JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vieraskieliset / på-svenska

Je­sus läm­na­de ett arv i him­len till den som tror

Vieraskieliset / på-svenska
8.6.2020 7.30

Juttua muokattu:

8.6. 07:47
2020060807472920200608073000
7-åriga Melanie Ojanne deltog i söndagsskolan i sitt hem på Ekerö.

7-åriga Melanie Ojanne deltog i söndagsskolan i sitt hem på Ekerö.

Anu Vähäjylkkä

7-åriga Melanie Ojanne deltog i söndagsskolan i sitt hem på Ekerö.

7-åriga Melanie Ojanne deltog i söndagsskolan i sitt hem på Ekerö.

Anu Vähäjylkkä

Pau­lii­na Jen­sen

Fas­tän vi har mot­gån­gar i li­vet, får vi gläd­jas. För tro­en­de vän­tar ett evigt liv i him­len.

I Sve­ri­ges som­mar­mö­te 22-24 maj höl­ls sön­dags­s­ko­la via in­ter­net från Mockf­järds kyr­ka. Pir­jo Pit­kä­lä ta­la­de om brevsk­riv­ning och in­rik­ta­de sig på Pet­rus brev.

– Bi­beln är up­p­de­lad i Gam­la och Nya tes­ta­men­tet. Tes­ta­men­te be­ty­der arv. I Nya tes­ta­men­tet fin­ns det fyra evan­ge­lier och flera brev. En av brev­för­fat­tar­na var Pet­rus, en av Jesu tolv lär­jun­gar. Pet­rus skrev till för­sam­lin­gar­na i Mind­re Asien.

Ett brev in­leds med en häls­ning

– Hur skri­ver du brev? und­ra­de Pit­kä­lä. Van­ligt­vis in­le­der man ett brev med en häls­ning. Så gjor­de även Pet­rus. Han fort­sat­te ge­nom att be och prisa Gud: "Väl­sig­nad är vår her­re Jesu Kris­ti Gud och fa­der" (1 Petr 1:3). Dä­ref­ter ta­la­de Pet­rus om ett arv som vän­tar i him­len för den som tror. Je­sus har för­be­rett det­ta arv ge­nom sin död och för­so­ning för män­nis­kans syn­der.

Var glad trots mot­gån­gar

Pet­rus skrev till de krist­na som hade mot­gån­gar i li­vet.

– Vi kan ock­så up­p­le­va svåra sa­ker, kans­ke nu med co­ro­na­vi­ru­set. Det kan ock­så vara svårt om man blir re­tad för sin tro", för­tyd­li­ga­de Pit­kä­lä. Pet­rus up­p­ma­na­de de krist­na att gläd­jas över fräls­nin­gen: "Där­för kan ni jub­la, även om ni just nu en kort tid skul­le få uts­tå pröv­nin­gar av oli­ka slag" (1 Petr. 1:6).

Den gode her­den ger tryg­g­het

I sön­dags­s­ko­lans in­led­nings­sång besk­revs det hur Pet­rus hade fått se och vara med Je­sus. De som Pet­rus skrev till hade in­te fått se Je­sus, men de hade fått den He­li­ga An­den på sitt hjär­ta och kun­de äls­ka Je­sus. Ge­nom den He­li­ga An­den förs­tod de krist­na, att de har ett arv som vän­tar i him­len.

– Li­ka­dant är det för oss. Vi be­hö­ver bara tro våra syn­der för­låt­na. Fast vi har svå­rig­he­ter ib­land, får vi lys­s­na på den gode her­dens röst och vara tryg­ga", up­p­munt­ra­de Pit­kä­lä.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys