JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Turvallisten sanojen äärellä suviseuroissa

Uutiset
28.5.2023 10.00

Juttua muokattu:

28.5. 14:06
2023052814061820230528100000

M. O.

Tuk­hol­ma

Seu­ra­vie­rai­ta roh­kais­tiin, et­tä Ju­ma­la on lu­van­nut pi­tää lap­sis­taan huo­len ai­van vii­mei­seen hen­käyk­seen saak­ka.

SFC:n su­vi­seu­rat jär­jes­tet­tiin Tuk­hol­mas­sa 19.–21. tou­ko­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus oli ”Älä pel­kää, minä olen si­nun kans­sa­si! Älä ar­ka­na pä­lyi­le ym­pä­ril­le­si – minä olen si­nun Ju­ma­la­si” (Jes 41:10). Seu­ra­tun­nus muis­tut­taa us­ko­vai­sia ole­maan tur­val­li­sel­la mie­lel­lä.

Ju­ma­la tie­tää ih­mis­ten tar­peet

Timo Löp­pö­nen pu­hui SFC:n ava­jais­pu­hees­sa sii­tä, mi­ten Jee­sus roh­kai­si ope­tus­lap­si­aan use­aan ker­taan.

– Sa­mal­la ta­val­la myös us­ko­vai­set ha­lu­a­vat use­as­ti ko­koon­tua yh­teen ja kuul­la roh­kai­sua omal­le us­kol­leen.

Pasi Juu­jär­vi pu­hui saar­nas­saan sii­tä tur­vas­ta, mikä us­ko­vai­sel­la on, kun hän on osa­na Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Ku­ten vuo­ri­saar­nas­sa (Matt 6:31–33) sa­no­taan, us­ko­vai­sen ei tar­vit­se mu­reh­tia ajal­li­sis­ta asi­ois­ta, vaan Ju­ma­la tie­tää, mitä ku­kin tar­vit­see. Myös työ- ja vas­tuu­teh­tä­viin us­ko­vai­nen voi ru­koil­la voi­mia ja siu­naus­ta Ju­ma­lal­ta.

– Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on ih­mis­ten kes­kel­lä. Tä­hän elä­vään seu­ra­kun­taan pää­see pa­ran­nuk­sen kaut­ta, Juu­jär­vi muis­tut­ti.

Us­ko­vai­sel­le on an­net­tu teh­tä­väk­si kut­sua ih­mi­siä pa­ran­nuk­seen. Val­tuu­tus on Py­hän Hen­gen kaut­ta an­net­tu, ei sik­si, et­tä us­ko­vai­nen oli­si jo­ten­kin pa­rem­pi ih­mi­nen. Evan­ke­liu­min ih­meel­li­nen voi­ma voi siir­tää ih­mi­sen pi­mey­des­tä va­loon.

Evan­ke­liu­mi on voi­ma­va­ra

LLC:n pu­hu­ja Eric Jur­mu ker­toi Hy­väs­tä Pai­me­nes­ta ja lam­mas­lau­mas­ta. Hyvä Pai­men on Jee­sus ja us­ko­vai­set ovat hä­nen lam­pai­taan. Daa­vi­din psal­mis­sa 23 pu­hu­taan pai­me­nes­ta, joka joh­dat­taa lam­paan­sa vih­re­äl­le nii­tyl­le.

– Vih­re­ät nii­tyt voi­vat tar­koit­taa ajal­lis­ta ruo­kaa ja läm­pöä, ku­va­si Jur­mu.

Sekä Jur­mu et­tä Juu­jär­vi pu­hui­vat sii­tä, et­tei us­ko­vai­nen­kaan voi vält­tyä maa­il­man pa­huu­del­ta. Voi tul­la het­kiä, et­tä us­ko tai luot­ta­mus Ju­ma­laan on heik­koa. Täl­löin on vaa­ra­na, et­tä us­ko tu­kah­tuu. Us­kos­sa val­vo­mi­nen on oman­tun­non ää­nen kuun­te­le­mis­ta. Vih­reil­lä nii­tyil­lä tar­koi­te­taan myös Ju­ma­lan sa­nan loh­tua ja evan­ke­liu­mia, jot­ka ovat us­ko­vai­sen voi­ma­va­ra.

Kes­kel­lä on tur­val­lis­ta

Eric Jur­mu roh­kai­si us­ko­vai­sia ha­keu­tu­maan ai­van lau­man kes­kel­le, ku­ten lam­paat­kin te­ke­vät. Van­hem­mil­ta seu­ra­vie­rail­ta Jur­mu ky­se­li, mi­ten Ju­ma­lan siu­naus on nä­ky­nyt hei­dän elä­mäs­sään.

– Elä­män­po­lul­le mah­tuu var­mas­ti mo­nen­lai­sia vai­hei­ta, mut­ta sii­tä saa ol­la kii­tol­li­nen, et­tä Ju­ma­la on var­jel­lut us­ko­vai­se­na.

Jur­mu roh­kai­si nuo­ria, et­tä myös hei­tä var­jel­laan ja siu­na­taan, vaik­kei se ai­na sil­tä tun­tui­si­kaan. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan saar­na on tur­val­lis­ta.

Timo Löp­pö­nen pu­hui sii­tä, et­tä juu­ri tur­vaa tä­män päi­vän lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat.

– He tar­vit­se­vat tur­val­lis­ta sa­no­maa Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta ja tur­val­li­sia sa­no­ja van­hem­mil­taan.

18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys