JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uu­sia ide­oi­ta, in­toa työ­hön – alu­e­se­mi­naa­rit Ra­nu­al­la ja Reis­jär­vel­lä

Isopahkala Katri
Uutiset
9.4.2019 15.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190409150000

Kuu­lu­mi­sia lä­he­tys­ken­til­tä ja tie­toa hu­ma­ni­taa­ri­sen avun toi­min­nas­ta. Uu­sia kir­jai­de­oi­ta, tär­kei­tä tee­mo­ja leh­teen. Rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­sen en­si as­ke­lia. Kah­teen se­mi­naa­ri­päi­vään si­säl­tyi val­ta­va mää­rä rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä tul­lei­ta uu­sia ide­oi­ta, suun­nit­te­lua ja in­for­maa­ti­o­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jat, alu­e­tii­mien jä­se­net sekä Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) toi­mis­ton työn­te­ki­jät poh­ti­vat eri työ­a­lo­jen tu­le­vai­suu­den­nä­ky­miä ja suun­nit­te­li­vat yh­teis­tä alu­eel­lis­ta toi­min­taa alu­e­se­mi­naa­reis­sa Ra­nu­an ja Reis­jär­ven kris­til­li­sil­lä opis­toil­la 4.–5. huh­ti­kuu­ta. Se­mi­naa­rin ra­ken­ne oli mo­lem­mis­sa pai­kois­sa sama.

Per­jan­tai­na ko­koon­nut­tiin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suut­ta kä­sit­te­le­vän alus­tus­pu­heen­vuo­ron ää­rel­le. Ra­nu­al­la alus­ta­ja­na toi­mi Jor­ma Vuor­ma, Reis­jär­vel­lä Ta­pa­ni Kir­si­lä.

Osal­li­suut­ta, yh­tei­söl­li­syyt­tä ja yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta kä­si­tel­tiin mo­ni­puo­li­ses­ti il­lan ai­ka­na vi­rin­nees­sä kes­kus­te­lus­sa. Ra­nu­al­la käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa oli eri­tyi­ses­ti esil­lä nuor­ten us­ko­ne­lä­män tu­ke­mi­nen ja hei­dän osal­lis­ta­mi­nen. Reis­jär­vel­lä kes­kus­te­lua he­rät­ti muun mu­as­sa evan­ke­liu­min työ­hön si­säl­ty­vä siu­naus.

Il­ta päät­tyi mo­lem­mil­la opis­toil­la ly­hyi­siin tie­tois­kui­hin, jois­sa SRK:n työn­te­ki­jät ker­toi­vat tie­to­suo­ja-ase­tuk­seen ja rip­pi­kou­lu-uu­dis­tuk­seen liit­ty­vis­tä asi­ois­ta.

Keskisen alueen seminaarissa Reisjärvellä opiston audiotorio täyttyi alustuksen alkaessa.

Keskisen alueen seminaarissa Reisjärvellä opiston audiotorio täyttyi alustuksen alkaessa.

Lau­an­tai­na ja­kan­nut­tiin pie­nem­piin ryh­miin työ­pa­ja­työs­ken­te­lyä var­ten. Työ­pa­jo­jen ai­hei­na oli­vat Per­hei­den tu­ke­mi­nen, Vuo­ro­vai­kut­tei­suus leh­ti- ja jul­kai­su­työs­sä sekä Opis­to- ja lei­ri­työn ke­hit­tä­mi­nen. Työ­pa­jat al­koi­vat ly­hy­el­lä di­ae­si­tyk­sel­lä, mut­ta pää­pai­no oli osal­lis­tu­jien ko­ke­muk­sil­la, ide­oil­la ja ky­sy­myk­sil­lä. Täs­sä yh­tey­des­sä rau­ha­nyh­dis­tys­ten edus­ta­jien oli mah­dol­lis­ta myös ja­kaa oman yh­dis­tyk­sen hy­viä käy­tän­tö­jä toi­sil­le osal­lis­tu­jil­le.

Hannu Linna (3. vasemmalta) jakoi ajatuksiaan Puheenaiheesta painotuotteeksi -työpajassa, jossa käsiteltiin lehtien ja julkaisujen syntyprosessia ja etsitiin uusia aiheita tulevaisuuden julkaisuihin.

Hannu Linna (3. vasemmalta) jakoi ajatuksiaan Puheenaiheesta painotuotteeksi -työpajassa, jossa käsiteltiin lehtien ja julkaisujen syntyprosessia ja etsitiin uusia aiheita tulevaisuuden julkaisuihin.

Il­ta­päi­vä ku­lui mes­su­tun­nel­mis­sa eri työ­a­lo­jen ker­to­es­sa kuu­lu­mi­si­aan ja ja­ka­es­sa in­for­maa­ti­o­ta omil­la mes­su­pöy­dil­lään. Se­mi­naa­rit päät­tyi­vät mo­lem­mil­la opis­tois­sa oman alu­een yh­teis­työ­ko­kouk­seen, jois­sa luo­tiin kat­saus kris­til­li­syy­den työ­hön omal­la alu­eel­la. Ko­kouk­ses­sa kä­si­tel­tiin myös oman alu­een iso­jen seu­ro­jen jär­jes­te­ly­vas­tuut ja va­lit­tiin ero­vuo­rois­ten alu­e­työn­te­ki­jöi­den ti­lal­le uu­sia vas­tuu­hen­ki­löi­tä.

Tiina ja Arto Alakärppä Siikajoelta tutustuivat lehtien infopisteellä Ranualla uusiin lasten ja nuorten nettisivuihin, jotka SRK on julkistanut viime syksyn ja alkuvuoden aikana.

Tiina ja Arto Alakärppä Siikajoelta tutustuivat lehtien infopisteellä Ranualla uusiin lasten ja nuorten nettisivuihin, jotka SRK on julkistanut viime syksyn ja alkuvuoden aikana.

Vas­taa­va, ete­läi­sen alu­een se­mi­naa­ri jär­jes­te­tään tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na Jäm­säs­sä. Se­mi­naa­rien työ­pa­jois­sa kir­ja­tut muis­ti­ot koo­taan yh­teen ja nii­den an­nis­ta uu­ti­soi­daan myö­hem­min Päi­vä­mie­hes­sä.

Lue li­sää alu­e­se­mi­naa­reis­ta 10.4.2019 il­mes­ty­väs­tä

Päi­vä­mie­hes­tä, jos­sa on uu­ti­nen alus­tuk­ses­ta ja kes­kus­te­lus­ta sekä uu­ti­set mo­lem­mis­ta yh­teis­työ­toi­mi­kun­tien ko­kouk­sis­ta.

Ku­vat: Tero Pit­kä­lä ja Vesa Jur­mu

KatriIsopahkala
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys