JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
1.6.2020

Pie­ta­ri sa­noi: "Kään­ty­kää ja ot­ta­kaa it­se ku­kin kas­te Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen, jot­ta syn­tin­ne an­net­tai­siin an­teek­si. Sil­loin te saat­te lah­jak­si Py­hän Hen­gen." Ap. t. 2:38

Anita Keränen

Anita Keränen

Luo­ja, so­vit­ta­ja ja py­hit­tä­jä

Sana sunnuntaiksi31.5.2020 6.05

Kris­til­li­sen us­kon ydi­na­si­oi­ta on kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la. Kol­miyh­tei­syys ku­vaa Ju­ma­lan kol­mea il­me­ne­mis­muo­toa, Isää, Poi­kaa ja Py­hää Hen­keä, eri­tyi­ses­ti kir­kol­li­sis­sa us­kon­tun­nus­tuk­sis­sa. Tun­ne­tuin niis­tä on Apos­to­li­nen us­kon­tun­nus­tus, joka lu­e­taan sun­nun­tai­sin kir­kois­sa. Mo­net rip­pi­kou­lun käy­neet osaa­vat sen ul­koa ja tun­te­vat li­säk­si sii­hen liit­ty­vät se­li­tyk­set, joi­ta Mart­ti Lut­her on muo­toil­lut.

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Juhani Ojalehto

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Työharjoittelu SRK:lla toi kokemusta monenlaisista tehtävistä. – Viimeisimpänä erikoishommana sain olla lukemassa Päivämiehen äänilehteä, juuri merkonomiksi valmistunut Ossi Kaikkonen kertoo.

Juhani Ojalehto

Jul­kai­su­lah­ja­kor­til­la voi mak­saa nyt myös verk­ko­kau­pas­sa

Uutiset30.5.2020 6.50

SRK:n verk­ko­kau­pas­ta os­tet­tu jul­kai­su­lah­ja­kort­ti käy nyt siel­lä myös mak­su­vä­li­nee­nä. Uu­den omi­nai­suu­den kort­tiin ke­hit­ti Os­si Kaik­ko­nen työs­sä­op­pi­mis­jak­sol­laan SRK:lla.

Su­vi­seu­ro­jen ja opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt ete­ne­vät

Uutiset30.5.2020 6.00

Etä­muo­toon muut­tu­nei­den ke­sän iso­jen seu­ro­jen val­mis­te­lut ete­ne­vät vauh­dil­la. Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­tä vas­taa SRK, opis­tot ovat mu­ka­na opis­to­seu­ro­jen jär­jes­te­lyis­sä.

Myyjäisten tuotteista suurin osa oli netin kautta varattuja leivonnaisia. Äitienpäivän aattona pidetyissä myyjäisissä oli huutokaupattavana myös upea täytekakku.

Myyjäisten tuotteista suurin osa oli netin kautta varattuja leivonnaisia. Äitienpäivän aattona pidetyissä myyjäisissä oli huutokaupattavana myös upea täytekakku.

Arja Karttunen

Myyjäisten tuotteista suurin osa oli netin kautta varattuja leivonnaisia. Äitienpäivän aattona pidetyissä myyjäisissä oli huutokaupattavana myös upea täytekakku.

Myyjäisten tuotteista suurin osa oli netin kautta varattuja leivonnaisia. Äitienpäivän aattona pidetyissä myyjäisissä oli huutokaupattavana myös upea täytekakku.

Arja Karttunen

Vir­tu­aa­li­myy­jäi­sis­sä in­no­va­tii­vi­sia tuot­tei­ta

Uutiset28.5.2020 6.20

Mur­ron rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­me­li­as myy­jäis­vä­ki in­nos­ti yh­dis­tyk­sen jä­se­niä mu­ka­van myy­jäis­päi­vän viet­toon säh­köi­sen myyn­ti­a­lus­tan ja li­ve­lä­he­tys­ten kaut­ta.

Leena Tervonen

Leena Tervonen

Ju­ma­la py­syy us­kol­li­se­na

Matkaevääksi27.5.2020 6.05

Yh­tei­sen edun ni­mis­sä val­ti­ot ovat sol­mi­neet liit­to­ja. Niis­sä on so­vit­tu esi­mer­kik­si yh­tei­ses­tä po­li­tii­kas­ta, ta­va­ran­vaih­dos­ta tai tul­leis­ta. Tie­tyin vel­vol­li­suuk­sin osa­puo­let saa­vat naut­tia yh­tei­sis­tä eduis­ta. So­pi­mu­sa­si­a­kir­ja muis­tut­taa sii­tä, mitä on so­vit­tu.

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Päi­vä­mies ke­rää ku­via koh­taa­mis­ti­lan­teis­ta

Uutiset26.5.2020 6.50

Päi­vä­mies kä­sit­te­lee ke­sä­kuun toi­ses­sa nu­me­ros­sa eri­lais­ten ih­mis­ten koh­taa­mis­ta. Leh­ti lä­hes­tyy ai­het­ta ku­vien kaut­ta. Lä­he­tä oma ku­va­si ja se­li­tä sitä lau­seel­la tai pa­ril­la. Ket­kä koh­taa­vat, mis­sä, mitä jäi mie­leen. Lä­he­tä kuva Päi­vä­mie­hen toi­mi­tuk­seen 3. ke­sä­kuu­ta men­nes­sä. Muis­ta ky­syä lupa kai­kil­ta ku­vas­sa ole­vil­ta.

Viikon kysymys

Lasse Kokko

Lasse Kokko

Hä­dän kes­kel­lä syn­ty­nyt Su­vi­vir­si soi nyt ver­kos­sa ja pi­hoil­la

Uutiset23.5.2020 7.45

Su­vi­vir­si on osa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­net­tä ja mo­nil­le tär­keä lau­lu siir­ryt­tä­es­sä ke­vääs­tä ke­sään.  Ku­lu­van vuo­den poik­keu­so­lois­sa vir­si soi eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa, mut­ta myös par­vek­keil­la, pi­hoil­la ja luok­ka­huo­neis­sa.

Kuva Nikolalta

Kuva Nikolalta

Ju­ma­lan sa­nat loh­dut­ta­vat maan­vil­je­li­jää

Puhutaan maasta ja taivaasta23.5.2020 6.25

Sii­ka­jo­ki­sel­le kar­ja­ti­lal­li­sel­le Satu Ni­ko­lal­le lä­hei­nen raa­ma­tun­koh­ta on 1. Moo­sek­sen kir­jas­sa: ”Niin kau­an kuin maa py­syy, ei lak­kaa kyl­vö ei­kä kor­juu, ei vilu ei­kä hel­le, ei kesä ei­kä tal­vi, ei päi­vä ei­kä yö” (8:22).

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Mikko Juvonen

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Conakry on yksi Guinean seurapaikoista. Kaikki seuravieraat eivät mahtuneet katokseen, vaan osa kuunteli taivasalla.

Mikko Juvonen

Gui­nea – pa­ran­nuk­sen­te­ki­jöi­tä vai­kei­den tai­pa­lei­den ta­ka­na

Artikkelit22.5.2020 6.15

Ih­mi­nen päät­tää, Ju­ma­la sää­tää. Jos lä­he­tys­mat­kat su­jui­si­vat al­ku­pe­räis­ten suun­ni­tel­mien mu­kaan, pal­jon jäi­si ta­pah­tu­mat­ta.

Erkki Alasaarela

Erkki Alasaarela

Jee­sus lu­pa­si ol­la lä­hel­lä

Sana sunnuntaiksi21.5.2020 6.30

Ju­ma­lan rak­kaus saa ai­kaan, et­tä Ju­ma­lan lap­set ha­lu­a­vat vie­dä eteen­päin rak­kau­den sa­no­maa, evan­ke­liu­mia syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK:n kuva-arkisto / Juha Humalajoki

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK kokoaa uudelle kuukausimaksulliselle julkaisusovellukselle musiikkiaan ja kirjojaan.

SRK:n kuva-arkisto / Juha Humalajoki

SRK mu­kaan suo­ra­tois­to­mark­ki­noil­le – käyn­nis­ti uu­del­le so­vel­luk­sel­le ni­mi­kil­pai­lun

Uutiset20.5.2020 9.05

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­ses­sä (SRK) on te­keil­lä SRK:n kus­tan­ta­maa mu­siik­kia, kir­jo­ja ja pod­cas­te­ja si­säl­tä­vä pu­he­li­nap­p­li­kaa­tio

Virpi Vasalampi

Virpi Vasalampi

Tur­va­paik­ka maa­il­man kes­kel­lä

Matkaevääksi20.5.2020 6.20

Häm­men­ty­neet mie­het kat­se­li­vat tai­vaal­le ja oli­vat eh­kä hie­man pe­lois­saan­kin. Etään­ty­vä pil­vi vei Jee­sus­ta yhä ylem­mäs koh­ti tai­vas­ta. Voi ar­vail­la, et­tä ope­tus­las­ten mie­lis­sä oli aja­tus: Mi­ten sel­vi­äm­me täs­tä eteen­päin? Taak­se oli­vat jää­neet päi­vät ja het­ket, jol­loin he sai­vat kul­kea Jee­suk­sen tur­val­li­ses­sa seu­ras­sa ja yh­tey­des­sä.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin voi ko­koon­tua ke­sä­kuus­ta al­ka­en

Uutiset19.5.2020 12.04

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin sekä kirk­ko­ti­las­sa ta­pah­tu­viin kir­kol­li­siin toi­mi­tuk­siin – ku­ten vih­ki­mi­seen, kas­tee­seen ja siu­naa­mi­seen – voi 1.6.2020 al­ka­en osal­lis­tua yli 50 hen­keä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Lähiviikkoina opetus on toteutunut virtuaalisesti. Juuri nyt Pauliina Ilkko-Ervastilla on meneillään kurssi, jossa lukio-opiskelijoiden kanssa keskustellaan symboleiden ja uskonnollisten kertomusten merkityksistä.

Venny Ervasti

Nuor­ten rin­nal­la elä­män suu­ria ky­sy­myk­siä poh­ti­mas­sa

Puhutaan maasta ja taivaasta19.5.2020 6.20

Pau­lii­na Ilk­ko-Er­vas­ti toi­mii us­kon­non ja fi­lo­so­fi­an leh­to­ri­na Es­poon Ota­nie­men lu­ki­os­sa. Työn­sä par­haim­mak­si asi­ak­si hän ni­me­ää nuor­ten ai­to­jen tun­tei­den ja ky­sy­mys­ten koh­taa­mi­sen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Manne Hannula löysi nettiradiosta ratkaisun veljensä seurojenkuuntelutarpeeseen.

Kuva Hannulalta

Eri­tyi­nen ra­di­o­lai­te tois­taa myös net­ti­seu­ro­ja

Uutiset18.5.2020 6.40

Man­ne Han­nu­la vink­kaa net­tiä käyt­tä­mät­tö­mil­le ra­di­o­lait­tees­ta, jol­la pää­see kuun­te­le­maan net­ti­lä­he­tys­tä. Tek­nis­tä tu­ke­a­kin lait­teen käyt­töön on saa­ta­vil­la.

Erja Hatula

Erja Hatula

Piis­pat kut­su­vat yh­tei­seen ru­kouk­seen

Uutiset17.5.2020 7.45

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat kut­su­vat kaik­kia yh­tei­seen ru­kouk­seen tä­nään, ru­kous­sun­nun­tai­na.

Esko Vanhala

Esko Vanhala

Ru­kous on lap­sen oi­keus

Sana sunnuntaiksi17.5.2020 6.05

Isä mei­dän -ru­kous­ta kut­su­taan maa­il­man par­haak­si ru­kouk­sek­si. Väit­tä­mä on sii­nä mie­les­sä kiis­ta­ton, et­tä mi­kä­li Jee­sus oli­si vie­lä pa­rem­man ru­kouk­sen voi­nut opet­taa, hän oli­si sen teh­nyt. Sik­si se on tur­val­li­nen ru­kous.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Henriikka Haukipuro

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Jaakko Ranta, virkavapaalla Lappeen seurakunnasta oleva pappi. Työskentelee tällä hetkellä ikkuna- ja oviteollisuudessa. Asuu Vantaalla. Kihloissa.

Henriikka Haukipuro

”Mei­dän ei tar­vit­se näyt­tää suun­taa, vaan kul­kea pe­räs­sä”

Artikkelit16.5.2020 6.40

Ih­mi­nen pe­las­tuu yk­sin ar­mos­ta, us­kol­la Kris­tuk­seen. Te­o­lo­git Klaus Kal­li­o­ran­ta (33) ja Jaak­ko Ran­ta (30) va­lai­se­vat kes­kus­te­lul­laan us­kon luo­vut­ta­ma­ton­ta ydin­tä.

Pixabay

Pixabay

Ha­lu­at­ko ää­ni­kir­jan lu­ki­jak­si?

Uutiset16.5.2020 6.00

Jos va­paa­eh­tois­työ ää­ni­kir­jo­jen pa­ris­sa kiin­nos­taa, lä­he­tä lu­ku­näy­te osoit­tee­seen sirk­ka-lii­sa.tur­ti­nen@srk.fi.

Irja Riekki

Irja Riekki

Pal­ki­tuis­sa kä­si­kir­joi­tuk­sis­sa pai­noi­vat tuo­reus ja oma­pe­räi­syys – SRK:n kir­joi­tus­kil­pai­lut ovat rat­ken­neet

Uutiset15.5.2020 15.20

SRK:n jär­jes­tä­miin las­ten ku­va­kir­jo­jen, las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen sekä ru­no­jen ja afo­ris­mien kir­joi­tus­kil­pai­lui­hin saa­pui yh­teen­sä 119 kä­si­kir­joi­tus­ta vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä. Eni­ten kä­si­kir­joi­tuk­sia, 55, lä­he­tet­tiin ru­no­kil­pai­luun. Las­ten ku­va­kir­jo­jen kil­pai­luun saa­pui 50 ja nuor­ten­kir­jo­jen sar­jaan 14 kä­si­kir­joi­tus­ta.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Heili ja Lilja saivat ristiäisissä luottotehtävän: kuivata siskojensa päät kasteen jälkeen. Karoliina-äidin sylissä Beata.

Etä­ris­ti­äi­sis­tä­kin vä­lit­tyi yh­tei­söl­li­syys

Uutiset15.5.2020 6.05

Ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­heut­ta­man ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen vuok­si kir­kot tar­jo­a­vat per­he­juh­lia etä­lä­he­tyk­si­nä.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Rauman Rauhanyhdistyksen diakoniatoimikunta soitteli eristyksen alussa vanhuksille ja varmisti, että tukea on tarjolla. – Yleisesti olemme muistuttaneet ihan kaikkia avun ja tuen mahdollisuudesta, sanoo toimikunnan vastuuhenkilö Meeri Sikala.

Kerttu Kinnunen

Pu­he­lin­soit­to on nyt mo­nel­le tar­peen

Uutiset14.5.2020 6.30

Suo­men ev.-lut. kirk­ko tie­dot­ti 30. huh­ti­kuu­ta ruo­ka-avun tar­vit­si­joi­den mää­rän kak­sin­ker­tais­tu­neen ko­ro­na­e­pi­de­mi­an myö­tä. Myös osa rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­tä on huo­leh­ti­nut ruo­an riit­tä­mi­ses­tä ko­deis­sa.

Erja Hatula

Erja Hatula

Rip­pi­kou­lu­lai­set pää­se­vät sit­ten­kin lei­ril­le

Uutiset13.5.2020 13.15

Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) on päi­vit­tä­nyt rip­pi­kou­lu­suun­ni­tel­maan­sa. Uu­den suun­ni­tel­man mu­kaan ke­sän lei­rit to­teu­tu­vat: rip­pi­kou­lu­lai­set ko­koon­tu­vat nel­jän päi­vän lei­ri­jak­sol­le, joka päät­tyy kon­fir­maa­ti­oon.

SRK:lle ha­e­taan vies­tin­tä­pääl­lik­köä

Uutiset13.5.2020 6.50

SRK:lla on avoin­na vies­tin­tä­pääl­li­kön teh­tä­vä. Vies­tin­tä­pääl­lik­kö vas­taa SRK:n vies­tin­nän ko­ko­nai­suu­des­ta.

Heikki Vuonokari

Heikki Vuonokari

Lä­he­tä lau­lu­toi­ve Sii­o­nin lau­lu­jen ja vir­sien il­taan

Uutiset13.5.2020 6.45

Per­jan­tai­na 12.6. to­teu­te­taan li­ve­lä­he­tys, jos­sa kuul­laan toi­vot­tu­ja Sii­o­nin lau­lu­ja ja vir­siä. Min­kä lau­lun ha­lu­ai­sit kuul­la ja mis­tä syys­tä?

Heli Majuri

Heli Majuri

Pe­las­tus­ta ei pe­ru­ta

Matkaevääksi13.5.2020 6.20

Tie­dät­hän sen tun­teen, kun asun­to­vau­nu ve­de­tään oven eteen ja ale­taan pa­ka­ta Su­vi­seu­roi­hin läh­töä var­ten? Sil­loin ovat toi­veet ja odo­tuk­set kor­keim­mil­laan. Mo­nen toi­vee­na on pääs­tä joka kesä Su­vi­seu­roi­hin. Toi­veet muut­tu­vat nä­ke­mi­sek­si, kun en­sim­mäi­nen su­vi­seu­ra­kylt­ti nä­kyy.