JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Marja Huotari-Sivonen

Marja Huotari-Sivonen

Oi­keu­den­mu­kai­nen ja var­ma pe­rus­tus

Matkaevääksi3.6.2020 6.10

Kun ih­mis­ten kes­ken on puhe oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta, mie­lee­ni nou­se­vat omat van­hem­pa­ni. Kun lap­se­na osal­lis­tuim­me ah­ke­ras­ti maa­ti­lan töi­hin esi­mer­kik­si hei­nän­te­on ai­kaan, niin isä os­ti py­hä­nä lit­ran ko­koi­sen jää­te­lö­pa­ke­tin ja äi­ti ja­koi sen ta­sa­puo­li­ses­ti mei­dän las­ten kes­ken. Kyl­lä se tun­tui ja mais­tui to­del­la hy­väl­le.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Piispa Jukka Keskitalo vieraili viime vuonna Muhoksen Suviseuroissa vaimonsa Marjan kanssa.

Kuva: Harriet Urponen

Piis­pa Kes­ki­ta­lo toi­voo ke­säl­tä le­poa ja yh­des­sä­o­loa las­ten­las­ten­sa kans­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta2.6.2020 6.05

Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa­na pian kak­si vuot­ta toi­mi­nut Juk­ka Kes­ki­ta­lo ko­kee, et­tä on pa­lan­nut juu­ril­leen. Täl­lä hän viit­taa sekä ko­ti­kau­pun­kiin­sa Ou­luun et­tä teh­tä­vään­sä.

Tapio Kantola oli asentamassa laitteistoa SRK:n toimiston uusiin studiotiloihin toukokuun alkupuolella.

Tapio Kantola oli asentamassa laitteistoa SRK:n toimiston uusiin studiotiloihin toukokuun alkupuolella.

Päivi Timlin

Tapio Kantola oli asentamassa laitteistoa SRK:n toimiston uusiin studiotiloihin toukokuun alkupuolella.

Tapio Kantola oli asentamassa laitteistoa SRK:n toimiston uusiin studiotiloihin toukokuun alkupuolella.

Päivi Timlin

Su­vi­seu­ra­val­mis­te­lut ete­ne­vät ko­ti­ken­täl­lä

Uutiset1.6.2020 6.55

Ne­tin kaut­ta lä­he­tet­tä­vien Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­lu on käyn­nis­sä. Su­vi­seu­ra­lä­he­tys käyn­nis­tyy kes­ki­viik­ko­na 24. ke­sä­kuu­ta. Seu­ro­jen pää­lä­he­tys­paik­ka on Ou­lus­sa Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) toi­mis­tol­la, mut­ta lä­he­tet­tä­vää si­säl­töä tu­lee myös muun mu­as­sa Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­tä.

Viikon kysymys

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies ke­rää ku­via koh­taa­mis­ti­lan­teis­ta

Uutiset26.5.2020 6.50

Päi­vä­mies kä­sit­te­lee ke­sä­kuun toi­ses­sa nu­me­ros­sa eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mis­ta. Leh­ti lä­hes­tyy ai­het­ta ku­vien kaut­ta. Lä­he­tä oma ku­va­si ja se­li­tä sitä lau­seel­la tai pa­ril­la. Ket­kä koh­taa­vat, mis­sä, mitä jäi mie­leen. Lä­he­tä kuva Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­seen 3. ke­sä­kuu­ta men­nes­sä. Muis­ta ky­syä lupa kai­kil­ta ku­vas­sa ole­vil­ta.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Vie­tä ai­kaa kum­mi­lap­se­si kans­sa

Uutiset25.5.2020 6.30

Kirk­ko haas­taa kum­mit ja­ka­maan ide­oi­ta kum­mi­na toi­mi­mi­ses­ta poik­keus­ti­lan­tees­sa so­mes­sa tun­nis­teil­la #kum­min­kaa ja #kum­mi­päi­vä. Lai­te­taan hy­vät ide­at kier­tä­mään!

H.H.

H.H.

Tul­kaa ja­noi­set ve­den ää­reen!

Sana sunnuntaiksi24.5.2020 6.05

Je­ru­sa­le­miin oli tu­los­sa suu­ret leh­ti­ma­ja­juh­lat. Juh­lil­la oli ta­pa­na py­säh­tyä muis­te­le­maan nel­jän­kym­me­nen vuo­den erä­maa­va­el­lus­ta. Leh­ti­ma­ja­juh­lien nimi tuli sii­tä, et­tä erä­maa­va­el­luk­sen ai­ka­na ma­joi­tut­tiin ti­la­päi­sis­sä ra­ken­nel­mis­sa. Leh­ti­ma­ja­juh­la oli sa­mal­la myös sa­don­kor­juun juh­la.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Hä­dän kes­kel­lä syn­ty­nyt Su­vi­vir­si soi nyt ver­kos­sa ja pi­hoil­la

Uutiset23.5.2020 7.45

Su­vi­vir­si on osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­net­tä ja mo­nil­le tär­keä lau­lu siir­ryt­tä­es­sä ke­vääs­tä ke­sään.  Ku­lu­van vuo­den poik­keu­so­lois­sa vir­si soi eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa, mut­ta myös par­vek­keil­la, pi­hoil­la ja luok­ka­huo­neis­sa.

Kuva Nikolalta

Kuva Nikolalta

Ju­ma­lan sa­nat loh­dut­ta­vat maan­vil­je­li­jää

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2020 6.25

Sii­ka­jo­ki­sel­le kar­ja­ti­lal­li­sel­le Satu Ni­ko­lal­le lä­hei­nen raa­ma­tun­koh­ta on 1. Moo­sek­sen kir­jas­sa: ”Niin kau­an kuin maa py­syy, ei lak­kaa kyl­vö ei­kä kor­juu, ei vilu ei­kä hel­le, ei kesä ei­kä tal­vi, ei päi­vä ei­kä yö” (8:22).

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Mikko Juvonen

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Mikko Juvonen

Gui­nea – pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­tä vai­kei­den tai­pa­lei­den ta­ka­na

Artikkelit22.5.2020 6.15

Ih­mi­nen päät­tää, Ju­ma­la sää­tää. Jos lä­he­tys­mat­kat su­jui­si­vat al­ku­pe­räis­ten suun­ni­tel­mien mu­kaan, pal­jon jäi­si ta­pah­tu­mat­ta.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jee­sus lu­pa­si ol­la lä­hel­lä

Sana sunnuntaiksi21.5.2020 6.30

Ju­ma­lan rak­kaus saa ai­kaan, et­tä Ju­ma­lan lap­set ha­lu­a­vat vie­dä eteen­päin rak­kau­den sa­no­maa, evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK:n kuva-arkisto / Juha Humalajoki

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK:n kuva-arkisto / Juha Humalajoki

SRK mu­kaan suo­ra­tois­to­mark­ki­noil­le – käyn­nis­ti uu­del­le so­vel­luk­sel­le ni­mi­kil­pai­lun

Uutiset20.5.2020 9.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­ses­sä (SRK) on te­keil­lä SRK:n kus­tan­ta­maa mu­siik­kia, kir­jo­ja ja pod­cas­te­ja si­säl­tä­vä pu­he­li­nap­p­li­kaa­tio

Virpi Vasalampi

Virpi Vasalampi

Tur­va­paik­ka maa­il­man kes­kel­lä

Matkaevääksi20.5.2020 6.20

Häm­men­ty­neet mie­het kat­se­li­vat tai­vaal­le ja oli­vat eh­kä hie­man pe­lois­saan­kin. Etään­ty­vä pil­vi vei Jee­sus­ta yhä ylem­mäs koh­ti tai­vas­ta. Voi ar­vail­la, et­tä ope­tus­las­ten mie­lis­sä oli aja­tus: Mi­ten sel­vi­äm­me täs­tä eteen­päin? Taak­se oli­vat jää­neet päi­vät ja het­ket, jol­loin he sai­vat kul­kea Jee­suk­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa ja yh­tey­des­sä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi ko­koon­tua ke­sä­kuus­ta al­ka­en

Uutiset19.5.2020 12.04

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin sekä kirk­ko­ti­las­sa ta­pah­tu­viin kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin – ku­ten vih­ki­mi­seen, kas­tee­seen ja siu­naa­mi­seen – voi 1.6.2020 al­ka­en osal­lis­tua yli 50 hen­keä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Nuor­ten rin­nal­la elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä poh­ti­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.5.2020 6.20

Pau­lii­na Ilk­ko-Er­vas­ti toi­mii us­kon­non ja fi­lo­so­fi­an leh­to­ri­na Es­poon Ota­nie­men lu­ki­os­sa. Työn­sä par­haim­mak­si asi­ak­si hän ni­me­ää nuor­ten ai­to­jen tun­tei­den ja ky­sy­mys­ten koh­taa­mi­sen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Eri­tyi­nen ra­di­o­lai­te tois­taa myös net­ti­seu­ro­ja

Uutiset18.5.2020 6.40

Man­ne Han­nu­la vink­kaa net­tiä käyt­tä­mät­tö­mil­le ra­di­o­lait­tees­ta, jol­la pää­see kuun­te­le­maan net­ti­lä­he­tys­tä. Tek­nis­tä tu­ke­a­kin lait­teen käyt­töön on saa­ta­vil­la.

Erja Hatula

Erja Hatula

Piis­pat kut­su­vat yh­tei­seen ru­kouk­seen

Uutiset17.5.2020 7.45

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat kut­su­vat kaik­kia yh­tei­seen ru­kouk­seen tä­nään, ru­kous­sun­nun­tai­na.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Ru­kous on lap­sen oi­keus

Sana sunnuntaiksi17.5.2020 6.05

Isä mei­dän -ru­kous­ta kut­su­taan maa­il­man par­haak­si ru­kouk­sek­si. Väit­tä­mä on sii­nä mie­les­sä kiis­ta­ton, et­tä mi­kä­li Jee­sus oli­si vie­lä pa­rem­man ru­kouk­sen voi­nut opet­taa, hän oli­si sen teh­nyt. Sik­si se on tur­val­li­nen ru­kous.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Henriikka Haukipuro

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Henriikka Haukipuro

”Mei­dän ei tar­vit­se näyt­tää suun­taa, vaan kul­kea pe­räs­sä”

Artikkelit16.5.2020 6.40

Ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin ar­mos­ta, us­kol­la Kris­tuk­seen. Te­o­lo­git Klaus Kal­li­o­ran­ta (33) ja Jaak­ko Ran­ta (30) va­lai­se­vat kes­kus­te­lul­laan us­kon luo­vut­ta­ma­ton­ta ydin­tä.

Pixabay

Pixabay

Ha­lu­at­ko ää­ni­kir­jan lu­ki­jak­si?

Uutiset16.5.2020 6.00

Jos va­paa­eh­tois­työ ää­ni­kir­jo­jen pa­ris­sa kiin­nos­taa, lä­he­tä lu­ku­näy­te osoit­tee­seen sirk­ka-lii­sa.tur­ti­nen@srk.fi.

Irja Riekki

Irja Riekki

Pal­ki­tuis­sa kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa pai­noi­vat tuo­reus ja oma­pe­räi­syys – SRK:n kir­joi­tus­kil­pai­lut ovat rat­ken­neet

Uutiset15.5.2020 15.20

SRK:n jär­jes­tä­miin las­ten ku­va­kir­jo­jen, las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen sekä ru­no­jen ja afo­ris­mien kir­joi­tus­kil­pai­lui­hin saa­pui yh­teen­sä 119 kä­si­kir­joi­tus­ta vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä. Eni­ten kä­si­kir­joi­tuk­sia, 55, lä­he­tet­tiin ru­no­kil­pai­luun. Las­ten ku­va­kir­jo­jen kil­pai­luun saa­pui 50 ja nuor­ten­kir­jo­jen sar­jaan 14 kä­si­kir­joi­tus­ta.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Etä­ris­ti­äi­sis­tä­kin vä­lit­tyi yh­tei­söl­li­syys

Uutiset15.5.2020 6.05

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­man ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen vuok­si kir­kot tar­jo­a­vat per­he­juh­lia etä­lä­he­tyk­si­nä.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Pu­he­lin­soit­to on nyt mo­nel­le tar­peen

Uutiset14.5.2020 6.30

Suo­men ev.-lut. kirk­ko tie­dot­ti 30. huh­ti­kuu­ta ruo­ka-avun tar­vit­si­joi­den mää­rän kak­sin­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an myö­tä. Myös osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä on huo­leh­ti­nut ruo­an riit­tä­mi­ses­tä ko­deis­sa.

Erja Hatula

Erja Hatula

Rip­pi­kou­lu­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lei­ril­le

Uutiset13.5.2020 13.15

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on päi­vit­tä­nyt rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maan­sa. Uu­den suun­ni­tel­man mu­kaan ke­sän lei­rit to­teu­tu­vat: rip­pi­kou­lu­lai­set ko­koon­tu­vat nel­jän päi­vän lei­ri­jak­sol­le, joka päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon.