JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Toi­min­ta-aja­tus luo pe­rus­tan leh­den te­ke­mi­sel­le

Uutiset
27.1.2021 10.20

Juttua muokattu:

27.1. 11:43
2021012711435520210127102000

Jarmo Määttä

Jarmo Määttä

Kat­ri Iso­pah­ka­la

Päi­vä­mies

Päi­vä­mies on uu­tis­leh­ti, joka ker­too kris­til­li­syy­den tuo­reet kuu­lu­mi­set. Uu­tis­luon­ne nä­kyy leh­den toi­min­ta­suun­ni­tel­mas­sa.

Päi­vä­mie­hen toi­min­ta-aja­tus muo­toil­tiin syk­syl­lä 2000. Liik­keel­le pa­ni­ja­na oli leh­den tuol­loi­nen pää­toi­mit­ta­ja Sa­mu­li Pen­ti­käi­nen, joka ajat­te­li, et­tä sa­no­ma­leh­del­lä pi­tää ol­la toi­min­ta-aja­tus.

Toi­min­ta-aja­tus­ta val­mis­tel­tiin leh­ti­a­vus­ta­ja­kurs­sil­la. Toi­mi­tuk­sen puo­les­ta mu­ka­na oli­vat Sa­mu­li Pen­ti­käi­sen li­säk­si Toi­vo Määt­tä ja Ari-Pek­ka Pa­lo­la. SRK:n jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to hy­väk­syi Päi­vä­mie­hen toi­min­ta-aja­tuk­sen jou­lu­kuus­sa 2000. Toi­mi­tus­neu­vos­to teki pie­niä päi­vi­tyk­siä sen sa­na­muo­toi­hin vuon­na 2009.

Toi­min­ta-aja­tus on yleis­luon­tei­suu­des­taan huo­li­mat­ta edel­leen tär­keä työ­ka­lu toi­mi­tus­työs­sä. Jul­kais­ta­via si­säl­tö­jä pei­la­taan toi­min­ta­suun­ni­tel­maan ja tut­ki­taan, on­ko si­säl­tö sa­mas­sa lin­jas­sa sen kans­sa. Tämä kos­kee niin Päi­vä­mies­tä kuin sen verk­ko­leh­teä kaik­ki­ne si­säl­töi­neen.

Uu­tis­leh­den teh­tä­vä­nä on kä­si­tel­lä myös ar­kie­lä­män sekä kes­kei­siä kir­kol­li­sen ja yh­teis­kun­nal­li­sen elä­män asi­oi­ta ja il­mi­öi­tä. Toi­min­ta­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti tä­män tu­lee ta­pah­tua Raa­ma­tun ja kris­til­li­sen us­kon ar­vo­poh­jal­ta.

Päi­vä­mie­hen toi­min­ta-aja­tus

- Päi­vä­mies on kris­til­li­nen viik­ko­sa­no­ma­leh­ti.

- Se ker­too van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta ja sen toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­tä sekä ot­taa ra­ken­ta­vas­ti kan­taa kes­kei­siin yh­teis­kun­nal­li­siin ja kir­kol­li­siin ky­sy­myk­siin.

- Leh­ti on po­liit­ti­ses­ti si­tou­tu­ma­ton ja tar­koi­tet­tu kaik­kien lu­et­ta­vak­si.

- Leh­den lin­ja pe­rus­tuu nä­ke­myk­seen, et­tä Raa­ma­tun mu­kai­nen us­ko on poh­jim­mil­taan elä­mis­tä Ju­ma­lan ar­mos­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Tämä nä­kyy kir­joi­tuk­sis­sa us­koa vah­vis­ta­va­na elä­män­myön­tei­syy­te­nä.

- Leh­ti pi­täy­tyy kris­til­li­seen ar­vo­maa­il­maan.

- Se tu­kee si­säl­löl­lään van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ta lä­he­tys­työ­tä.

- Tar­koi­tuk­sen­sa to­teut­ta­mi­sek­si Päi­vä­mies kä­sit­te­lee ajan­koh­tai­sia ar­kie­lä­män asi­oi­ta kris­til­li­sen us­kon nä­kö­kul­mas­ta hy­vää leh­ti­mies­ta­paa nou­dat­ta­en.

- Leh­ti tar­kas­te­lee on­gel­mia avoi­mes­ti ja et­sii nii­hin rat­kai­su­ja Raa­ma­tun ja kris­til­li­sen us­kon poh­jal­ta.

- Se an­taa pals­ta­ti­laa lin­jan­sa mu­kai­sil­le lu­ki­joi­den kir­joi­tuk­sil­le.

Uu­ti­nen liit­tyy en­si vii­kol­la vie­tet­tä­vään Uu­tis­ten viik­koon (en­ti­nen Sa­no­ma­leh­ti­viik­ko).

Kat­so myös Päi­vä­mie­hen tu­tus­tu­mis­ti­laus­tar­jous tä­män vii­kon leh­des­tä sekä Päi­vä­mie­hen Fa­ce­book- ja Ins­tag­ram-ti­leil­tä!

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys