JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tulevan kesän seuramerkissä näkyy valoa

Uutiset
8.9.2022 13.05

Juttua muokattu:

8.9. 13:04
2022090813045420220908130500

Sirk­ka Leh­to, Päi­vä­mies

En­si ke­sän Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­mer­kin herk­kä, ve­si­vä­ri­mäi­nen kä­den­jäl­ki ku­vaa seu­ra­tun­nuk­sen si­säl­töä: iloa, va­loa ja toi­voa.

Han­ka­sal­men lei­ri­kes­kuk­ses­sa vii­me vii­kon­lop­pu­na pi­de­tyl­lä vies­tin­nän tie­don­siir­to­lei­ril­lä jul­kais­tiin en­si ke­sän Su­vi­seu­ro­jen seu­ra­tun­nus ja -merk­ki. Su­vi­seu­rat pi­de­tään, jos Ju­ma­la suo, Kau­ha­val­la 30.6–3.7. Seu­ra­tun­nus on Psal­mia 119 mu­ka­el­len: "Si­nun sa­na­si on valo mi­nun mat­kal­la­ni."

Merk­ki ku­vaa va­loa ja mat­kaa

Ny­ky­ään jo kem­pe­le­läi­nen Eli­sa Kin­nu­nen lu­pau­tui Per­hos­sa asu­es­saan Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen opas­te­toi­mi­kun­taan graa­fi­kon roo­liin. Hä­nel­lä on ta­ka­naan muo­toi­luo­pin­to­ja ja graa­fi­sen suun­nit­te­li­jan töi­tä.

– Suun­nit­te­lu­työ on ta­pah­tu­nut seu­ra­tun­nuk­seen poh­jau­tu­en. Huo­mi­oin sii­nä pää­toi­mi­kun­nan ja oman toi­mi­kun­tam­me aja­tuk­sia ja toi­vei­ta, ker­too Kin­nu­nen.

– Seu­ra­mer­kis­sä on ku­vat­tu mat­kaa ja va­loa. Nou­se­va au­rin­ko va­lai­see maan ja pil­vet. Sa­no­ma on kat­so­jan sil­mis­sä: pil­vi­ker­ros­tu­mas­sa kum­pui­le­va valo vai aa­mu­au­rin­gon sä­vyt­tä­mät vuo­ris­to­po­lut? Sana sä­vyt­tää mat­kam­me as­ke­leet. Ris­ti sym­bo­loi hen­gel­lis­tä si­säl­töä.

Kin­nu­nen to­te­aa, et­tä seu­ra-alue on pel­to­val­tai­nen, jo­ten merk­kiin toi­vot­tiin hei­nik­koa. Sitä löy­tyy­kin ku­van etu­a­lal­ta.

– Vä­rit ovat maan­lä­hei­set. Val­koi­nen ja kel­tai­nen väri miel­le­tään usein va­lon vä­reik­si, ja sitä ne sym­bo­loi­vat täs­sä­kin yh­tey­des­sä. Ajan­mu­kai­suus, mut­ta toi­saal­ta ajat­to­muus, sel­keys ja luon­non­mu­kai­suus, sum­maa Kin­nu­nen aja­tuk­si­aan mer­kin vi­su­aa­li­suut­ta suun­ni­tel­les­saan.

Tun­nus­lau­se tuo loh­tua

Per­ho­lai­nen Hie­ta­nie­men Sirk­ka-Lii­sa on Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen opas­te­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja­na ol­lut suun­nit­te­lu­työs­sä mu­ka­na alus­ta as­ti.

– Mer­kin suun­nit­te­lu­työ al­koi tä­män vuo­den alus­sa. Elet­tiin ko­ro­na­pan­de­mi­an kes­kel­lä, pian pe­rään syt­tyi Uk­rai­nan ja Ve­nä­jän vä­li­nen sota. Il­mas­sa oli tuol­loin pal­jon epä­var­muut­ta: To­teu­tu­vat­ko tu­le­van ke­sän Su­vi­seu­rat? Mi­ten vuo­den pääs­tä? Tun­nus­lau­seen sa­no­ma tun­tui ikä­vien asi­oi­den kes­kel­lä loh­dul­li­sel­ta, Hie­ta­nie­mi ker­toi jul­kai­su­ti­lan­tees­sa.

– Eli­san kau­nis, herk­kä ve­si­vä­ri­mäi­nen kä­den­jäl­ken­sä piir­tää ja ku­vas­taa hy­vin tun­nus­lau­seen sa­no­maa: us­ko­mi­sen iloa, va­loa ja toi­voa.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys