JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

Leiritoiminta on pysähdyksissä tammikuun loppuun asti. Kuvassa Maitoisten leirikeskus.

SRK:n kuva-arkisto

Ko­ro­na ra­joit­taa yhä SRK:n toi­min­taa

Uutiset8.1.2021 10.00

Ko­ro­na vii­vyt­tää myös ke­sän 2021 rip­pi­kou­lu­lais­ten oh­jel­maa, sil­lä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta joh­tu­en rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vät siir­re­tään myö­hem­pään ajan­koh­taan.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Kuun­te­le pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tus lau­an­tai­na

Uutiset8.1.2021 9.15

SRK lä­het­tää pu­hu­jien­ko­kouk­sen alus­tuk­sen ja yh­dis­tyk­sen ajan­koh­tais­kat­sauk­sen Yo­u­Tu­be-ka­na­val­laan lau­an­tai­na 9. tam­mi­kuu­ta kel­lo 18. Kaik­kien ha­luk­kai­den on mah­dol­li­suus seu­ra­ta lä­he­tys­tä.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Alphonse Haba

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Busumbulan uuden kirkon valmistuttua mahtuu seuroihin yhä useampi seuravieras niin Busumbulasta kuin naapurikylistäkin.

Alphonse Haba

Gam­bi­as­sa seu­rat siir­tyi­vät ko­deis­ta kirk­koon

Uutiset7.1.2021 15.10

Ke­sä­kuus­sa Päi­vä­mie­hes­sä uu­ti­soi­tiin Gam­bi­an Bu­sum­bu­las­sa aloi­te­tus­ta uu­den kir­kon ra­ken­ta­mi­ses­ta. Lä­hes ko­ko­naan tal­koo­voi­min ra­ken­net­tu kirk­ko val­mis­tui jou­lu­kuus­sa, ja seu­rat pi­de­tään jat­kos­sa kir­kos­sa ko­tien si­jas­ta.

Henrikki Hetemaa

Henrikki Hetemaa

Tie­tä­jät löy­si­vät oi­ke­an ku­nin­kaan

Sana sunnuntaiksi6.1.2021 6.15

Idän tie­tä­jät us­koi­vat Jee­suk­sen kaik­kien kan­so­jen va­pah­ta­jak­si. He iloit­si­vat löy­tä­es­sään odo­te­tun ku­nin­kaan.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Lauri Katainen

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Vuosi sitten loppiaispäivillä ei ollut vielä tietoa rajoituksista. Väkeä oli paikalla runsaasti.

Lauri Katainen

Reis­jär­ven opis­ton lop­pi­ais­päi­vät al­ka­vat tä­nään

Uutiset5.1.2021 10.00

Reis­jär­ven kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton pe­rin­tei­set lop­pi­ais­päi­vät käyn­nis­ty­vät etäyh­teyk­sin tä­nään tiis­tai­na.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Tekniikka on mahdollistanut monia asioita Olli Mikkosen elämässä. – Olen yrittänyt kuvitella aikaa ennen pistenäyttöjä. En olisi 1970-luvulla voinut hoitaa yksin laskujani, hän pohtii.

Kuva: Olli Mikkoselta

Nä­kö­vam­mai­se­na nä­ke­vien maa­il­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta5.1.2021 7.00

Ou­lu­lai­nen Ol­li Mik­ko­nen on ol­lut so­kea syn­ty­mäs­tään as­ti. – Olen nä­ke­vien maa­il­mas­sa kuin vie­raan maan kan­sa­lai­nen, hän ku­vai­lee.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Jee­sus ju­lis­ti tai­vaal­li­sen Isän­sä tah­toa

Sana sunnuntaiksi3.1.2021 7.30

Us­ko syn­tyy an­teek­si­an­ta­muk­sen saar­nan kuu­le­mi­ses­ta. Evan­ke­liu­min kaut­ta Ju­ma­la an­taa us­ko­val­le voi­maa kuu­li­ai­suu­teen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

– Musiikki rauhoittaa ja antaa voimaa, kuvailee Annika Näriäinen.

Vesa Jurmu

Lap­suu­den lem­pi­lau­lu pu­hut­te­lee yhä

Uutiset2.1.2021 7.15

An­ni­ka Nä­ri­äi­nen on ko­toi­sin Po­ris­ta, mut­ta työs­ken­te­lee ny­ky­ään Ra­nu­an kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton keit­ti­öl­lä. Va­paa-ajal­laan hän ta­paa kuun­nel­la SRK:n ää­nit­tei­tä.

Reeta Ylikoski

Reeta Ylikoski

Jee­suk­ses­sa Her­ra pe­las­taa ih­mis­kun­nan

Sana sunnuntaiksi1.1.2021 7.30

Vuo­sit­tain jul­kais­ta­vas­sa Yli­o­pis­ton al­ma­na­kas­sa on tam­mi­kuun en­sim­mäi­sen vii­kon yl­lä ru­kous: ”An­na oi Jee­sus, rau­ha ja me­nes­tys!” Pyyn­tö so­pii hy­vin uu­den­vuo­den­päi­vän kir­kol­li­seen tee­maan, joka on Jee­suk­sen ni­mes­sä.

Päivi Rehu

Päivi Rehu

Vuo­den­vaih­de saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan

Uutiset31.12.2020 16.00

Tä­män vii­kon Päi­vä­mie­hen pää­kir­joi­tus kään­tää kat­seet uu­teen vuo­teen. "Us­ko Ju­ma­laan an­taa pers­pek­tii­viä myös eri­lai­siin tu­le­vai­suut­ta luo­taa­viin en­nus­tei­siin: pä­te­vim­mät­kin niis­tä ovat vain ih­mis­ten te­ke­miä. Väis­ty­vä vuo­si on näyt­tä­nyt, et­tei ih­mi­nen näe elä­mään­sä ko­vin­kaan pit­käl­le."

SRK:n arkisto

SRK:n arkisto

Kir­kon mer­ki­tys kas­voi ko­ro­nan myö­tä

Uutiset31.12.2020 7.30

Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen ar­vi­oi­den mu­kaan kir­kos­ta eron­nei­den mää­rä on vuon­na 2020 noin 7 000 pie­nem­pi kuin edel­lis­vuon­na.

Kari Vengasaho

Kari Vengasaho

Valo voit­taa pi­mey­den

Matkaevääksi30.12.2020 6.10

Valo ja pi­meys ovat vas­ta­koh­ta­pa­ri, joka esi­tel­lään jo Raa­ma­tun al­ku­sa­nois­sa. Raa­mat­tua voi­daan lu­kea ku­vauk­se­na va­lon ja pi­mey­den tais­te­lus­ta, joka päät­tyy tai­vaal­li­ses­sa Je­ru­sa­le­mis­sa lois­ta­van kirk­kau­den voit­toon. Se on sa­mal­la ku­vaus­ta Ju­ma­lan kan­san elä­mäs­tä, jos­sa maal­li­nen ja hen­gel­li­nen to­del­li­suus li­mit­ty­vät toi­siin­sa.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

Virpi Mäkinen

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

– Nyt kun tietää, että kotoa muutto on pian edessä, tulee mietittyä omaa lapsuutta ja toisaalta tulevaisuutta, Maija Rentola pohdiskelee.

Virpi Mäkinen

Lap­suus­ko­din ar­vot tuo­vat tur­vaa tu­le­vai­suu­teen

Uutiset29.12.2020 15.00

Nyt kun tie­tää, et­tä ko­toa muut­to on pian edes­sä, tu­lee mie­tit­tyä omaa lap­suut­ta ja toi­saal­ta tu­le­vai­suut­ta. Tu­lee mie­tit­tyä, mil­lai­sen kas­va­tuk­sen ja mil­lai­set ar­vot on ko­toa saa­nut, to­te­aa Mai­ja Ren­to­la, 19-vuo­ti­as lu­ki­o­lai­nen Sei­nä­jo­el­ta.

Eveliina Saukko

Eveliina Saukko

Pie­niä pals­tau­u­dis­tuk­sia lu­vas­sa: Ni­mi­päi­vä vaih­tuu työ­vuo­roon

Uutiset28.12.2020 14.15

Lu­ki­joi­den vink­ke­jä haas­ta­tel­ta­vis­ta toi­vo­taan jat­kos­sa­kin, vaik­ka Päi­vä­mie­hen ni­mi­päi­vä­san­ka­ri vaih­tuu työ­vuo­ro­lai­seen.

Anu Tofferi

Anu Tofferi

Lä­hel­lä ja ra­kas­tet­tu­na

Sana sunnuntaiksi27.12.2020 6.15

Jou­lu­kuun 27. päi­vä on van­has­sa kris­til­li­ses­sä pe­rin­tees­sä omis­tet­tu apos­to­li Jo­han­nek­sel­le. Kirk­ko­vuo­den päi­vä muis­tut­taa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta.

Päi­vä­mies mu­kaa­si vaik­ka len­kil­le

Mainos26.12.2020 9.00

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ju­ma­lan sana koh­taa vas­tus­tus­ta

Sana sunnuntaiksi26.12.2020 7.15

Pilk­ka ja vai­no on kaut­ta ai­ko­jen ol­lut Ju­ma­lan lä­het­ti­läi­den osa­na. Syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen sa­no­ma ei ole kos­kaan naut­ti­nut suur­ten kan­san­jouk­ko­jen suo­si­o­ta.

Lu­ki­jan jou­lu­ta­ri­na: Muis­tois­sa kar­bi­di­lam­pun valo

Puhutaan maasta ja taivaasta26.12.2020 6.15

Syn­nyin vuon­na 1930 jou­lun kyn­nyk­sel­lä syr­jä­ky­län us­ko­vai­seen maa­lais­ko­tiin. Mei­tä si­sa­ruk­sia oli kaik­ki­aan 10, minä nuo­rim­pa­na. Sain ol­la suu­ren huo­mi­on koh­tee­na per­hees­säm­me. Iloit­sin sii­tä. Mur­hei­ta­kin tuli, mut­ta mi­nul­le saar­nat­tiin syn­nit ja mur­heet an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja ve­res­sä, usein Mari-sis­kon suun kaut­ta. Mur­heet ja viat ka­to­si­vat mie­les­tä­ni, kun us­koin an­teek­si.

Helena Soranta

Helena Soranta

”Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man”

Sana sunnuntaiksi25.12.2020 7.15

Jou­lu­e­van­ke­liu­mi Luuk­kaan mu­kaan lie­nee tu­tuim­pia evan­ke­liu­mi­kir­jo­jen kat­kel­mia. Sen kuu­le­mi­seen liit­tyy pal­jon muis­to­ja jou­lu­kir­kois­ta, jou­lu­a­te­ri­oil­ta, jou­lu­juh­lis­ta ja muu­al­ta.

Elmeri Hekkala

Elmeri Hekkala

An­na en­kel­ten valo, tie­tä­jien mat­ka­kes­tä­vyys

Uutiset24.12.2020 7.00

Päi­vä­mie­hen toi­mi­tus toi­vot­taa jou­lu­nu­me­ros­sa jul­kais­tun lu­ki­jan ru­non myö­tä on­nel­lis­ta ja siu­nat­tua jou­lun ai­kaa.

Viikon kysymys