JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
2.7.2020

Minä kuu­lun si­nul­le. Pe­las­ta mi­nut! Si­nun sää­dös­te­si mu­kaan minä tah­don elää. Minä olen kuin ek­sy­nyt lam­mas. Et­si mi­nut! Si­nun käs­ky­jä­si minä en unoh­da. Ps. 119:94,176

Viikon kysymys

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Ehtoollislaulujen ilta Oulun tuomiokirkosta lähetetään myös verkkokirkon kautta.

Hanna Kallunki

Su­vi­seu­ra­lau­an­tain eh­tool­lis­mes­su vaih­tui
vir­tu­aa­li­sek­si eh­tool­lis­lau­lu­jen il­lak­si

Uutiset27.6.2020 16.45

Su­vi­seu­roi­hin kuu­lu­vat tär­ke­ä­nä osa­na ju­ma­lan­pal­ve­luk­set, mut­ta tänä vuon­na seu­rat poik­ke­a­vat myös nii­den osal­ta.

Suviseurojen kuvapalvelu

Suviseurojen kuvapalvelu

Nel­jä uut­ta kir­jaa, mu­siik­ki­ää­ni­te, las­ten puu­ha­kir­ja ja ää­ni­kir­ja nuo­ril­le

Uutiset26.6.2020 21.00

Jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­den avaus­pu­heen­vuo­ro ker­toi esi­mer­kin sii­tä, mi­ten su­vi­seu­ra­jul­kai­su he­rät­ti lu­ki­jas­sa ha­lun saa­da omat syn­tin­sä an­teek­si. Net­ti­su­vi­seu­rois­sa jul­kis­te­tut uu­det kir­jat ja ää­nit­teet ovat sa­mal­la asi­al­la kuin ai­em­mat: kut­su­mas­sa, vah­vis­ta­mas­sa ja näyt­tä­mäs­sä tie­tä eteen­päin.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Suviseuraleiri pystytettynä.

Kuva: P.J.

Ko­ti­su­vi­seu­rois­sa myös jal­ka­pal­lo­kent­tä, telt­ta­sau­na ja ui­ma­paik­ka

Uutiset26.6.2020 14.30

Jo­ki­ta­lon su­kua on ko­koon­tu­mas­sa su­vi­seu­ro­jen viet­toon Sie­vin Kiis­ki­lään Iso­kos­kel­le. Vie­rai­den ko­ke­mus on, et­tä ko­ti­su­vi­seu­rois­sa on pal­jon sa­maa kuin ta­val­li­sis­sa­kin Su­vi­seu­rois­sa.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Piispa Jukka Keskitalo toi avajaisiin Oulun hiippakunnan tervehdyksen.

Kuva: SRK

Piis­pa Kes­ki­ta­lo Su­vi­seu­rois­sa: ”Myös yh­teis­kun­nal­li­nen päät­tä­jä vas­taa toi­min­nas­taan kaik­ki­val­ti­aal­le Ju­ma­lal­le”

Uutiset26.6.2020 11.50

Tä­män vuo­den vir­tu­aa­li­set Su­vi­seu­rat avat­tiin aa­mu­päi­väl­lä. Ter­veh­dys­pu­hees­saan Ou­lun hiip­pa­kun­nan piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo pu­hui Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mi­ses­ta niin yk­si­lön kuin yh­teis­kun­nan­kin nä­kö­kul­mas­ta.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Kesäseuraradion päätoimittaja Vilja Paavola, SRK:n pääsihteeri, tiedotustilaisuuden juontaja Juha Kaarivaara sekä SRK:n johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila valmistautumassa tilaisuuteen.

Päivämiehen toimitus

Su­vi­seu­rat al­koi­vat: ra­dio tuo seu­rat kaik­kien kuu­lu­vil­le

Uutiset25.6.2020 14.00

Tie­do­tus­ti­lai­suus käyn­nis­ti su­vi­seu­ra­lä­he­tys­ten sar­jan. Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys (SRK) jär­jes­ti tä­nään aa­mul­la pe­rin­tei­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­den, jon­ka se lä­het­ti Yo­u­Tu­be-li­ve­lä­he­tyk­se­nä.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Suviseurojen lähetysstudioon Ouluun saatiin eilen virtuaaliurut.

Su­vi­seu­ra­lau­lu­ja vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä ja ää­nit­teil­tä

Uutiset25.6.2020 9.15

– Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa kuul­laan lau­lu­ja ja vir­siä niin vir­tu­aa­liur­ku­jen sä­es­tyk­sel­lä suo­ra­na lä­he­tys­s­tu­di­os­ta kuin myös eri SRK:n ää­nit­teil­tä, ker­too Jo­han­na Kin­nu­nen, joka on yk­si Ke­sä­seu­ra­ra­di­on ja Su­vi­seu­ro­jen mu­sii­kis­ta vas­taa­vis­ta.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne  alkaa vähitellen kohentua.

Talouspäällikkö Ilkka Tahkola uskoo, että leiri- ja rauhanyhdistystoiminnan käynnistymisen myötä myös taloustilanne alkaa vähitellen kohentua.

Juhani Ojalehto

Tu­lo­vir­ran eh­ty­es­sä­kin ke­hit­tyy uut­ta

Uutiset25.6.2020 7.00

Pan­de­mi­an myö­tä tul­leet toi­min­ta­ra­joi­tuk­set hil­jen­si­vät mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sel­le (SRK) tu­le­vaa ra­ha­lii­ken­net­tä. Kes­key­ty­nyt lei­ri­toi­min­ta lak­kaut­ti lei­ri­tuo­tot ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan lop­pu­mi­nen vä­hen­si leh­ti-il­moi­tuk­sis­ta saa­ta­via tu­lo­ja. Myös yh­dis­tys­ten sekä suur­ten seu­ro­jen jul­kai­su­myyn­ti py­säh­tyi lä­hes ko­ko­naan.

Srk.fi-si­vu­jen kie­li­va­li­koi­ma laa­je­ni

Uutiset25.6.2020 6.00

SRK:n ko­ti­si­vu­ja on nyt mah­dol­lis­ta lu­kea yh­dek­säl­lä eri kie­lel­lä. Si­vus­tos­ta on vas­ti­kään teh­ty ve­nä­jän-, es­pan­jan-, rans­kan-, sak­san-, vi­ron-, ruot­sin- ja un­ka­rin­kie­li­set ver­si­ot.

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Kuva: Muhoksen Suviseurojen kuvapalvelu

Hal­li­tus pur­ki ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joit­tei­ta

Uutiset24.6.2020 8.30

Hal­li­tus on päät­tä­nyt ei­len uu­sis­ta lin­jauk­sis­ta ko­ro­na­e­pi­de­mi­aan liit­ty­en – täl­lä ker­taa eri­lai­sia ra­joit­tei­ta vä­hen­net­tiin. Val­ti­o­neu­vos­to ei enää an­na tiet­tyyn ikä­ra­jaan pe­rus­tu­vaa suo­si­tus­ta fyy­sis­ten kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, ja suo­si­tus laa­jal­le etä­työn te­ke­mi­sel­le päät­tyy 1. elo­kuu­ta.

Lukijan kuva: Sisko

Lukijan kuva: Sisko

Ju­ma­la an­taa loh­du­tuk­sen

Matkaevääksi24.6.2020 6.15

Kun Juu­dan val­tio ja sen pää­kau­pun­ki Je­ru­sa­lem temp­pe­lei­neen oli tu­hot­tu, jäl­jel­le jää­nyt kan­sa oli epä­toi­von val­las­sa (Hes. 37:11). Tuho oli syn­nin seu­raus­ta ja Ju­ma­lan ran­gais­tus, jos­ta Her­ran pro­fee­tat oli­vat va­roit­ta­neet (Jes. 5:24–25). Täs­sä ti­lan­tees­sa pro­fee­tat sai­vat vä­li­tet­tä­väk­si uu­den vies­tin: ”Loh­dut­ta­kaa, loh­dut­ta­kaa mi­nun kan­saa­ni, sa­noo tei­dän Ju­ma­lan­ne (Jes. 40:1)”.

Net­ti­su­vi­seu­ro­jen tun­nus muis­tut­taa Ju­ma­lan hal­lin­nas­ta

Uutiset23.6.2020 6.55

Tänä vuon­na Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään ra­dio- ja net­ti­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä 26.–29. ke­sä­kuu­ta. Su­vi­seu­ro­jen tun­nuk­sek­si on va­lit­tu Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si (Matt. 6:10). Se on Jee­suk­sen pu­het­ta vuo­ri­saar­nas­sa, jos­sa hän opet­taa seu­raa­jil­leen Isä mei­dän -ru­kouk­sen.

Kuva: Elmeri Hekkala

Kuva: Elmeri Hekkala

Ke­sä­seu­ra­ra­dio odot­taa lau­lu­toi­vei­ta lap­sil­ta

Uutiset22.6.2020 6.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio ot­taa maa­nan­taiaa­mus­ta al­ka­en vas­taan las­ten lau­lu­toi­vei­ta, joi­ta kuul­laan ra­di­os­ta tors­tai­na 25. ke­sä­kuu­ta.

SRK:n kuva-arkisto

SRK:n kuva-arkisto

Mo­net Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­ma­sar­jat jat­ku­vat läpi ke­sän

Uutiset21.6.2020 8.00

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on tee­moi­na ovat tänä ke­sä­nä luot­ta­mus, psal­mit, kan­sain­vä­li­syys sekä osal­li­suus ja yh­teys.

Us­ko muut­taa elä­män

Sana sunnuntaiksi21.6.2020 6.00

Kun ih­mi­nen ot­taa Jee­suk­sen kut­sun vas­taan, hä­nen elä­män­sä suun­ta muut­tuu. Us­ko al­kaa tuot­taa he­del­miä.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Fiilikset ovat vaihdelleet Jenni Hilliahon matkan varrella.

Kuva Jenni Hilliaholta

Reis­jär­vel­tä Hel­sin­kiin – kä­vel­len

Puhutaan maasta ja taivaasta20.6.2020 8.00

– Muu­ta­man kuu­kau­den pääs­tä ol­laan taas tiel­lä ja mat­kal­la, kun tou­ko­kuun lo­pul­le va­ra­tut len­not vie py­hiin­va­el­lus­rei­til­le Es­pan­jaan.

Erja Hatula

Erja Hatula

Luo­jan luja liit­to

Sana sunnuntaiksi20.6.2020 6.00

Ju­han­nuk­sen evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä Luu­kas ker­too ly­hy­es­ti Jo­han­nek­sen syn­ty­mäs­tä, mut­ta tar­kem­min ni­men an­ta­mi­ses­ta. Nimi an­net­tiin ym­pä­ri­leik­kauk­sen yh­tey­des­sä. Jo­han­nes syn­tyi pap­pi Sa­ka­ri­aan ja Eli­sa­be­tin lap­sek­si. Sa­ka­ri­as ja Eli­sa­bet oli­vat jo van­ho­ja ih­mi­siä, ei­kä heil­lä ol­lut en­nen Jo­han­nes­ta yh­tään las­ta, vaik­ka he oli­vat ru­koil­leet las­ta Ju­ma­lal­ta.

Kuva: Eveliina Saukko

Kuva: Eveliina Saukko

Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­rat tu­le­vat Ou­lus­ta

Uutiset19.6.2020 10.00

Ke­sä­seu­ra­ra­dio lä­het­tää Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­rat suo­ra­na li­ve­lä­he­tyk­se­nä SRK:n toi­mis­tol­ta Ou­lus­ta. Lä­he­tyk­sen ohes­sa esi­tel­lään Sii­ka­tör­män lei­ri­kes­kuk­sen uu­sia ma­joi­tus­ti­lo­ja.

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Myös radiosuviseurojen aikana on mahdollisuus jättää esirukouspyyntöjä.

Suviseurojen kuvapalvelu

Esi­ru­kous­pyyn­tö­jä voi jät­tää su­vi­seu­ra­per­jan­tais­ta
al­ka­en

Uutiset18.6.2020 6.00

Tu­le­vis­sa Su­vi­seu­rois­sa on mah­dol­lis­ta jät­tää esi­ru­kous­pyyn­tö­jä. Ru­kouk­set jä­te­tään säh­köi­sen lo­mak­keen avul­la.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Sini Pisilä

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Ibtihaal Abbas kiittää Jumalaa siitä, että on positiivinen ja on unohtanut nopeasti pahat kokemukset.

Sini Pisilä

”Seu­rois­sa näen, et­tä per­hei­tä kun­ni­oi­te­taan”

Puhutaan maasta ja taivaasta18.6.2020 6.00

Kyl­lä mi­nus­ta tun­tuu, et­tä olen suo­ma­lai­nen, sa­noo Raa­hes­sa asu­va nuo­ri kris­tit­ty per­hee­näi­ti Ib­ti­haal Ab­bas.

Har­ri Vä­hä­jylk­kä SRK:n uu­dek­si vies­tin­tä­pääl­li­kök­si

Uutiset18.6.2020 5.00

SRK:n joh­to­kun­ta va­lit­si 17.6. pi­tä­mäs­sään ko­kouk­ses­sa SRK:n uu­dek­si vies­tin­tä­pääl­li­kök­si pas­to­ri (TM) Har­ri Vä­hä­jyl­kän.