JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

I hem­som­mar­mö­te på Åland

Vieraskieliset / på-svenska
29.6.2020 15.30

Juttua muokattu:

29.6. 15:36
2020062915363820200629153000

Pau­lii­na Jen­sen

– Då vi fick höra att som­mar­mö­tet in­te anord­nas i Reis­jär­vi, blev bar­nen bes­vik­na. De hade vän­tat på mö­tet hela vin­tern och öns­kat att co­ro­na­si­tu­a­ti­o­nen skul­le lät­ta, be­rät­tar Ålands­bon Kat­ri Yli­ko­ti­la.

Bes­vi­kel­sen var än stör­re ef­ter­som det för Yli­ko­ti­las barn vik­ti­ga Sve­ri­ges som­mar­mö­te även uteb­li­vit. Kat­ri be­rät­tar att bar­nen dock van­de sig snab­bt vid tan­ken, och man bör­ja­de pla­ne­ra för som­mar­mö­tet på hem­map­lan.

– En­dast små me­del be­höv­des för en be­kant och trygg som­mar­mö­tes­s­täm­ning. Pre­dik­nin­gar lys­s­na­des i lugn och ro med den eg­na fa­mil­jen.

Fa­mil­jen har er­fa­rit att mån­ga sa­ker har bli­vit an­nor­lun­da och över­ras­kat den­na som­mar. De öv­ri­ga se­mes­terp­la­ner­na blev in­te hel­ler som de tänkt, men de kän­ner sig tryg­ga.

– Al­l­ting har sin me­ning och den Him­mels­ke Fa­dern vet vad som är bäst för oss, kons­ta­te­rar Kat­ri.

Fa­mil­jen för­be­red­de sig för som­mar­mö­tet på flera sätt. Hus­vag­nen stod fär­dig­pac­kad på går­den i god tid, och där sov fa­mil­jen i två nät­ter un­der som­mar­mö­tet.

– Det är med vår egen fa­milj vi fi­ra­de des­sa som­mar­mö­ten. Det un­der­lät­tar att al­la fa­ci­li­te­ter fin­ns någ­ra me­ter från vår vagn, tac­kar sju­barns­mam­man.

Bar­nen öns­ka­de sig fram­för al­lt som­mar­mö­tes­go­dis och glass.

– Den förs­ta som­mar­mö­tes­mål­ti­den som ser­ve­ra­des i vag­nen var en­ligt al­las ge­men­sam­ma öns­kan köt­t­sop­pa. Mö­tesp­re­dik­nin­gar lys­s­na­des ge­nom da­tor. Även som­mar­mö­tes­ra­di­os prog­ram följ­des int­res­se­rat.

Kat­ri tänk­te in­nan mö­tet att hon kom­mer att sak­na and­ra tro­en­de och den spe­ciel­la stäm­nin­gen på som­mar­mö­tet.

– Men al­l­ting flöt på. Vi de­la­de bil­der med vän­ner för att höra hur de fi­rar sitt möte. Även vi­de­o­sam­ta­len lind­ra­de den störs­ta sak­na­den.

Kat­ri tror att hela fa­mil­jen fick trev­li­ga min­nen från årets som­mar­mö­te.

– Att det in­te blev det stora eve­ne­mang vi är vana vid, men än­då kun­de vi för­sö­ka här­ma mö­ten så väl ute på vår egen gård! Det är så små sa­ker som ska­par sam­ma som­mar­mö­tes­s­täm­ning: lä­ger­liv på går­den och be­kan­ta pre­dik­nin­gar med sån­ger i bakg­run­den, beund­rar Kat­ri.

– Vi gril­la­de korv och bas­ta­de dä­ref­ter. Det var nog den störs­ta skil­l­na­den mot ett van­ligt som­mar­mö­te, skrat­tar Kat­ri.

Det var tryg­gt för bar­nen att som­na i vag­nen till kväl­ls­bön och väl­sig­nel­se.