JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

What­sapp-seu­ro­ja kah­dek­sal­la eri kie­lel­lä: ”Saar­no­jen sa­no­ma rau­hoit­taa”

Uutiset
30.7.2020 6.10

Juttua muokattu:

29.7. 13:52
2020072913525020200730061000

Päi­vä­mies

Ke­ni­as­sa, Gam­bi­as­sa, Gui­ne­as­sa, Se­ne­ga­lis­sa ja To­gos­sa on ol­lut maa­lis­kuus­ta saak­ka mah­dol­li­suus kuul­la vii­koit­tain seu­ra­pu­hei­ta What­sap­pin vä­li­tyk­sel­lä. Niis­tä on saa­tu hy­vin myön­teis­tä pa­lau­tet­ta.

SRK on jär­jes­tä­nyt What­sapp-seu­ro­ja ul­ko­mail­le yh­teis­työs­sä si­sar­jär­jes­tö­jen­sä LLC:n ja SFC:n kans­sa.

– Pu­hei­ta on lä­he­tet­ty maa­lis­kuun lo­pul­ta as­ti. Tar­ve niil­le syn­tyi, kun vi­ra­no­mai­set kiel­si­vät pai­kal­li­set seu­ra­ko­koon­tu­mi­set ei­kä lä­he­tys­mat­ko­ja­kaan voi­tu teh­dä, SRK:n lä­he­tys­työn asi­an­tun­ti­ja Mii­ka Kop­pe­roi­nen ker­too.

What­sapp-seu­ro­jen pu­hu­jat ovat ol­leet Suo­mes­ta, USA:sta ja Ruot­sis­ta, ja he ovat käy­neet ai­em­min ky­sei­sis­sä mais­sa lä­he­tys­mat­koil­la.

Ecu­a­do­riin, Pa­kis­ta­niin ja Ve­nä­jäl­le seu­ra­pu­hei­ta lä­he­te­tään suo­ri­na lä­he­tyk­si­nä verk­ko­so­vel­lus­ten avul­la, jot­ka mah­dol­lis­ta­vat tulk­kauk­sen.

Sa­no­ma on pu­hu­tel­lut

– Saar­no­jen sa­no­ma on rau­hoit­ta­vaa ja ke­ni­a­lai­set ko­ke­vat, et­tä Pyhä Hen­ki pu­huu pu­hu­jan kaut­ta. He sa­no­vat, et­tei­vät ole kos­kaan en­nen kuul­leet täl­lais­ta sa­no­maa, ke­ni­a­lai­nen Sa­mu­el Oko­la kom­men­toi vies­tis­sään What­sapp-seu­ro­ja.

Hä­nen mu­kaan­sa ke­ni­a­lai­set to­del­la ha­lu­a­vat kuul­la saar­no­ja, he "ja­no­a­vat nii­tä".

– Saar­na on rau­hal­lis­ta – toi­sin kuin yleen­sä Ke­ni­as­sa, jos­sa pu­hu­jat pi­tä­vät ko­vaa ään­tä ja me­te­li on kuin dis­kois­sa, hän sa­noo.

Pai­kal­li­nen kie­li käy­tös­sä

Kes­tol­taan pu­heet ovat noin 25–30 mi­nuu­tin pi­tui­sia.

– Vuo­ros­sa ole­vat pu­hu­jat nau­hoit­ta­vat ne oma­toi­mi­ses­ti ja toi­mit­ta­vat mi­nul­le. Minä lä­he­tän ne sit­ten eteen­päin ku­hun­kin koh­de­maa­han, Mii­ka Kop­pe­roi­nen ku­vaa.

Pu­heet ovat kuul­ta­vis­sa kus­sa­kin maas­sa sil­lä kie­lel­lä, jota pai­kal­li­set ih­mi­set ym­mär­tä­vät.

– Ke­ni­as­sa pu­heet tul­ka­taan nel­jäl­le pai­kal­li­sel­le kie­lel­le, Gam­bi­as­sa ja To­gos­sa yh­del­le pai­kal­li­sel­le kie­lel­le. Gui­ne­aan, Se­ne­ga­liin ja To­goon pu­heet lä­he­te­tään rans­kak­si, Ke­ni­aan ja Gam­bi­aan eng­lan­nik­si, Kop­pe­roi­nen sa­noo.

– Tar­koi­tuk­se­na on, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa lä­he­tet­täi­siin ää­ni­tie­dos­toi­na li­säk­si saar­na­vir­siä.

Kop­pe­roi­nen ker­too, et­tä rans­kaa osaa­vil­le pu­hu­jil­le lä­he­te­tään vii­koit­tain pu­hei­den tu­ek­si ”Ho­me­lie” eli kirk­ko­vuo­den ka­len­te­rin mu­kai­set teks­tit ja nii­den rans­kan­net­tu­jen pos­til­loi­den se­li­tyk­set.

Syn­ti­kuor­mien al­ta va­paak­si

Sa­mu­el Oko­la toi­voo, et­tä What­sapp-saar­no­ja kuul­tai­siin Ke­ni­as­sa tu­le­vai­suu­des­sa­kin vii­koit­tain.

– Syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­nen, se on asia, jon­ka avul­la sekä us­ko­vai­set et­tä epä­us­koi­set ko­ke­vat syn­ti­kuor­mien­sa läh­te­vän elä­mäs­tään. Mo­net kir­kot vain saar­naa­vat ih­meis­tä, mut­ta ei­vät an­na ih­mi­sil­le syn­te­jä an­teek­si, Oko­la ker­too.

Hän on saa­nut roh­kai­se­via yh­tey­de­not­to­ja Ki­ta­le-ni­mi­ses­tä kau­pun­gis­ta:

– Eräs us­ko­vai­nen oli käy­nyt epä­us­kois­ten van­hem­pien­sa luo­na ja kuun­te­lut­ta­nut seu­ra­pu­heen. Sain tä­män jäl­keen yh­dek­säl­tä eri ih­mi­sel­tä pu­he­lui­ta, jois­sa he pyy­si­vät sin­ne pi­tä­mään seu­ro­ja ja ker­toi­vat, et­tä ha­lu­a­vat us­koa! Oko­la iloit­see.

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys