JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­si toi­mi­ta­lo ko­ho­aa Lau­kaas­sa tu­tul­le pai­kal­le

Uutiset
12.2.2021 12.35

Juttua muokattu:

12.2. 13:34
2021021213344920210212123500

San­ni Lai­ti­nen

Lau­kaa

Pit­kä­ai­kai­nen ra­ken­nus­han­ke al­kaa kaar­taa maa­liin. Ko­ro­na-ai­ka oli ra­ken­ta­mi­sen kan­nal­ta suo­tui­sa.

Lau­kaas­sa on hyö­dyn­net­ty ko­ro­na-ai­ka ra­ken­ta­mal­la uut­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­loa. Nyt työ­maal­la on me­nos­sa ka­lus­tus- ja vii­meis­te­ly­työt. Ra­ken­nus on tar­koi­tus ot­taa käyt­töön tou­ko­kuun ai­ka­na.

Ke­sä­kuus­sa on tar­koi­tus pur­kaa van­ha toi­mi­ta­lo, ja sen jäl­keen teh­dä pi­ha­työt lop­puun.

– Toi­min­ta uu­del­la toi­mi­ta­lol­la käyn­nis­ty­nee syys­kau­del­la, rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sep­po Aho­kas ker­too.

Mo­ni­puo­li­set uu­det ti­lat

Seu­ra­vä­ki mah­tuu hy­vin uu­teen toi­mi­ta­loon. Ti­lat mah­dol­lis­ta­vat myös juh­lien jär­jes­tä­mi­sen: esi­mer­kik­si keit­tiö on am­mat­ti­ta­soi­nen.

– Sekä seu­ra­sa­lis­ta et­tä ra­vin­to­las­ta on jär­vi­nä­kö­a­la, mai­nit­see han­ke­työ­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Mar­kus Sääs­ki­lah­ti.

Myös nuo­ria on aja­tel­tu:

– Toi­mi­ta­lon ylä­ker­taan tu­le­vat har­ras­te­ti­lat, jos­sa nuo­ri­so voi viet­tää ai­kaa, ker­too Aho­kas.

Ra­ken­ta­mis­ta ko­ro­na-ai­ka­na

Uu­den ra­ken­nuk­sen suun­nit­te­lu käyn­nis­tet­tiin vuon­na 2019, ja maa­lis­kuus­sa 2020 al­koi ra­ken­ta­mi­nen.

– Sa­maan ai­kaan al­koi­vat myös ko­ro­na­ra­joi­tuk­set, sa­noo Sääs­ki­lah­ti.

– Poh­dim­me aluk­si jopa ra­ken­nus­hank­keen kes­keyt­tä­mis­tä, mut­ta to­te­sim­me sit­ten, et­tä täl­lai­nen ra­ken­ta­mi­sen ai­ka on meil­le an­net­tu. Jäl­ki­kä­teen voi sa­noa, et­tä näin tä­män pi­ti­kin men­nä. Kun muu­ta toi­min­taa on vä­hem­män, tal­koo­työ­hön on enem­män ai­kaa.

Jon­kin ver­ran ko­ro­na on vai­kut­ta­nut ra­ken­nus­jär­jes­te­lyi­hin.

– Hy­gie­ni­aan ja tur­va­vä­lei­hin on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta. Myös tal­koo­ryh­mät ovat ol­leet tar­peek­si pie­niä, ker­too Aho­kas.

Lue en­si vii­kon Päi­vä­mie­hes­tä, mi­ten hank­keen tal­koot ja ra­hoi­tus to­teu­tet­tiin.

8.3.2021

Mi­nun sil­mä­ni kat­so­vat ala­ti Her­raan, hän pääs­tää jal­ka­ni an­sas­ta. Ps. 25:15

Viikon kysymys