JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Yhteisenä tavoitteena turvalliset Suviseurat

Uutiset
6.6.2024 9.45

Juttua muokattu:

6.6. 09:43
2024060609435420240606094500

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Suviseurojen kuvapalvelu

Su­vi­seu­ra­tie­do­tus

Kun olet läh­dös­sä Su­vi­seu­roi­hin, kan­nat­taa lu­kea nämä tur­val­li­suu­soh­jeet. Pe­ril­lä voit pe­reh­tyä oh­jei­siin li­sää lu­ke­mal­la niis­tä Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma­leh­ti­ses­tä. Tur­val­li­suu­soh­jeet ovat kaik­kien su­vi­seu­ra­vie­rai­den yh­tei­sek­si par­haak­si.

Su­vi­seu­rois­sa ko­ko­nais­tur­val­li­suus muo­dos­tuu jo­kai­sen su­vi­seu­ra­vie­raan omis­ta tur­val­li­suus­toi­mis­ta – sii­tä­kin huo­li­mat­ta, et­tä seu­rois­sa on pal­jon jär­jes­tyk­sen­val­vo­jia, jot­ka tark­kai­le­vat Su­vi­seu­rois­sa mo­nia asi­oi­ta, ku­ten mat­kai­lu­a­jo­neu­vo­jen jät­tei­den ja jä­te­ve­sien kä­sit­te­lyä, ajo­neu­vo­jen mah­dol­li­sia polt­to­ai­ne- tai öl­jy­vuo­to­ja tai telt­ta­ra­ken­tei­den kiin­ni­tyk­siä. Jos seu­ra-alu­eel­la al­kaa tuul­la voi­mak­kaas­ti, voi­vat huo­nos­ti kiin­ni­te­tyt telt­ta­ra­ken­teet ir­ro­ta ja ai­heut­taa vaa­raa.

Su­vi­seu­ro­ja ovat val­mis­tel­leet use­at toi­mi­kun­nat, joil­la on omat vas­tuu­a­lu­een­sa. Kai­kis­sa niis­sä täh­dä­tään pait­si vas­taa­maan kaik­kien su­vi­seu­ra­vie­rai­den tar­pei­siin myös tur­val­lis­ten Su­vi­seu­ro­jen tuot­ta­mi­seen. Tur­val­li­suus­toi­mi­kun­nan teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia, et­tä ylei­nen jär­jes­tys ja tur­val­li­suus säi­lyy Su­vi­seu­rois­sa. Sik­si täs­sä kä­si­tel­lään pal­jon tur­val­li­suu­teen liit­ty­viä asi­oi­ta, jot­ta seu­ra­vie­raat tun­ti­si­vat olon­sa tur­val­li­sek­si. Olem­me si­nu­a­kin var­ten!

Mat­kal­le val­mis­tau­tu­es­sa ja pe­ril­lä Su­vi­seu­rois­sa kan­nat­taa huo­mi­oi­da seu­raa­via asi­oi­ta:

– Tar­kis­ta, et­tä ajo­neu­vo­si ja sen va­rus­teet ovat kun­nos­sa ja al­ku­sam­mut­ti­me­si huol­let­tu. Va­raa alus­tat mat­kai­lu­a­jo­neu­vo­si tu­ki­jal­ko­jen al­le – seu­ra-alu­een pääl­lys­te­tyil­le pin­noil­le ei saa ai­heut­taa vau­ri­oi­ta. Va­rau­du ank­ku­roi­maan lei­ri­paik­ka­si telt­ta­ra­ken­teet ra­ken­tei­den val­mis­ta­jien oh­jei­den mu­kai­ses­ti niin, et­tä ne kes­tä­vät tuul­ta. Pääl­lys­te­tyil­lä alus­toil­la ei saa käyt­tää maa­kii­lo­ja vaan on käy­tet­tä­vä jo­kai­sen maa­kii­lan kiin­ni­tys­pai­kan koh­dal­le kiin­ni­tet­tyä pai­noa. Hyvä va­lin­ta pai­noik­si ovat vä­hin­tään 10 lit­ran ko­koi­set muo­vi­ka­nis­te­rit, jot­ka ovat tyh­ji­nä tur­val­li­sia mat­kal­la ja hy­viä pai­noi­na täy­tet­tyi­nä pe­ril­lä ve­del­lä. Va­raa mu­kaan kiin­ni­tys­na­rua. Jo­kai­sen pi­tää va­rau­tua ma­joit­tu­maan pääl­lys­te­tyl­lä alu­eel­la. Alu­eel­le saa­pu­va ei voi va­li­ta alu­et­ta, jol­le ma­joit­tuu. Seu­ra-alu­eel­la on pal­jon myös sel­lais­ta alu­et­ta, jos­sa maa­kii­lo­ja voi käyt­tää.

– Tu­tus­tu su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien oh­jei­siin tu­lo­rei­teis­tä. Nii­tä nou­dat­ta­mal­la vä­hen­nät ruuh­kia, jot­ka voi­vat pa­him­mil­laan tuk­kia tun­neik­si tulo- ja muun lii­ken­teen. Kuun­te­le mat­kal­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jei­ta. Va­raa ai­kaa mat­kal­le, älä aja vä­sy­nee­nä.

– Kun olet pe­ril­lä, kiin­ni­tä huo­mi­o­ta oman lei­ri­paik­ka­si tur­val­li­suu­teen. Älä tuki ajou­ria ja pe­las­tus­tei­tä. Sel­vi­tä lä­him­män al­ku­sam­mut­ti­men si­jain­ti ja toi­min­ta oman al­ku­sam­mut­ti­me­si li­säk­si. Jätä kaa­su­pul­lo­ko­te­lon lu­ki­tus au­ki ja vei­vi nä­ky­viin.

– Tu­tus­tu Su­vi­seu­ro­jen oh­jel­ma­leh­ti­sen mu­ka­na ole­vaan kart­taan. Pai­kan­na ma­joi­tus­koh­tee­si kar­tan pai­kan­nus­ruu­duk­koa käyt­tä­en. Mer­kit­se pai­kan­nus­tun­nus muis­tiin kent­tä­mak­su­lo­mak­kee­seen ja ase­ta lo­ma­ke nä­ky­väl­le pai­kal­le. Tämä voi no­peut­taa avun saan­tia, jos jo­ta­kin sat­tuu.

– Val­mis­ta ruo­kaa vain mat­kai­lu­a­jo­neu­vo­jen tar­koi­tuk­seen va­rus­te­tuil­la kuu­men­ta­vil­la lait­teil­la. Hil­jais­ta ag­g­re­gaat­tia saat käyt­tää ter­vey­del­li­sel­lä pe­rus­teel­la päi­vä­sai­kaan.

– Pidä ma­joi­tus­koh­tee­si siis­ti­nä. Toi­mi­ta ros­kat, wc-jät­teet ja har­maa­ve­si­jät­teet seu­ra-alu­eel­la ole­viin ke­räys­pis­tei­siin. Älä pääs­tä mi­tään jät­tei­tä luon­toon.

– Päi­vä­py­sä­köin­ti on sal­lit­tu vain mer­ki­tyil­lä pai­koil­la. Pol­ku­pyö­rät, mo­pot ja moot­to­ri­pyö­rät tu­lee jät­tää niil­le va­ra­tuil­le pai­koi­tu­sa­lu­eil­le.

Ylei­siä tur­val­li­suu­soh­jei­ta

– Jo­kai­sen seu­ra­vie­raan on nou­da­tet­ta­va su­vi­seu­ra­jär­jes­tä­jien an­ta­mia tur­val­li­suu­soh­jei­ta. Tur­val­li­suut­ta vaa­ran­ta­viin il­mi­öi­hin on puu­tut­ta­va ja il­moi­tet­ta­va tur­val­li­suus­toi­mis­toon (0401320763).

– Las­ten van­hem­mat tai huol­ta­jat ovat vas­tuus­sa lap­sis­ta seu­ro­jen ai­ka­na. Las­ten tu­li­si ma­joit­tua huol­ta­jien­sa kans­sa ja hei­dän kul­ke­mi­sen­sa seu­ra-alu­eel­la tu­li­si ol­la val­vot­tua.

– Lem­mik­ke­jä ei saa tuo­da seu­ra-alu­eel­le. Vain opas­koi­rat ovat sal­lit­tu­ja. Myös skeit­ti­lau­to­jen, skuut­tien ja säh­kös­kuut­tien käyt­tä­mi­nen seu­ra-alu­eel­la on kiel­let­ty.

– Yk­si­tyi­sil­lä seu­ra-alu­ee­seen kuu­lu­mat­to­mil­la alu­eil­la liik­ku­mi­nen, ma­joit­tu­mi­nen ja py­sä­köin­ti on kiel­let­ty. Seu­ra-alu­een lä­hei­sis­sä ve­sis­töis­sä ui­mi­nen on kiel­let­ty. Avo­tu­len teko, ret­ki­keit­ti­men, ka­mii­nan tai gril­lin käyt­tö on kiel­let­ty. Lu­va­ton droo­nien käyt­tö seu­ra-alu­een yl­lä on kiel­let­ty.

– Tu­pa­koin­ti on sal­lit­tu ken­tän kes­ku­sa­lu­eel­la vain mer­ki­tyil­lä tu­pa­koin­ti­pai­koil­la. Ma­joi­tu­sa­lu­eil­la, eri­tyi­ses­ti met­säi­sel­lä alu­eel­la, on nou­da­tet­ta­va tu­pa­koi­ta­es­sa suur­ta va­ro­vai­suut­ta.

– Päih­dyt­tä­vien al­ko­ho­li­juo­mien ja huu­mau­sai­nei­den hal­lus­sa­pi­to ja käyt­tö seu­ra-alu­eel­la on kiel­let­ty.

– Rä­jäh­tei­den, ku­ten ilo­tu­lit­tei­den, hal­lus­sa­pi­to ja käyt­tö seu­ra-alu­eel­la on kiel­let­ty.

– Hen­ki­löi­den tai omai­suu­den va­hin­goit­ta­mi­seen so­vel­tu­vien vä­li­nei­den hal­lus­sa­pi­to seu­ra-alu­eel­la on kiel­let­ty.

– Seu­ra­vie­rail­la on oi­keus yö­le­poon. Ajo­neu­vo­lii­ken­ne tai muu me­lun ai­heut­ta­mi­nen seu­ra-alu­eel­la on kiel­let­ty öi­sin kel­lo 1–6 pois­lu­kien täyt­tö­lii­ken­ne.

Oh­jei­ta hä­tä­ti­lan­net­ta var­ten

Tur­val­li­suus­toi­mis­ta huo­li­mat­ta Su­vi­seu­rois­sa voi ta­pah­tua on­net­to­muuk­sia tai äkil­li­siä sai­ras­tu­mi­sia. Näis­sä ti­lan­teis­sa no­pea ja oi­ke­an­lai­nen toi­min­ta voi ol­la rat­kai­se­vaa!

Seu­ra-alu­eel­la päi­vys­tä­vät ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti pe­las­tus- ja en­si­hoi­to­yk­si­köt. On­net­to­muu­den sat­tu­es­sa ryh­dy aut­ta­maan. Es­tä li­sä­va­hin­ko­jen syn­ty­mi­nen. Pa­lon syt­ty­es­sä pe­las­ta vaa­ras­sa ole­vat. Sam­mu­ta palo lä­him­mäl­lä al­ku­sam­mu­tus­vä­li­neel­lä. Soi­ta hä­tä­nu­me­roon 112. Muis­ta ker­toa, jos pa­la­va koh­de on säh­kö­au­to. Opas­ta apu pai­kal­le.

Sai­raus­koh­tauk­sen sat­tu­es­sa soi­ta hä­tä­nu­me­roon 112 ja toi­mi en­si­a­puoh­jei­den mu­kai­ses­ti.

Su­vi­seu­ra-alue on poh­ja­ve­si­a­lu­et­ta. Il­moi­ta pie­nes­tä­kin öl­jy­va­hin­gos­ta hä­tä­nu­me­roon 112 tai tur­val­li­suus­toi­mis­toon nu­me­roon 0401320763. Es­tä li­sä­va­hin­gon syn­ty­mi­nen.

Kii­reet­tö­mis­sä ta­pauk­sis­sa apua ja oh­jei­ta saa tur­val­li­suus­toi­mis­tos­ta (0401320763).

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys