JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mis­tä kiu­saa­mi­nen joh­tuu?

Kanto Kati
Aiemmat blogit
25.4.2017 6.59

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420170425065900

Olen usein poh­ti­nut, mis­tä kiu­saa­mi­nen joh­tuu. Mik­si joku kiu­saa tois­ta? Kou­lut ja työ­pai­kat ovat otol­li­sia paik­ko­ja kiu­saa­jal­le. Pu­hu­taan kou­lu­kiu­saa­mi­ses­ta ja työ­paik­ka­kiu­saa­mi­ses­ta. Mut­ta paik­ka voi löy­tyä myös ta­lo­yh­ti­ös­tä, har­ras­tus­ten pa­ris­ta, mis­tä vain.

Ke­vään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa, äi­din­kie­len es­see­ko­kees­sa, oli mah­dol­li­suus poh­tia kiu­saa­mi­sen syi­tä ja seu­rauk­sia psy­ko­lo­gi Vesa Ne­va­lai­sen blo­gi­teks­tin poh­jal­ta. ”Kiu­saa­ja is­kee sii­hen, mis­sä sat­tuu ki­peim­min", Ne­va­lai­nen kir­joit­taa kiu­saa­mis­ta kä­sit­te­le­väs­sä teks­tis­sään.

Ajat­te­li­sin, et­tä kiu­saa­jan täy­tyy ai­na ol­la jol­lain ta­paa on­ne­ton ih­mi­nen. Kiu­saa­mi­nen on eh­kä hä­nen vii­mei­nen yri­tyk­sen­sä täyt­tää omaa si­säis­tä tyh­jyyt­tään, pai­ka­ta jo­tain omaa trau­maan­sa, ikään kuin ha­kea apua toi­sen kus­tan­nuk­sel­la, louk­kaa­mal­la tätä. Eh­kä hän toi­mii kä­sit­te­le­mät­tö­mien on­gel­mien­sa poh­jal­ta ja pro­ji­soi nii­tä toi­siin ih­mi­siin. On­net­to­mim­mak­si asi­an te­kee se, et­tä kiu­saa­ja te­kee yleen­sä kai­ken tä­män tie­dos­ta­mat­taan.

Oma­nar­von­tun­toi­nen ih­mi­nen koh­te­lee mui­ta ja vaa­tii it­se­ään koh­del­ta­van ta­sa­ver­tai­ses­ti ja kun­ni­oit­ta­vas­ti. Jos ih­mi­sel­lä on tar­peek­si hyvä it­se­tun­to ja hän on ta­sa­pai­nos­sa it­sen­sä kans­sa, hän ha­lu­aa et­siä toi­ses­ta hy­vää. Sil­loin ei ole mi­tään tar­vet­ta lou­ka­ta tois­ta. Ja jos kri­tiik­kiin on ai­het­ta, hän pyr­kii an­ta­maan sen ra­ken­ta­vas­sa ja kan­nus­ta­vas­sa hen­ges­sä.

Eh­kä kiu­saa­mi­sen taus­tal­la on ai­na alem­muu­den ja ka­teu­den tun­tei­ta? Usein kiu­saa­mi­seen liit­tyy myös nar­sis­mi. Nar­sis­ti­nen ih­mi­nen ha­lu­aa ol­la kai­ken kes­ki­pis­te ja hä­nen pa­hin pel­kon­sa on, et­tä joku toi­nen on hän­tä pa­rem­pi.

Ne­va­lai­nen kir­joit­taa, et­tä kiu­saa­mi­ses­ta ei sel­viä il­man vam­mo­ja. Su­rul­lis­ta on lu­kea, mil­lai­sia nämä vam­mat voi­vat ol­la: "Hän ma­sen­tuu to­den­nä­köi­sem­min kuin il­man kiu­sa­tuk­si jou­tu­mis­ta. Hän pi­tää kau­neim­mat ja her­kim­mät puo­len­sa pii­los­sa.” Näin voi käy­dä, jos ei us­kal­la ker­toa asi­as­ta muil­le, jol­loin jou­tuu kan­ta­maan yk­sin ras­kas­ta taak­kaan­sa. Kan­nat­taa et­siä luo­tet­ta­via ih­mi­siä, joil­le voi pu­hua ja jot­ka voi­vat ol­la tu­ke­na.

Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­neet lu­ki­o­lai­set ei­vät ol­leet ai­na Ne­va­lai­sen kans­sa sa­maa miel­tä. Eräs opis­ke­li­ja kir­joit­ti ol­leen­sa kiu­sat­tu, mut­ta sel­vin­neen­sä elä­mäs­sään sil­ti erit­täin hy­vin.

Mitä vai­ku­tus­ta some-kult­tuu­ril­la voi ol­la kiu­saa­mi­seen? Eh­kä ne­tis­sä on help­po unoh­taa, et­tä lu­ki­joi­na ja ko­ki­joi­na on ai­to­ja ih­mi­siä? Ikä­viä kom­ment­te­ja on lii­an help­po sa­noa, kun vai­kut­taa sil­tä, et­tä edes­sä on pelk­kä ruu­tu.

Jos­kus kiu­saa­mi­nen pu­e­taan huu­mo­rin asuun. ”Se oli huu­mo­ria”, voi ol­la toi­si­naan myös vaa­ral­li­nen lau­se. Hy­vän huu­mo­rin tun­nis­taa, mut­ta jos se louk­kaa tois­ta, se ei ole asi­al­lis­ta ei­kä ar­vo­kas­ta. Louk­kaa­van toi­min­nan pe­rus­te­luk­si ei myös­kään käy lau­se: ”Minä nyt ker­ta kaik­ki­aan vain olen täl­lai­nen.”

Kiu­sat­tu voi ker­toa ko­ke­muk­sis­taan lä­hei­sil­le, kou­lus­sa ter­vey­den­hoi­ta­jal­le tai ku­raat­to­ril­le, mut­ta myös on tär­ke­ää aut­taa myös kiu­saa­jaa. ”Kiu­saa­jan aut­ta­mi­nen on vai­ke­am­paa, mut­ta ei tie­ten­kään mah­do­ton­ta", Ne­va­lai­nen to­te­aa.

Raa­ma­tus­sa on pal­jon esi­merk­ke­jä kiu­saa­mi­ses­ta. Lain- ja kir­ja­nop­pi­neet sekä fa­ri­seuk­set kiu­sa­si­vat Jee­sus­ta, ko­et­ti­vat saa­da hä­net mo­ni­mer­ki­tyk­sel­li­sil­lä ky­sy­myk­sil­lään an­saan. Erääs­sä seu­ra­pu­hees­sa pu­hu­ja to­te­si ker­ran, et­tä he oli­vat yk­sin­ker­tai­ses­ti ka­teel­li­sia Jee­suk­sel­le, kun tämä teki ih­me­te­ko­ja, joi­hin he ei­vät pys­ty­neet.

Jee­sus osa­si kui­ten­kin ai­na vas­ta­ta kiu­saa­jil­leen vii­saas­ti ja oi­kein. Näin ta­pah­tui esi­mer­kik­si koh­das­sa, jos­sa lai­nop­pi­nut tuli ky­sy­mään Jee­suk­sel­ta, on­ko oi­kein mak­saa ve­roa kei­sa­ril­le: "Jee­sus tie­si hei­dän tees­ken­te­le­vän ja sa­noi: "Mik­si te yri­tät­te saa­da mi­nut an­saan? Näyt­tä­kää mi­nul­le de­naa­rin raha." He ot­ti­vat esiin ra­han, ja hän ky­syi: "Ke­nen kuva ja nimi sii­nä on?" "Kei­sa­rin", he vas­ta­si­vat. Sil­loin Jee­sus sa­noi heil­le: "An­ta­kaa kei­sa­ril­le mikä kei­sa­ril­le kuu­luu ja Ju­ma­lal­le mikä Ju­ma­lal­le kuu­luu." Tämä vas­taus jät­ti hei­dät ym­mäl­le."

Kiu­saa­mi­nen on ai­na vää­rin ja ai­heut­taa kiu­sa­tul­le kär­si­mys­tä. Kiu­saa­mis­ko­ke­mus­ten kä­sit­te­ly ja sen kaut­ta tul­lut ym­mär­rys voi­vat kui­ten­kin tuo­da ih­mi­sen per­soo­nal­li­suu­teen jo­ta­kin uut­ta. Kiu­saa­mis­ta ko­ke­neil­la saat­taa ol­la poik­keuk­sel­li­sen vah­va kyky aset­tua toi­sen ih­mi­sen ase­maan, ym­mär­tää tois­ten kär­si­mys­tä ja ot­taa toi­sen tun­teet ja tar­peet huo­mi­oon. Se voi ke­hit­tää myös on­gel­man­rat­kai­su­ky­kyä, joka aut­taa sel­vi­ä­mään vai­keis­ta ti­lan­teis­ta myö­hem­min.

KatiKanto
Olen nelikymppinen nainen Lapista, kotoisin rajalta, Torniosta. Tällä hetkellä asun Rovaniemellä. Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Kirjoittaminen, kuvataiteet, liikunta ja laulaminen ovat minulle tärkeitä asioita. Palautetta blogiteksteihini voi antaa sähköpostiin: kati.kanto6(at)gmail.com.
7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys