JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uusi piispainkirje rohkaisee rukoilemaan

Uutiset
25.10.2023 12.00

Juttua muokattu:

25.10. 11:50
2023102511504120231025120000

Kuva: A-L.S.

Kuva: A-L.S.

Saa­ra Ko­leh­mai­nen

Päi­vä­mies

Ru­kouk­sel­la on vah­va voi­ma. Vaik­ka ru­kous­pe­rin­teet ero­a­vat toi­sis­taan, yh­teis­tä on ru­kouk­sen koh­de ja ta­voi­te.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat ovat jul­kais­seet toi­sen piis­pain­kir­jeen­sä. Ru­kouk­sen kai­puu -ni­mi­nen kir­je avaa piis­po­jen nä­kö­a­lo­ja ru­kouk­seen.

Ai­het­ta kä­si­tel­lään kir­jees­sä sekä hen­ki­lö­koh­tai­sen et­tä yh­tei­sen ru­kouk­sen nä­kö­kul­mas­ta. Piis­pain­kir­jei­den ta­voit­tee­na on roh­kais­ta vuo­ro­pu­he­luun kris­til­li­sen us­kon ja maa­il­man tär­keis­tä ky­sy­myk­sis­tä. 

Ru­kous ryt­mit­tää päi­vän kul­kua

Piis­pain­kir­jees­sä to­de­taan, et­tä ru­kous on aut­ta­nut ih­mi­siä eri­lai­si­na ai­koi­na. Ru­kouk­sel­la on vah­va voi­ma, ei­kä se vaa­di ai­na sa­no­ja: "Kun huo­kai­lem­me Ju­ma­lan puo­leen, hän kuu­lee ja näkee kai­pauk­sem­me."

Toi­saal­la kir­jees­sä to­de­taan, et­tä ru­koi­le­mi­nen voi tun­tua myös vai­ke­al­ta ja pe­lot­ta­val­ta.

Piis­pat roh­kai­se­vat ryt­mit­tä­mään päi­vän kul­kua ru­kouk­sel­la: "Kun aa­mun aloit­taa ja il­lan päät­tää ru­kouk­sel­la, tu­lee päi­väs­tä eri­lai­nen."

Piis­pat oh­jaa­vat et­si­mään it­sel­le so­pi­via ru­kous­ta­po­ja ja ru­kouk­sia. He mai­nit­se­vat myös, et­tä esi­mer­kik­si ruo­ka­ru­kous­pe­rin­ne on ar­vo­kas tapa kiit­tää elä­män lah­jois­ta.

Oma­koh­tai­sia ru­kous­ko­ke­muk­sia

Kris­til­lis­ten kirk­ko­jen ru­kous­pe­rin­teet ja -muo­dot poik­ke­a­vat toi­sis­taan. Piis­pat to­te­a­vat, et­tä kai­kil­le on yh­teis­tä kui­ten­kin ru­kouk­sen koh­de ja tar­koi­tus, vaik­ka ru­kouk­set lau­le­taan tai lu­e­taan eri ta­voil­la ja tyy­leil­lä.

Kir­jee­seen on si­säl­ly­tet­ty piis­po­jen omia hen­ki­lö­koh­tai­sia ru­kous­ko­ke­muk­sia ni­met­tö­mi­nä. Erääs­sä niis­tä to­de­taan kir­joit­ta­jan ole­van sa­la­ru­koi­li­ja: "Len­to­ko­neen lähties­sä nou­su­kii­toon, teen pu­vun­ta­kin al­la pie­nen ris­tin­mer­kin. Kävel­les­säni vai­ke­aan ti­lan­tee­seen, lau­sun mie­les­säni hil­jaa: 'Mi­ten tästä sel­viän? Au­ta mi­nua.'"

Tääl­tä voit lu­kea Ru­kouk­sen kai­puu -kir­jeen ko­ko­nai­suu­des­saan.

Kir­jei­den ta­voit­tee­na on vuo­ro­pu­he­lu

Piis­pat esit­te­li­vät kir­jeen­sä Hel­sin­gin tuo­mi­o­kir­kon kryp­tas­sa 23. lo­ka­kuu­ta. Nyt jul­kais­tu kir­je on toi­nen piis­pain­kir­jei­den sar­jas­sa. Piis­pain­kir­jei­den ta­voit­tee­na on roh­kais­ta vuo­ro­pu­he­luun kris­til­li­sen us­kon ja maa­il­man tär­keis­tä ky­sy­myk­sis­tä.  Piis­pain­kir­jeet on suun­nat­tu pait­si kir­kon työn­te­ki­jöil­le ja seu­ra­kun­ta­lai­sil­le myös kai­kil­le hen­gel­li­syy­des­tä kiin­nos­tu­neil­le. Kir­jeet jul­kais­taan pai­net­tu­na vih­ko­se­na ja ver­kos­sa.

En­sim­mäi­nen kir­je "Raa­mat­tu ja kirk­ko" si­säl­si piis­po­jen aja­tuk­sia sii­tä, mi­ten kris­ti­tyn tu­li­si lu­kea Raa­mat­tua. Se jul­kais­tiin lo­ka­kuus­sa 2021. Voit lu­kea kir­jeen tääl­tä.

17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys