JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Opis­ke­li­jan mie­li

Heikkilä Mirja
Aiemmat blogit
8.5.2019 6.58

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420190508065800

Kir­joi­tan tätä opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys­vii­kol­la. Ny­kyi­sin kai­ken­lai­sia viik­ko­ja ja tee­ma­päi­viä tu­lee ja me­nee, mut­ta nämä päi­vät olen mer­kin­nyt ka­len­te­rin muis­tiin. Olen myös pos­tan­nut ai­hee­seen liit­ty­viä ku­via ja aja­tuk­sia so­me­ti­leil­le­ni.

“Opis­ke­lu on elä­män pa­ras­ta ai­kaa, nau­ti nyt sii­tä”, olen it­se­kin sa­no­nut nuo­ril­le. “Ei ole vie­lä vas­tuu­ta työs­tä ei­kä huol­ta per­hees­tä, saat rau­has­sa et­siä ja suun­ni­tel­la mitä teet iso­na. Saat viet­tää ai­kaa ka­ve­rei­den kans­sa.” So­pii­ko­han ku­kaan tä­hän opis­ke­lu­e­lä­män ihan­ne­ku­vaan?

Mi­nul­la oli lu­ki­os­sa ki­vaa. Oli ka­ve­rei­ta ja tyk­kä­sin op­pia. Va­paa-ai­ka­na kä­vim­me seu­rois­sa ja il­ta­ky­lis­sä ja ää­ni­tet­tiin­pä lau­lu­po­ru­kan kans­sa muu­ta­ma C-ka­set­ti­kin lä­hi­seu­dun kir­kois­sa. Tah­ti muut­tui, kun pää­sin lu­ke­maan lää­kä­rik­si. Vas­tuu op­pi­mi­ses­ta ja tie­tä­mi­sen vaa­de pai­noi­vat aja­tuk­sis­sa. En voi­nut ot­taa ke­vy­es­ti, vaan opis­ke­lus­ta tuli työ.

Mu­ka­vat kurs­si­ka­ve­rit ja op­pi­mi­sen ilo­ko sen sai­vat ai­kaan, mut­ta en stres­saan­tu­nut kui­ten­kaan. Kol­man­te­na opis­ke­lu­vuo­te­na va­kaa ura­ni sai uu­den kään­teen, kun me­nim­me nai­mi­siin. Seu­raa­va­na vuon­na syn­tyi­vät en­sim­mäi­set lap­sem­me ja sii­tä läh­tien to­tuin te­ke­mään vain vält­tä­mät­tö­män. Val­mis­tuin, kun kol­mas lap­si syn­tyi.

Sii­hen ai­kaan, 1980-lu­vun lo­pus­sa ei pu­hut­tu opis­ke­li­joi­den uu­pu­mi­ses­ta. Jo­kai­nen tun­te­ma­ni opis­ke­lu­ka­ve­ri val­mis­tui en­nem­min tai myö­hem­min. Sen tie­sin, et­tä kurs­si­ka­ve­rit ren­tou­tui­vat jos­kus ran­kal­la ta­val­la ras­kaas­ta opis­ke­lus­ta ja huu­mo­ri oli mo­nes­ti mel­ko mus­taa.

Tänä päi­vä­nä on tär­keä nos­taa opis­ke­li­joi­den mie­len­ter­veys esiin. Jo­ta­kin on muut­tu­nut, kun jopa joka nel­jän­nen kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­jan mie­li ei kes­tä. Py­säyt­tä­vä il­miö nä­kyy jo ylä­kou­lus­sa, lu­ki­os­sa ja am­mat­ti­o­pin­nois­sa. Mikä sär­kee nuo­ren mie­len?

Kuka sa­noi­si nuo­rel­le, et­tä olet hyvä ja ar­vo­kas. Olet tar­peek­si hyvä. Osaat ja opit kyl­lä, jos kiin­nos­tut. Haa­vei­le ja suun­nit­te­le roh­ke­as­ti, ko­kei­le. Läh­de liik­keel­le jos­ta­kin. En­sim­mäi­nen am­ma­tin­va­lin­ta ei ole elin­kau­ti­nen.

Ta­val­li­nen riit­tää, si­nun ei tar­vit­se ol­la pa­ras. Muis­ta le­vä­tä ja elää nor­mi­ar­kea. Pidä kiin­ni ys­tä­vis­tä ja ka­ve­reis­ta.

Jos kou­lu jää kes­ken, maa­il­ma ei kaa­du sii­hen­kään. Eh­dit kyl­lä mu­kaan, kun val­mis­tut. Jos omat voi­mat hu­pe­ne­vat, hae apua. älä sin­nit­te­le yk­sin tai ka­ve­rei­den va­ras­sa. Luo­ta sii­hen, et­tä si­nua voi aut­taa.

Mitä sa­noi­sin nuo­rel­le it­sel­le­ni? älä hä­täi­le älä­kä kii­reh­di. Eh­dit val­mis­tua ja teh­dä työ­tä, vaik­ka pi­täi­sit tau­koa per­heen ta­kia. Mi­hin si­nul­la on kii­re? Tämä on sitä oi­ke­aa elä­mää. Jo­kai­nen uni­nen aa­mu, jo­kai­nen ruo­ka­tau­ko ja jo­kai­nen il­ta, tent­ti­kir­ja kä­des­sä, lap­si sy­lis­sä. älä unoh­da ys­tä­viä ja het­kiä hei­dän kans­saan. Sinä tar­vit­set hei­tä, vaik­ka olet äi­ti, vai­mo ja opis­ke­li­ja.

MirjaHeikkilä
14.8.2020

Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä. Ps. 119:130

Viikon kysymys