JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Uusia puhujia Utajärvelle

Uutiset
26.4.2022 9.00

Juttua muokattu:

25.4. 15:45
2022042515450020220426090000
Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Liisa Karppinen

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Vanhemmat puhujat rohkaisivat uusia valitsemillaan raamatunkohdilla. Kuvassa (vas.) Tarmo Väisänen, Pasi Pistemaa, Timo Leskelä ja Heikki Nissinen sekä selin Erkki Perttunen, Heikki Ikonen ja Tapani Mikkonen.

Liisa Karppinen

Lii­sa Karp­pi­nen

Uta­jär­vi

Ju­ma­la kut­suu uu­sia työn­te­ki­jöi­tä seu­ra­kun­tan­sa kaut­ta.

Timo Les­ke­lä ja Pasi Pis­te­maa kut­sut­tiin pu­hu­jan teh­tä­vään Uta­jär­ven il­ta­seu­rois­sa 10. huh­ti­kuu­ta.

Ru­kous pu­hu­jien puo­les­ta

Heik­ki Nis­si­nen joh­dat­te­li ti­lai­suu­teen Jo­han­nek­sen evan­ke­liu­min sa­noin: ”Et­te te va­lin­neet mi­nua, vaan minä va­lit­sin tei­dät” (Joh. 15:16).

– Juh­la­päi­vä on mo­nien ru­kous­ten vas­taus. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen pe­rus­teh­tä­vä, sa­nan­kyl­vö­työ, on Ju­ma­lan sa­nan ju­lis­ta­mis­ta, Nis­si­nen to­te­si.

Nis­si­nen muis­tut­ti, et­tä työ­hön kut­su­ja on it­se Elä­män Her­ra, ja hä­nel­tä saa pyy­tää voi­mia ja siu­naus­ta niin sa­nan­pal­ve­li­jal­le kuin hä­nen per­heel­leen.

– La­pin pe­ru­koil­la La­es­ta­dius ru­koi­li, et­tä ar­mol­li­nen Her­ra Jee­sus an­tai­si voi­maa huu­ta­maan niin kor­ke­al­la ää­nel­lä, et­tä ju­han­nuk­sen au­rin­ko pää­si­si pais­ta­maan tä­män pik­kui­sen pel­to­pa­la­sen pääl­le, jo­hon sie­me­net on kyl­vet­ty sii­nä toi­vos­sa, et­tä joku osa niis­tä itäi­si ja kan­tai­si siu­na­tun he­del­män.

Raa­ma­tun neu­vot tär­keim­piä

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Tar­mo Väi­sä­nen to­te­si, et­tä toi­min­nas­sa tar­vit­sem­me mo­nen­lai­sia lah­jo­ja, myös ajal­li­sia va­ro­ja, mut­ta tär­kein teh­tä­vä on kuun­nel­la Raa­ma­tun neu­vo­ja.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen ko­ke­neem­mat pu­hu­jat vah­vis­ti­vat sa­nan­pal­ve­li­jak­si ase­tet­ta­via Raa­ma­tun sa­nal­la. Tar­mo Väi­sä­nen, Heik­ki Nis­si­nen, Erk­ki Pert­tu­nen, Heik­ki Iko­nen ja Ta­pa­ni Mik­ko­nen lu­ki­vat va­lit­se­mi­aan raa­ma­tun­koh­tia mat­ka­e­vääk­si pu­hu­jan teh­tä­vään kut­su­tuil­le. Apos­to­li­sen ta­van mu­kaan Les­ke­lä ja Pis­te­maa lä­he­tet­tiin työ­hön kät­ten pääl­le pa­ne­mi­sen myö­tä.

Vir­res­sä 443 lau­le­taan: ”Au­ta ai­kaa löy­tä­mään, Jee­sus, näi­hin teh­tä­viim­me” ja ”Asi­oi­den pal­jous usein nä­kö­a­lat peit­tää, an­na sil­loin roh­keus syr­jään kaik­ki tur­ha heit­tää”. Vir­res­sä ko­ho­si seu­ra­kun­nan ru­kous uu­sien pu­hu­jien ja hei­dän lä­heis­ten­sä puo­les­ta.

Ju­ma­la an­taa pu­hut­ta­vaa

Tar­mo Väi­sä­nen saar­na­si Je­re­mi­an kir­jan koh­das­ta, jos­sa Ju­ma­la lu­paa: ”Kat­so, minä pa­nen mi­nun sa­na­ni si­nun suu­hus” (Jer. 1:9–19). Luo­pu­mi­sen ai­ka­na Ju­ma­lan sa­nan teh­tä­vä on re­piä ja sär­keä, ra­ken­taa ja is­tut­taa luot­ta­en sii­hen, et­tä Ju­ma­la an­taa tu­le­vai­suu­den ja toi­von.

Pu­hees­saan Väi­sä­nen muis­te­li raa­ma­tun­koh­tia, jois­sa Ju­ma­la kut­suu pal­ve­li­joi­ta. Je­re­mia tun­si ole­van­sa lii­an nuo­ri. Moo­ses­kin ky­se­li Ju­ma­lal­ta, mikä minä olen me­ne­män faa­ra­on tykö. Paa­va­li taas tun­si ai­em­man elä­män­sä us­ko­vais­ten vai­no­a­ja­na ole­van es­te Ju­ma­lan kut­sul­le.

– Ko­ti­sii­o­ni roh­kai­see us­ko­maan, toi­vo­maan ja ra­kas­ta­maan. Sa­nan­kyl­vö­työ kuu­luu meil­le jo­kai­sel­le, pu­hu­ja muis­tut­ti.

26.5.2022

Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Ap. t. 1:11

Viikon kysymys