JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

​Ve­nä­jän syys­seu­roi­hin ko­koon­tui vä­keä laa­jal­ta alu­eel­ta

Päivämies-verkkolehti
Uutiset
3.11.2014 6.37

Juttua muokattu:

1.1. 23:47
2020010123475520141103063700

Iloi­sia ter­veh­dyk­siä kuu­lui Mos­ko­van Le­ning­ra­din rau­ta­tie­a­se­mal­la, kun Suo­mes­ta ja eri puo­lil­ta Ve­nä­jää tul­leet seu­ra­vie­raat ta­pa­si­vat toi­sen­sa. Ve­nä­jän van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten syys­seu­ro­ja vie­tet­tiin 24.–26.10. Seu­rat oli­vat nyt en­sim­mäi­sen ker­ran Mos­ko­vas­sa. ​

Siir­ryim­me rau­ta­tie­a­se­mal­ta Iz­mai­lo­vo-ho­tel­liin, joka toi­mi sekä seu­ra­paik­ka­na et­tä ruo­kai­lu- ja ma­joi­tus­paik­ka­na. Seu­ra­vä­keä ko­koon­tui yli sata hen­keä eri puo­lil­ta Ve­nä­jää ja Suo­mes­ta. Mos­ko­van ja Tve­rin alu­een väki vas­ta­si seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä.

Ilpo Saukkosen puheen tulkkasi venäjäksi Paula Konttinen.

Ilpo Saukkosen puheen tulkkasi venäjäksi Paula Konttinen.

Syys­seu­ro­jen ava­jais­ti­lai­suu­teen tuo­tiin ter­vei­siä Suo­mes­ta ja Ve­nä­jän eri alu­eil­ta: Mos­ko­vas­ta, Tve­ris­tä, Pet­ros­kois­ta, Pih­ko­vas­ta, Pie­ta­ris­ta, Sa­ma­ras­ta, Te­ri­jo­el­ta, Vii­pu­ris­ta, Koi­vis­tol­ta, Sa­ra­to­vis­ta ja Birs­kis­tä. Myös Ke­ni­as­ta kuu­lim­me ter­vei­siä. Ava­jais­ten pu­heen­vuo­rois­sa iloit­tiin sii­tä, et­tä oli pääs­ty Ju­ma­lan sa­nan kuu­loon syys­seu­roi­hin ja ta­paa­maan mat­ka­ys­tä­viä sekä Ve­nä­jäl­tä et­tä Suo­mes­ta.

Kuu­lim­me, et­tä Sa­ma­ras­sa on vil­kas­ta toi­min­taa: sun­nun­tai­sin ko­koon­nu­taan ko­ti­seu­roi­hin ja lä­he­tys­seu­ro­ja pi­de­tään siel­lä nel­jä ker­taa vuo­des­sa. Sa­ma­raan ol­laan suun­nit­te­le­mas­sa en­si ke­säk­si las­ten lei­riä.

Hotellin vieressä on laaja Izmailovon Kremlin alue, jossa on perinteiseen vanhavenäläiseen tyyliin rakennettuja taloja.

Hotellin vieressä on laaja Izmailovon Kremlin alue, jossa on perinteiseen vanhavenäläiseen tyyliin rakennettuja taloja.

Per­jan­tai­na oli Ve­nä­jän rau­ha­nyh­dis­tys­ten ko­kous, jos­sa käy­tiin läpi en­si vuo­den SRK:n lä­he­tys­mat­ka­suun­ni­tel­ma. SRK on jär­jes­tä­nyt lä­he­tys­mat­ko­ja Ve­nä­jäl­le jo 25 vuo­den ajan. Suun­ni­tel­man mu­kaan en­si vuon­na jär­jes­te­tään 28 lä­he­tys­mat­kaa, jot­ka suun­tau­tu­vat seit­se­mäl­le eri alu­eel­le. Kau­kai­sim­mat seu­ra­mat­kat suun­tau­tu­vat Birs­kin alu­eel­le. Alue si­jait­see Ural-vuo­ris­ton län­si­puo­lel­la, noin 1600 ki­lo­met­riä Mos­ko­vas­ta itään.

Ko­kouk­ses­sa kuul­tiin, et­tä en­si vuon­na syys­seu­rat jär­jes­te­tään Vii­pu­ris­sa ja seu­ro­jen suun­nit­te­lu on jo aloi­tet­tu. Kaik­ki toi­vo­tet­tiin ter­ve­tul­leik­si Vii­pu­rin seu­roi­hin.

Sun­nun­tai­na vie­tet­tiin mes­su sekä ho­tel­lin seu­ra­ti­las­sa et­tä In­ke­rin kir­kon Py­hän Kol­mi­nai­suu­den kir­kos­sa. Kirk­ko täyt­tyi seu­ra­vie­rais­ta vii­meis­tä penk­kiä myö­ten. Mes­sun toi­mit­ti­vat kirk­ko­her­ra Igor Ali­sov ja pas­to­ri And­rei Jur­ta­jev, Ola­vi Voit­to­nen saar­na­si ja tulk­ki­na toi­mi Pent­ti Käh­kö­nen.

Voit­to­nen pu­hui päi­vän evan­ke­liu­mi­teks­tin poh­jal­ta sii­tä, mi­ten Jee­sus an­toi omil­leen teh­tä­vän saar­na­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Tämä an­teek­si­an­ta­mus oli tar­jol­la kai­kil­le mes­suun osal­lis­tu­neil­le. Mes­sun yh­tey­des­sä Es­ko Löp­pö­nen toi ter­vei­siä Mos­ko­van In­ke­rin kir­kon ys­tä­vyys­seu­ra­kun­nal­ta Ra­nu­al­ta ja Juha Alan­ko esit­ti SRK:n ter­veh­dyk­sen.

Seu­ro­jen pää­tös­pu­hees­saan Jo­han­nes Lep­pä­nen pu­hui las­ten evan­ke­liu­min poh­jal­ta. Hän to­te­si, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on las­ten val­ta­kun­ta. Ju­ma­la pi­tää omis­taan hy­vää huol­ta myös ar­ki­sen elä­mäm­me kes­kel­lä.

Näin er­ka­nim­me ku­kin ko­ti­mat­koil­lem­me, en­si vuon­na ta­va­taan Vii­pu­ris­sa.

Teks­ti: Juha Alan­ko

Ku­vat: Pent­ti Käh­kö­nen

Lue li­sää Ve­nä­jän syys­seu­rois­ta 5.11. il­mes­ty­väs­tä Päi­vä­mie­hes­tä.

Tie­toa vuo­den 2015 Ve­nä­jän syys­seu­rois­ta:

Vuon­na 2015 Ve­nä­jän syys­seu­rat jär­jes­te­tään Vii­pu­ris­sa 23.–25.10.2015. Sin­ne toi­vo­taan run­saas­ti seu­ra­vie­rai­ta sekä Ve­nä­jäl­tä et­tä Suo­mes­ta. Suo­mes­ta jär­jes­te­tään sin­ne yh­teis­mat­ka, jos­ta tul­laan il­moit­ta­maan tar­kem­min en­si vuon­na Päi­vä­mies-leh­des­sä.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys