JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhä use­am­pi suo­ma­lai­nen te­kee va­paa­eh­tois­työ­tä

Uutiset
3.5.2018 6.16

Va­paa­eh­toi­suus on Suo­mes­sa yhä suo­si­tum­paa. Jopa 40 pro­sent­tia vä­es­tös­tä te­kee täl­lä het­kel­lä va­paa­eh­tois­työ­tä, kun vas­taa­va luku kol­me vuot­ta ai­em­min oli 33 pro­sent­tia. Tämä sel­vi­ää Kan­sa­lai­sa­ree­nan, Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ja Opin­to­kes­kus Si­vik­sen Ta­lous­tut­ki­muk­sel­la teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä.

Opis­ke­li­jat ja kou­lu­lai­set ovat in­nok­kaim­pia. Ky­se­lyn mu­kaan nuo­ret te­ke­vät en­tis­tä enem­män va­paa­eh­tois­työ­tä, kun taas elä­ke­läis­ten ja mies­ten va­paa­eh­tois­työ on vä­hen­ty­nyt vii­me vuo­sien ai­ka­na.

– Po­jat te­ke­vät vä­hem­män va­paa­eh­tois­työ­tä kuin ty­töt. Va­paa­eh­toi­suus oli­si hyvä tapa eh­käis­tä poi­kien syr­jäy­ty­mis­tä, kom­men­toi Kan­sa­lai­sa­ree­nan toi­min­nan­joh­ta­ja Leo Stra­nius.

Kou­lu­tu­sas­teit­tain tar­kas­tel­tu­na am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­lai­set te­ke­vät eni­ten va­paa­eh­tois­työ­tä ja tu­lo­ta­soit­tain tar­kas­tel­tu­na pie­ni­tu­loi­sim­mat.

Pit­kä­kes­tois­ta ja sään­nöl­lis­tä

Va­paa­eh­tois­työ­tä teh­dään eni­ten las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa. Kol­me suo­si­tuin­ta va­paa­eh­tois­työn ta­paa oli­vat aut­ta­mi­nen, tal­koo­työ ja neu­von­ta­teh­tä­vät.

Ky­se­lyn mu­kaan va­paa­eh­tois­työ­tä teh­dään pää­o­sin pit­kä­kes­toi­ses­ti, sään­nöl­li­ses­ti ja kas­vo­tus­ten jär­jes­tö­jen tai yh­tei­sö­jen or­ga­ni­soi­ma­na. Va­paa­eh­tois­työs­sä oli ol­tu kes­ki­mää­rin rei­lut 15 tun­tia ky­se­lyä edel­tä­nei­den nel­jän vii­kon ai­ka­na. Vuon­na 2015 vas­taa­va luku oli hie­man yli 18 tun­tia.

Suu­rin es­te va­paa­eh­tois­työl­le on ajan puu­te ja se, et­tä ku­kaan ei pyy­dä mu­kaan. Rei­lut puo­let vas­tan­neis­ta ha­lu­ai­si osal­lis­tua va­paa­eh­tois­toi­min­taan, jos pyy­det­täi­siin.

Kan­sa­lai­sa­ree­nan, Kirk­ko­hal­li­tuk­sen ja Opin­to­kes­kus Si­vik­sen Ta­lous­tut­ki­muk­sel­la tee­tet­tyyn ky­se­lyyn vas­ta­si hen­ki­lö­koh­tai­sil­la käyn­ti­haas­tat­te­luil­la 1000 hen­ki­löä ym­pä­ri Suo­mea. Edel­li­nen vas­taa­va ky­se­ly tee­tet­tiin 2015.

Ku­vi­tus­ku­va: Juha Hu­ma­la­jo­ki

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys