JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­del­la ää­nit­teel­lä tu­tut lau­lut puh­ke­a­vat kuk­kaan

Uutiset
15.10.2021 8.00

Juttua muokattu:

12.10. 15:18
2021101215185220211015080000

Heli Säk­ki­nen

Pian jul­kais­ta­val­la Tai­vaan kirk­kaut­ta -ää­nit­teel­lä on mo­nil­le tut­tu­ja tai­va­sai­hei­sia lau­lu­ja, jot­ka ovat saa­neet tuo­reut­ta uu­sien soi­tin­so­vi­tus­ten myö­tä.

SRK jul­kis­taa 24. lo­ka­kuu­ta tai­vas- ja py­häin­päi­vä­ai­hei­sen Tai­vaan kirk­kaut­ta -ää­nit­teen. Ää­nit­teen tai­val sen suun­nit­te­lus­ta val­mis­tu­mi­seen on ol­lut sel­väs­ti ta­va­no­mais­ta pi­dem­pi ja mut­kai­sem­pi.

– Ää­ni­tys­ten piti ol­la alun pe­rin hel­mi­kuus­sa 2021 ja jul­kai­su ke­sän 2021 Su­vi­seu­rois­sa, mut­ta ko­ro­na lait­toi suun­ni­tel­mat uu­sik­si, SRK:n mu­siik­ki- ja mark­ki­noin­ti­a­si­an­tun­ti­ja Sasu Har­ti­kai­nen ker­too.

Kuo­rol­la oli pro­jek­tiin liit­ty­viä har­joi­tus­vii­kon­lop­pu­ja Jäm­sän opis­tol­la ke­vään ja syk­syn 2020 ai­ka­na. Ää­ni­tyk­set saa­tiin pi­det­tyä lo­pul­ta 27.–29. elo­kuu­ta Jäm­sän­kos­ken kir­kos­sa. Kuo­ro piti vii­mei­set har­joi­tuk­sen­sa viik­koa en­nen ää­nit­teen tal­ti­oin­tia.

Har­ti­kai­nen to­te­aa ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vai­kut­ta­neen muu­hun­kin kuin ää­ni­ty­sai­ka­tau­luu­un:

– Kirk­ko piti ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ki­ris­ty­mi­sen ta­kia vaih­taa vii­kon va­roi­tu­sa­jal­la Jy­väs­ky­läs­tä Jäm­sän­kos­kel­le. Sa­mal­la vaih­tui myös ää­nit­tä­jä.

Palo kuu­luu soin­nis­sa

Ää­nit­teen suun­nit­te­lu­ryh­mään yh­des­sä Sasu Har­ti­kai­sen ja Rit­va Hol­man kans­sa kuu­lu­nut Ee­ro Kuk­ko joh­taa ää­nit­teel­lä Jäm­sän opis­ton en­ti­sis­tä opis­ke­li­jois­ta koot­tua kuo­roa. Hän to­te­aa py­häin­päi­vän tee­maan liit­ty­vien lau­lu­jen ole­van us­kon nä­kö­kul­mas­ta “sa­no­mal­taan ai­van kes­kei­siä”.

– Py­häin­päi­vän sa­no­ma kos­ket­taa mei­tä jo­kais­ta: kai­kil­la meil­lä on rak­kai­ta lä­hei­siä, jot­ka ovat jo pääs­seet pe­ril­le.

Kuk­ko ker­too lau­lu­jen va­lin­tap­ro­ses­sin läh­te­neen liik­keel­le kar­toit­ta­mal­la, mitä lau­lu­ja ei ole joko vä­hään ai­kaan tai ol­len­kaan tal­len­net­tu SRK:n ää­nit­teil­le. Hän to­te­aa uu­den­lais­ten so­vi­tus­ten tuo­van tuo­reut­ta van­hem­piin­kin lau­lui­hin.

– Ha­lu­sin ot­taa le­vyl­le sel­lai­sia lau­lu­ja, jot­ka mer­kit­se­vät it­sel­le­ni jo­tain ja jois­ta pi­dän, kos­ka jos kuo­ron­joh­ta­ja syt­tyy lau­lui­hin, vä­lit­tyy se myös kuo­ro­lai­siin ja kuu­luu lau­lu­jen soin­nis­sa.

Tu­le­val­la le­vyl­lä on yk­si lau­lu, Kaa­naan­maa, jota ei ole SRK:n toi­mes­ta kos­kaan ai­em­min ää­ni­tet­ty.

Ne­rok­kai­ta soi­tin­so­vi­tuk­sia

Ää­nit­teen lau­luis­ta eri­tyi­ses­ti kak­si oli lä­hel­lä Ee­ro Ku­kon sy­dän­tä en­nen ää­ni­tysp­ro­jek­tia.

Ju­ma­lan rau­haa rin­nas­san­sa -lau­lu on Ju­ma­lan lap­sen ar­vo­ni­men tär­keyt­tä ko­ros­ta­va lau­lu, jos­ta tu­lee usein seu­rat, eten­kin Su­vi­seu­rat, mie­leen. Täs­tä lau­lus­ta teh­ty­jä eri­lai­sia so­vi­tuk­sia voi käyt­tää niin hää­mars­si­na kuin su­ru­mu­siik­ki­na­kin. Va­loi­sam­pi duu­ri­me­lo­dia On luo­tu mul­le koti tai­vai­nen puo­les­taan on rai­kas ja toi­vo­ri­kas tai­vas­lau­lu, joka ko­ros­taa sitä, et­tä us­ko­vai­sen ih­mi­sen kuo­le­mas­sa saam­me me­ne­tyk­sen su­run li­säk­si tun­tea iloa sii­tä, et­tä hän on pääs­syt pe­ril­le.

Hank­keen ede­tes­sä myös kak­si muu­ta Sii­o­nin lau­lua muo­dos­tui Ku­kol­le eri­tyi­sen rak­kaak­si ja lä­hei­sek­si: Iha­na rau­han ran­ta ja On­pa tai­vaas­sa tar­jo­na lap­sil­le­kin.

– Nämä lau­lut ovat toki ai­na ol­leet tut­tu­ja, mut­ta nii­den uu­sien, suo­ras­taan ne­rok­kai­den soi­tin­so­vi­tus­ten myö­tä ne puh­ke­a­vat ai­van eri ta­val­la kuk­kaan­sa: so­vi­tuk­set ikään kuin vie­lä ko­ros­ta­vat lau­lu­jen sa­no­maa.

Ju­tun voi lu­kea ko­ko­nai­suu­des­saan täl­lä vii­kol­la il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys