JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ystävät ovat Jumalan lahjaa

Uutiset
30.6.2024 17.15

Juttua muokattu:

30.6. 17:10
2024063017103020240630171500
Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Pyhäkouluun kokoontui lapsia teltan täydeltä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Sirk­ka Leh­to

Us­ko­vai­nen ys­tä­vä loh­dut­taa, va­roit­taa vää­räs­tä ja aut­taa py­sy­mään us­ko­mas­sa.

Sun­nun­tai­na pi­de­tyn py­hä­kou­lun ai­hee­na oli Daa­vi­din ja Jo­na­ta­nin ys­tä­vyys. Py­hä­kou­lun piti lap­peen­ran­ta­lai­nen luo­ka­no­pet­ta­ja Han­nu Lai­va­maa.

– Jee­suk­sen luo tuo­tiin lap­sia, ja me­kin saam­me ol­la nyt Jee­suk­sen siu­nat­ta­vi­na tääl­lä, aloit­ti Lai­va­maa.

Ys­tä­vä siu­naa

Lai­va­maa ker­too Van­han tes­ta­men­tin ys­tä­vyy­des­tä: Saul-hal­lit­si­jan on al­kuun Ju­ma­laan luot­ta­va mies, mut­ta me­nes­tyk­sen myö­tä hän yl­pis­tyi ja toi­mi vas­toin Her­ran käs­ky­jä. Sa­mu­el-tuo­ma­ri sai Her­ral­ta käs­kyn et­siä uu­den ku­nin­kaan, ja lo­pul­ta voi­te­li Daa­vi­din ku­nin­kaak­si. Muun­kin Daa­vi­din me­nes­tyk­sen myö­tä Saul al­koi ka­deh­tia ja vai­no­ta Daa­vi­dia, kos­ka pel­kä­si, et­tä Daa­vid ot­taa hä­nel­tä val­lan. Joo­na­tan oli Sau­lin poi­ka ja suo­je­li ys­tä­vään­sä isän­sä vi­hal­ta. Lo­pul­ta Sau­lin mie­li kään­tyi, ja Daa­vid oli tur­vas­sa.

– Joo­na­tan aset­ti hen­ken­sä vaa­raan Daa­vi­din puo­les­ta. En­nen kaik­kea he oli­vat us­ko­nys­tä­viä. Se on kai­kis­ta tär­kein­tä, ker­toi Lai­va­maa.

Py­hä­kou­lus­sa poh­dit­tiin sitä, mik­si me tar­vit­sem­me us­ko­vai­sia ys­tä­viä.

– Us­ko­vai­nen ys­tä­vä aut­taa, et­tä py­sym­me us­ko­mas­sa. Hän tu­kee ja loh­dut­taa ja toi­mii sil­lä lail­la, et­tä us­ko säi­lyy. Hän on va­roit­ta­mas­sa vää­räs­tä ja hä­nen kaik­kein tär­kein teh­tä­vä on, et­tä voi an­taa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, Lai­va­maa sum­ma­si.

Peu­kut nou­si­vat ylös

Lai­va­maa ot­ti lap­set mu­kaan mo­neen ker­taan. Aluk­si sai nos­taa kä­den ylös oi­ke­an vaih­to­eh­don koh­dal­la, kun ky­syt­tiin, oli­ko tul­lut py­hä­kou­luun isän, äi­din, vel­jen, sis­kon, iso­van­hem­pien, ys­tä­vän, kum­min kans­sa. In­nok­kai­ta viit­taa­jia riit­ti jo­kai­seen koh­taan. Lop­pu­puo­lel­la py­hä­kou­lua lap­set ja pi­tä­jä miet­ti­vät hy­vän ys­tä­vän tun­to­merk­ke­jä. Lap­set sai­vat nos­taa peu­kun ylös, jos Lai­va­maan sa­no­ma esi­merk­ki ker­toi hy­väs­tä ys­tä­väs­tä.

Lai­va­maa ker­toi lap­sil­le myös ys­tä­vän mer­ki­tyk­ses­tä.

– Ys­tä­vät ovat Ju­ma­lan lah­jaa. Ys­tä­vyyt­tä on tär­keä pi­tää yl­lä ja hoi­taa. Se on vas­ta­vuo­rois­ta; on hyvä myös osoit­taa toi­sel­le, et­tä toi­nen on tär­keä. Si­sa­rus on myös tär­keä ys­tä­vä, ja ys­tä­viä voi ol­la myös eri-ikäi­siä. Eri­tyi­set lap­set ovat eri­tyi­sen rak­kai­ta. Naa­pu­rit ja luok­ka­ka­ve­rit­kin voi­vat ol­la ys­tä­viä, ja hei­tä voi pyy­tää py­hä­kou­luun tai seu­roi­hin mu­kaan.

– Ju­ma­lal­ta saa ru­koil­la ys­tä­vää, Lai­va­maa hok­saut­ti.

SirkkaLehto
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys