JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
22.1.2020

Joka on ja­nois­saan, tul­koon. Joka ha­lu­aa, saa lah­jak­si elä­män vet­tä. Ilm. 22:17

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Kir­kon kor­jaus on vai­hei­kas pro­jek­ti

Uutiset21.1.2020 6.10

Tyr­nä­vän puu­kirk­ko on ra­ken­net­tu vuon­na 1873 van­han sa­non­nan mu­kai­ses­ti ”kir­kok­si kes­kel­le ky­lää”. Vii­me vuo­si­na kirk­ko­ra­ken­nuk­sen pe­rus­kor­jauk­sen tar­ve on kui­ten­kin tul­lut yhä il­mei­sem­mäk­si: ala­poh­jan ra­ken­teis­sa ja kan­ta­vis­sa ra­ken­teis­sa on vau­ri­oi­ta, ylä­poh­jan tuu­le­tus ei toi­mi kun­nol­la, ul­ko­sei­nien maa­li ra­pis­tuu ja ik­ku­nat kai­paa­vat kun­nos­tus­ta.

Jarmo Raudaskoski

Jarmo Raudaskoski

Su­vi­seu­ro­jen työ­voi­man ke­räys on käyn­nis­ty­nyt

Uutiset20.1.2020 10.12

En­si ke­sän Su­vi­seu­roi­hin tar­vi­taan lu­kui­sia va­paa­eh­toi­sia te­ke­mään työ­vuo­ro­ja. Työ­voi­ma­vas­tuus­sa ovat Kes­ki­sen alu­een rau­ha­nyh­dis­tyk­set ja vuo­ro­ja ja­os­sa yh­teen­sä noin 9800. Työ­voi­ma­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Sami Vin­kin mu­kaan eri­lai­sia teh­tä­vä­ni­mik­kei­tä on 140, jo­ten jo­kai­sel­le löy­tyy so­pi­via teh­tä­viä:

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Elä­män vesi vir­taa

Sana sunnuntaiksi19.1.2020 6.20

Vesi on elä­mäl­le vält­tä­mä­tön. Sen sai­vat ko­kea myös po­jat, jot­ka oli­vat ker­ran mat­kal­la Su­vi­seu­roi­hin pyö­räl­lä. Oli kuu­ma il­ma. Ve­si­pul­lois­ta oli vesi lop­pu­nut. Ja­not­ti.

Viikon kysymys

Arttu Alasaarela

Arttu Alasaarela

Jee­sus ha­lu­si kas­teen

Sana sunnuntaiksi12.1.2020 7.00

Eli­sa­beth ja Sa­ka­ri­as oli­vat me­net­tä­neet toi­von­sa omas­ta lap­ses­ta. Ih­me kui­ten­kin ta­pah­tui. He sai­vat esi­kois­po­jan, joka sai ni­mek­seen Jo­han­nes.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Kuva haastateltavalta

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Sakari Tapio on matkustellut monissa mielenkiintoisissa kohteissa. Tämä kuva on Thaimaan reissulta.

Kuva haastateltavalta

Us­ko toi kai­ken tar­peel­li­sen

Puhutaan maasta ja taivaasta11.1.2020 6.00

Ta­paam­me Sa­ka­ri Ta­pi­on, tu­tum­min Sa­kan, ko­to­naan Ou­lun Pik­ka­ra­las­sa. Hän on muut­ta­nut sin­ne per­heen­sä kans­sa kym­me­ni­sen vuot­ta sit­ten.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Loppiaispäivillä vieraili sunnuntai-iltana noin 1200 vierasta.

Lauri Katainen

Ju­ma­lan rak­kaut­ta ja lau­la­mi­sen iloa

Uutiset10.1.2020 15.00

Reis­jär­ven opis­to täyt­tyi pu­heen­so­ri­nas­ta ja iloi­sis­ta jäl­leen­nä­ke­mi­sis­tä sun­nun­tai­na 5. tam­mi­kuu­ta, kun 15 lin­ja-au­tol­lis­ta nuo­ria saa­pui viet­tä­mään sin­ne lop­pi­ais­päi­viä. Lop­pi­ais­päi­vät ovat ol­leet jo vuo­sien ajan pe­rin­ne opis­tol­la, ja sil­loin opis­tol­le saa­puu mo­nen ikäis­tä vä­keä eri puo­lil­ta Suo­mea.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Enem­mis­tö al­le kou­lui­käi­sis­tä lap­sis­ta liik­kuu ja nuk­kuu so­pi­vas­ti – ruu­tu­a­jas­sa vä­hen­tä­mi­sen paik­ka

Uutiset10.1.2020 6.55

Nel­jä­so­sa al­le kou­lui­käi­sis­tä suo­ma­lais­lap­sis­ta täyt­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti lii­kun­ta-, ruu­tu­ai­ka- ja uni­suo­si­tuk­set. Hel­poi­ten täyt­ty­vät lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tuk­set, ruu­tu­ai­ka tuot­taa enem­män haas­tei­ta. Lii­kun­ta- ja uni­suo­si­tus­ten täyt­ty­mi­nen on yh­tey­des­sä pie­nem­pään pai­noin­dek­siin ja vyö­tä­rö­nym­pä­ryk­seen.

Päi­vä­mie­hen di­gi­leh­ti uu­dis­tui

Uutiset9.1.2020 14.00

Päi­vä­mie­hen uu­si toi­mi­tus­jär­jes­tel­mä uu­dis­ti myös di­gi­leh­teä. Ai­em­min käy­tös­sä ol­lut di­gi­leh­ti­si­vus­to digi.pai­va­mies.fi ei enää päi­vi­ty, vaan uu­det leh­det tu­le­vat lu­et­ta­vak­si Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­den kaut­ta verk­ko­si­vun poh­jal­le.

Nel­jän­nes­vuo­si­sa­dan ää­ni

Puhutaan maasta ja taivaasta9.1.2020 7.00

Ou­lu­lai­nen 76-vuo­ti­as Sei­ja Oja­la on lu­ke­nut Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten kes­ku­syh­dis­tyk­sen, SRK:n, ää­ni­leh­tiä noin 25 vuot­ta. Päi­vä­mie­hen li­säk­si Oja­lan soin­nu­kas­ta ään­tä on kuu­lu­nut Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä, Sii­o­nin jou­lu -leh­des­sä ja Jou­lus­ta jou­luun -ää­ni­kir­jas­sa.

Us­koa seu­raa kas­te

Matkaevääksi8.1.2020 7.00

Naa­pu­ris­sam­me asui us­ko­vai­nen mum­mo. Kun meil­le syn­tyi vau­va, mum­mo tuli ai­na kat­so­maan hän­tä. Hän aset­tui vau­van lä­hel­le ja siu­na­si las­ta evan­ke­liu­mil­la. Lo­puk­si hän to­te­si: ”Jee­sus siu­naa lap­sia.” Muis­tan miet­ti­nee­ni, ym­mär­tää­kö lap­si tuo­ta. Myö­hem­min kir­kas­tui, et­tei us­ko ole kiin­ni ym­mär­ryk­ses­tä. Us­ko on Ju­ma­lan lah­ja. Lap­sel­la se on.

Hiip­pa­kun­ta­ra­jat päi­vit­tyi­vät maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si

Uutiset7.1.2020 6.55

Suo­men evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon kir­kol­lis­ko­kous päät­ti ke­vään 2019 is­tun­nos­saan muut­taa hiip­pa­kun­ta­ra­jo­ja maa­kun­ta­ra­jo­jen mu­kai­sik­si. Uu­dis­tus on tul­lut voi­maan al­ka­neen vuo­den alus­sa.

H.H.

H.H.

Tie­tä­jien luot­ta­mus riit­ti

Sana sunnuntaiksi6.1.2020 6.00

Ker­to­mus idäs­tä saa­pu­neis­ta tie­tä­jis­tä on kieh­to­va. Se on kaik­ki­na ai­koi­na in­noit­ta­nut ta­ri­nan­ker­to­jia, lau­lun­te­ki­jöi­tä ja ku­va­tai­te­li­joi­ta. Mat­teuk­sen tal­len­ta­ma ku­vaus jät­tää lu­ki­jan­sa mie­leen voi­mak­kai­ta mie­li­ku­via ja mo­nia ky­sy­myk­siä. Tie­tä­jien ym­pä­ril­lä ole­va sa­lai­suu­den ver­ho ra­ot­tuu vain vä­hän. Kui­ten­kin hei­dän vies­tin­sä on maa­il­man­his­to­ri­aa ra­vis­te­le­va.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Lea Pöyskö joulutunnelmissa kotonaan Oulussa.

Kuva haastateltavalta

Lea soin­tui He­le­naan

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2020 7.05

– Elä­ke­päi­vät ovat men­neet no­pe­as­ti. Ke­säl­lä olem­me use­am­man kuu­kau­den mö­kil­lä. Siel­lä riit­tää mo­nen­lais­ta puu­has­te­lua. Las­ten per­heet vie­rai­le­vat mie­lel­lään siel­lä ja mo­net juh­lat on jär­jes­tet­ty mö­kil­lä.

Her­ran huo­ne Ju­ma­lan asuin­si­ja­na

Sana sunnuntaiksi5.1.2020 6.00

Her­ran huo­nees­sa, Ju­ma­lan elä­väs­sä seu­ra­kun­nas­sa kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni ja on syn­tien an­teek­si­an­ta­mus.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

Jyväskylän rauhanyhdistyksellä oli tiivis tunnelma, kun noin 700 miestä pakkautui seurasaliin kuuntelemaan alustusta ja käymään keskustelua.

SRK:n kuva-arkisto

Sa­dat pu­hu­jat vi­rit­tyi­vät kes­kus­te­luun Jy­väs­ky­läs­sä – kat­so vi­deo

Uutiset4.1.2020 22.25

Noin 700 saar­naa­jaa saa­pui yh­teen lop­pi­ai­sen aa­ton aat­to­na Jy­väs­ky­län Rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­mi­ta­lol­la.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Pu­hu­jien­ko­kous pi­de­tään tä­nään

Uutiset4.1.2020 4.30

Pu­hu­jien­ko­kous on pi­det­ty pe­rin­tei­ses­ti jou­lun ja uu­den­vuo­den vä­lil­lä. Ko­kouk­sen ajan­koh­dan muut­ta­mi­ses­ta on tul­lut toi­vei­ta, ja täl­lä ker­taa ko­kous jär­jes­te­tään­kin vas­ta tä­nään Jy­väs­ky­län rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Kan­sa toi­voo SRK-so­vel­lus­ta kir­joil­le ja ää­nit­teil­le

Uutiset3.1.2020 7.00

SRK:lla on miet­ti­mi­sen paik­ka, kuin­ka se pal­ve­lee asi­ak­kai­taan di­gi­a­jas­sa, jos­sa suu­ret kan­sain­vä­li­set jä­tit haas­ta­vat kris­til­li­syy­den kus­tan­ta­moa.

Markku Juusola/Lukijan kuva 11.12.2019

Markku Juusola/Lukijan kuva 11.12.2019

Va­loa kai­kil­le kan­soil­le

Matkaevääksi2.1.2020 6.00

Ju­ma­la on valo, ja hä­nel­lä on val­ta yli pi­mey­den (1. Joh. 1:5). Lop­pi­ai­se­na lu­em­me Je­sa­jan pro­fe­ti­aa: ”Kat­so, pi­meys peit­tää maan, yön synk­kyys kan­sat. Mut­ta si­nun tai­vaal­le­si ko­ho­aa aa­mun­koi, Her­ran kirk­kaus hoh­taa si­nun yl­lä­si.” (Jes. 60:2.)

Jee­sus lu­pa­si us­kon­voi­maa

Sana sunnuntaiksi1.1.2020 7.00

Päi­vän evan­ke­liu­mi­koh­ta ker­too ti­lan­tees­ta, jota en­nen ope­tus­las­ten elä­mäs­sä oli ta­pah­tu­nut ly­hy­en ajan si­säl­lä pal­jon: Jee­sus oli tul­lut hei­dän elä­mään­sä ja muut­ta­nut sen. He oli­vat yh­des­sä ko­ke­neet, näh­neet ja op­pi­neet. Jee­suk­sen ih­me­te­ot oli­vat an­ta­neet ope­tus­lap­sil­le tun­teen ajal­li­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä hä­nen rin­nal­laan.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu

Uutiset31.12.2019 10.00

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­ti uu­dis­tuu ja siir­tyy tors­tai­na 2. tam­mi­kuu­ta uu­teen pal­ve­luun. Siir­to ai­heut­taa tuol­loin puo­len päi­vän ai­kaan ly­hy­en käyt­tö­kat­kok­sen. Uu­si verk­ko­leh­ti pi­täi­si ol­la lu­ki­joi­den lu­et­ta­vis­sa tors­tai-il­ta­päi­vän ku­lu­es­sa.

On­ko Jee­sus si­nul­le kom­pas­tus­ki­vi vai kul­ma­ki­vi?

Sana sunnuntaiksi29.12.2019 7.00

Si­me­on ja Han­na ovat roh­kai­se­via esi­merk­ke­jä sii­tä, et­tä Ju­ma­la to­teut­taa lu­pauk­sen­sa ja suun­ni­tel­man­sa ajal­laan.

Kris­tuk­sen tun­nus­ta­jal­la on to­dis­tus tai­vaas­sa

Sana sunnuntaiksi26.12.2019 7.00

Ju­ma­lan lap­sen ei tar­vit­se pe­lä­tä tun­nus­ta­es­saan tai puo­lus­ta­es­saan us­ko­aan, sil­lä Pyhä Hen­ki neu­voo hän­tä.

Maa­il­man­his­to­ri­an mer­kit­tä­vin uu­ti­nen

Sana sunnuntaiksi25.12.2019 7.00

Luuk­kaan toi­sen lu­vun jou­lu­e­van­ke­liu­mi ker­too maa­il­man­his­to­ri­an mer­kit­tä­vim­män uu­ti­sen. Iki­ai­ko­jen Ju­ma­la tuli osak­si ih­mis­ten maa­il­maa.