel­la val­mis­te­lut ovat jo hy­väs­sä vauh­dis­sa. Muun mu­as­sa ken­tän poh­ja­työt on teh­ty. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus­lau­seek­si on va­lit­tu ”Si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si” (Mark. 2:5).

Tun­nus­lau­se on seu­ra­ti­lan­tees­ta. Se on Jee­suk­sen pu­het­ta hal­vaan­tu­neel­le, jon­ka hä­nen ys­tä­vän­sä oli­vat tuo­neet seu­roi­hin. Ku­va­tuis­sa seu­rois­sa oli tun­gok­seen as­ti ih­mi­siä, ja Jee­sus oli hei­dän kes­kel­lään, niin kuin Su­vi­seu­rois­sa­kin.

– Se on mie­len­kiin­toi­nen raa­ma­tun­koh­ta, ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Rei­jo Peu­ra to­te­aa.

– Su­vi­seu­roil­la on kak­si pää­tar­koi­tus­ta: saar­na­ta pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta sekä vah­vis­taa luot­ta­mus­ta Ju­ma­laan ja tar­jo­ta mah­dol­li­suus le­väh­tä­mi­seen ja voi­maan­tu­mi­seen, hän ker­too.

ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä vas­taa­vat ää­ne­kos­ken Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen li­säk­si kak­si­tois­ta muu­ta Kes­ki-Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­tä van­han Kes­ki-Suo­men lä­he­ty­sa­lu­eel­ta. Jär­jes­tä­vis­tä Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä suu­rim­pia ovat Jy­väs­ky­län, Lau­kaan ja ää­ne­kos­ken rau­ha­nyh­dis­tyk­set, mut­ta vas­tuun­kan­ta­jia on pyy­det­ty koko Kes­ki-Suo­men alu­eel­ta.

Ko­ti­seu­roi­hin kut­su­taan kaik­kia

Peu­ra ver­taa Su­vi­seu­ro­ja suu­riin ko­ti­seu­roi­hin. Jär­jes­tä­jät val­mis­te­le­vat puit­teet, jot­ta seu­rat on­nis­tui­si­vat. Tel­tat huo­leh­di­taan pys­tyyn ja pen­kit pai­koil­leen. Pyy­de­tään pu­hu­jat ja lai­te­taan syö­tä­vää.

– Nämä ko­ti­seu­rat on vain tar­koi­tus jär­jes­tää isom­mas­sa mit­ta­kaa­vas­sa Lii­mat­ta­lan pel­loil­la. Me odo­tam­me vie­rai­ta. Jo­kai­nen ih­mi­nen on kut­su­vie­ras, Peu­ra ker­too.

Elo­kuus­sa tu­lee kak­si vuot­ta sii­tä, kun ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu­työt aloi­tet­tiin. Pro­jek­ti­työs­ken­te­ly on Peu­ral­le työ­e­lä­mäs­tä tut­tua.

– Minä luo­tan tä­hän or­ga­ni­saa­ti­oon. Mi­nul­la on tämä yk­si pala, ja koi­tan teh­dä oman osuu­te­ni. Jos vas­tuun ot­taa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, se on ras­kas, mut­ta en ole osan­nut ot­taa sitä niin. On ol­lut yl­lä­tys, et­tei tämä ole vie­lä vie­nyt, vaan tuo­nut ener­gi­aa. Me jär­jes­tä­jät pyy­däm­me, et­tä seu­rat on­nis­tui­si­vat ja Ju­ma­la an­tai­si jak­sa­mis­ta jär­jes­tä­jil­le­kin, Peu­ra pu­he­lee.

Ne­los­tien var­rel­la, Kei­te­leen ran­nal­la

ää­ne­kos­ken su­vi­seu­ra-alue si­jait­see hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­val­la pai­kal­la, ne­los­tien itä­puo­lel­la, Kei­te­leen ran­nal­la Lii­mat­ta­lan ky­läs­sä. Sum­ma­lan per­heen koti tont­tei­neen ra­joit­tuu seu­ra-alu­ee­seen.

– Alue on kes­kel­lä maa­seu­tu­luon­toa, mut­ta taus­tal­la kuu­luu val­ta­tien ta­sai­nen hu­mi­na. Tääl­lä ele­tään täm­möis­tä maa­seu­dun ny­ky­päi­vää, Ee­va Sum­ma­la ku­vaa.

– Lii­mat­ta­lan kylä oli vuo­si­sa­to­ja poh­joi­sen Kes­ki-Suo­men mah­ti­ky­lä, Sum­ma­la ker­too.

Lie­kö syyn­sä sii­nä, et­tä Kei­te­lees­sä riit­tää edel­leen ka­laa ja met­sis­sä riis­taa. Ai­koi­naan ky­läl­lä on ol­lut jopa nel­jä kaup­paa ja yli sa­dan op­pi­laan kou­lu. Oli­pa Lii­mat­ta­las­sa Kes­ki-Suo­men en­sim­mäi­nen kan­sa­kou­lu­kin 150 vuot­ta sit­ten. Nyt kylä on osa Kon­gin­kan­gas­ta ja ää­ne­kos­kea.

Sum­ma­la toi­mii Kon­gin­kan­kaan kou­lul­la eri­tyi­so­pet­ta­ja­na ja kuu­luu tii­viis­ti ky­läyh­tei­söön. Su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa hän toi­mii vies­tin­tä­toi­mi­kun­nas­sa ja vas­taa muun mu­as­sa ää­ne­kos­ken Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lus­ta. Li­säk­si vas­tuu­a­lu­ee­seen kuu­luu vies­tin­tä oman ky­län vä­el­le. Ky­lä­läi­set ovat jo saa­neet Fa­ce­book-ryh­mään­sä tie­dok­si Su­vi­seu­ro­jen some-ka­na­vat.

– Jo nyt mo­net ky­lä­läi­set ovat ol­leet mu­ka­na su­vi­seu­ra­val­mis­te­luis­sa, ja olen ko­ke­nut, et­tä tu­le­vat Su­vi­seu­rat ovat lä­hen­tä­neet mui­hin ky­lä­läi­siin, Sum­ma­la iloit­see.

Ku­vat: Ee­va Sum­ma­lan kuva: Mir­ja-Lii­sa Ul­jas, Rei­jo Peu­ran kuva: Sami-Pek­ka Kal­li­o­kos­ki, kent­tä­ku­vat: Jaak­ko Ul­jas

ViljaPaavola
Olen kolmikymppinen keskisuomalainen, joka katselee blogissa elämänpiiriään yhteiskunnallisesta, viestinnällisestä ja ihan vaan inhimillisestä näkökulmasta. Kommentteja, terveisiä ja palautetta voit laittaa osoitteeseen vilja.paavola@gmail.com.
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys