JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vuoden 2026 Kauhavan Suviseurojen järjestelyt ovat käynnistyneet

Uutiset
7.9.2023 9.00

Juttua muokattu:

7.9. 08:39
2023090708390420230907090000
Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Aino-Riitta Marjanen

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Vuoden 2026 Suviseurojen päätoimikunnan puheenjohtaja Kyösti Marjanen rohkaisee Suviseurojen järjestäjiä: ”Oikealla asenteella ja hyvällä suunnittelulla kaikki tulee järjestymään!”

Aino-Riitta Marjanen

Tai­na Pa­lo­la

Sie­vi

Ke­säl­lä 2026 Kau­ha­val­la jär­jes­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jien mu­kaan len­to­kent­tä­a­lue so­vel­tuu hy­vin suu­ren ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen.

Vuon­na 2026 Kau­ha­val­la pi­det­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt ovat käyn­nis­ty­neet. Ke­säl­lä 2022 tuli tie­to, et­tä Jo­rois­ten len­to­kent­tä ei ole käy­tet­tä­vis­sä. Otet­tiin käyt­töön va­ra­suun­ni­tel­ma pi­tää Su­vi­seu­rat Kau­ha­val­la, sa­mal­la alu­eel­la kuin vuo­den 2023 seu­rat.

Yli­vies­kan Rau­ha­nyh­dis­tys kan­taa vuo­den 2026 seu­rois­ta pää­vas­tuun. Li­säk­si vas­tuu­vuo­ros­sa ovat Ou­lais­ten, Me­ri­jär­ven, Ka­la­jo­en, Meh­tä­ky­län, Rau­ti­on, Ala­vies­kan, Sie­vin, Sie­vin Kiis­ki­län, Sie­vin ase­ma­ky­län, Kan­nuk­sen sekä To­ho­lam­min ja Les­ti­jär­ven rau­ha­nyh­dis­tyk­set.

Työ­tä sääs­tyy

Vuo­den 2026 Su­vi­seu­ro­jen pää­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kyös­ti Mar­ja­nen tuo esil­le mo­nia hy­viä puo­lia len­to­ken­täl­lä jär­jes­tet­tä­vis­tä Su­vi­seu­rois­ta:

– Kent­tä­tal­kois­sa sääs­tyy mer­kit­tä­väs­ti työ­tä, kos­ka alu­eel­la on pal­jon val­mii­ta ra­ken­nuk­sia, joi­ta voi käyt­tää eri­lai­si­na pal­ve­lu­pis­tei­nä.

Mar­ja­nen nos­taa esiin myös tur­val­li­suu­den: alu­eel­la on pal­jon as­fal­toi­tua ja hel­pos­ti lii­ken­nöi­tä­vää kent­tä­a­lu­et­ta sekä seu­ra­käyt­töön so­vel­tu­va ties­tö.

Lin­ja-au­to­kul­je­tuk­sia har­ki­taan

Tu­le­vien Kau­ha­van Su­vi­seu­ro­jen toi­mi­kun­tien jär­jes­täy­ty­mi­nen on jo pit­käl­lä. Toi­mi­kun­nat on pää­o­sin ni­met­ty, mut­ta joi­hin­kin toi­mi­kun­tiin han­ki­taan vie­lä li­sä­jä­se­niä.

Toi­mi­kun­tien jä­se­net tu­tus­tui­vat ke­säl­lä 2023 Kau­ha­van seu­ra-alu­ee­seen. He ha­vain­noi­vat, kat­se­li­vat, kuun­te­li­vat ja ke­rä­si­vät tie­toa seu­ra­jär­jes­te­lyis­tä. Toi­mi­kun­tien yh­tei­nen mie­li­pi­de on, et­tä vii­me ke­sän tes­taus osoit­ti Kau­ha­van alu­een so­vel­tu­van hy­vin su­vi­seu­ra-alu­eek­si.

– Oi­ke­as­taan ai­noa on­gel­ma on pit­kä kii­to­ra­ta, joka poh­jois­pää­hän ma­joit­tu­vil­le on to­del­li­nen kun­to­kä­ve­ly­ra­ta, ke­sän 2026 opas­te­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kim­mo Heik­ki­lä sa­noo.

Kent­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Jark­ko Ki­vi­o­jan mu­kaan lin­ja-au­to­kul­je­tuk­sia alu­een reu­noil­ta pi­tää har­ki­ta.

29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys