JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Aikuisen tulee suojella lasta

Päivämies-verkkolehti
Artikkelit
20.11.2015 6.24

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123221520151120062400

KUVITUSKUVA: LASSE LIMMA

KUVITUSKUVA: LASSE LIMMA

Tä­nään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä Lap­sen oi­keuk­sien päi­vää. Päi­vää vie­te­tään kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa YK:n lap­sen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen hy­väk­sy­mi­sen (20.11.1989) kun­ni­ak­si. Tar­koi­tuk­se­na on tuo­da esiin so­pi­mus ja he­rät­tää kes­kus­te­lua las­ten hy­vin­voin­tiin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Tänä vuon­na 16.–22. mar­ras­kuu­ta vie­tet­tä­vän Lap­sen oi­keuk­sien vii­kon ja Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän val­ta­kun­nal­li­se­na tee­ma­na on lap­si­per­hei­den köy­hyys.

Suo­men si­sä­a­si­ain­mi­nis­te­riö on mää­rän­nyt Lap­sen oi­keuk­sien päi­vä­nä li­pu­tuk­sen val­ti­on vi­ras­toil­le ja lai­tok­sil­le ja suo­sit­taa yleis­tä li­pu­tus­ta kai­kil­le muil­le­kin. Myös kirk­ko suo­sit­te­lee, et­tä seu­ra­kun­nis­sa li­pu­te­taan. Li­put­taa voi myös so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa lait­ta­mal­la Suo­men li­pun ja ai­hee­seen liit­ty­vän mai­nin­nan pro­fii­li­ku­vak­seen tai ja­ka­mal­la ai­hee­seen liit­ty­viä tie­tois­ku­ja. Li­put­taa voi sekä seu­ra­kun­tien vi­ral­li­sis­sa et­tä jo­kai­sen ha­luk­kaan omis­sa so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vis­sa.

Päi­vä­mie­hen verk­ko­leh­des­sä jul­kais­taan Lap­sen oi­keuk­sien päi­vän kun­ni­ak­si ar­tik­ke­li, joka on il­mes­ty­nyt SRK:n vuo­si­kir­jas­sa Ajan­koh­tais­ta 2011. Mä tai­mi olen sun tar­has­sas.

Ai­kui­sen tu­lee suo­jel­la las­ta

Kol­mi­vuo­ti­as kii­pe­ää kaa­pil­le ha­ke­maan kek­siä. äi­ti tu­lee pai­kal­le, riuh­tai­see lap­sen kä­si­var­res­ta alas ja huu­taa: ”Mitä sää oi­keen teet! An­na ne kek­sit tän­ne, just on ruo­ka tu­los­sa!” Lap­si puh­ke­aa it­kuun, it­kun lo­mas­ta kuu­luu sa­nat ”äi­ti an­teek­si”. äi­ti ha­vah­tuu, ot­taa ty­tön sy­liin ja sa­noo: ”An­nat­ko sinä äi­til­le an­teek­si, ei äi­ti saa sul­le noin teh­dä. äi­ti on vä­sy­nyt ja pin­na on ki­re­äl­lä.”

Lä­hei­sim­pien ih­mis­ten kans­sa vie­te­tään eni­ten ai­kaa ja elä­män­ti­lan­teet ovat vä­lil­lä kuor­mit­ta­via. Pien­ten las­ten kans­sa toi­mies­sa vä­sy­mys on van­hem­mil­le tut­tu vie­ras. Vä­sy­mi­seen tu­lee puut­tua her­käs­ti ja hy­vis­sä ajoin, sil­lä sy­väs­ti uu­pu­nee­na ei jak­sa ha­kea edes apua. Vä­sy­nee­nä kont­rol­li pet­tää hel­pom­min ja in­hi­mil­li­nen heik­kous tu­lee esiin. Sil­loin tar­vi­taan an­teek­si­an­ta­mus­ta, mut­ta myös konk­reet­ti­sia kei­no­ja kuor­mit­ta­vien ti­lan­tei­den hel­pot­ta­mi­sek­si.

On hyvä miet­tiä, on­ko mo­lem­mil­la van­hem­mil­la riit­tä­väs­ti ai­kaa per­heel­le. An­si­o­työ saat­taa ol­la vaa­ti­vaa ja ai­kaa vie­vää, mut­ta las­ten kas­va­tus­teh­tä­vän pi­täi­si men­nä sen­kin edel­le. Vas­tuu las­ten hoi­ta­mi­ses­ta ja kas­vat­ta­mi­ses­ta on an­net­tu äi­dil­le ja isäl­le yh­tei­ses­ti. Jos omat ja lä­heis­ten voi­mat ei­vät rii­tä, kan­nat­taa sel­vit­tää myös yh­teis­kun­nan an­ta­man hoi­to­a­vun ja tuen mah­dol­li­suus. Yh­teis­kun­nan tar­jo­a­mat pal­ve­lut kuu­lu­vat kai­kil­le.

KUVITUSKUVA: HETA VESAMäKI

Vä­ki­val­ta on ai­na vää­rin

Ju­ma­lan sana haas­taa mei­dät poh­ti­maan, mil­lai­sia van­hem­pia olem­me lap­sil­lem­me. Jou­tu­vat­ko lap­se­ni tai muut lä­hei­se­ni pel­kää­mään mi­nua? Tar­vit­see­ko mi­nun pe­lä­tä lä­hei­si­ä­ni? Jo­kai­nen ih­mi­nen on käy­tök­ses­sään ja tun­tei­den osoit­ta­mi­ses­saan in­hi­mil­li­nen ja va­ja­vai­nen, ja myös kiel­teis­ten tun­tei­den näyt­tä­mi­nen kuu­luu elä­mään. Ke­nen­kään ei kui­ten­kaan tule pe­lä­tä ko­dis­saan. Ei ole oi­kein, jos jou­tuu ko­ke­maan lä­hei­sen­sä ai­heut­ta­maa hen­kis­tä, fyy­sis­tä, hen­gel­lis­tä tai sek­su­aa­lis­ta vä­ki­val­taa tai edes sen uh­kaa.

Per­he­vä­ki­val­lan tun­nus­ta­mi­nen ja myön­tä­mi­nen voi ai­heut­taa sii­nä mää­rin hä­pe­ää, et­tä uh­kaa­vis­sa ti­lan­teis­sa mie­lui­ten jous­tai­si, sul­ki­si sil­män­sä. Saat­taa syn­tyä myös halu suo­jel­la vä­ki­val­lan­te­ki­jää toi­vo­en, et­tä hän muut­tai­si käyt­täy­ty­mis­tään oma­eh­toi­ses­ti. Vä­ki­val­ta­ti­lan­teen jäl­keen elä­mä voi­kin pa­lau­tua vä­häk­si ai­kaa pa­rem­mak­si, mut­ta ki­ris­tyä vä­hi­tel­len ja pur­kau­tua jäl­leen hal­lit­se­mat­to­ma­na vä­ki­val­ta­na. Te­ki­jä voi myös it­se kär­siä ti­lan­tees­ta ja ka­tua te­ko­jaan. Ka­tu­val­le kuu­luu ai­na an­teek­si­an­ta­mus, mut­ta vä­ki­val­ta­on­gel­maan tar­vi­taan myös ul­ko­puo­lis­ta apua ja tu­kea. Sii­tä on syy­tä pu­hua ys­tä­vil­le, su­ku­lai­sil­le tai suo­raan am­mat­ti­aut­ta­jil­le.

Per­he­vä­ki­val­ta­ti­lan­tees­sa ai­kui­sen etu ja kun­nia ei­vät saa ajaa tai­vaan val­ta­kun­nan suu­rim­man ja her­kim­män, lap­sen, ohi. Jos vä­ki­val­taa ei py­säy­te­tä, vää­rät toi­min­ta­mal­lit pe­riy­ty­vät pa­him­mil­laan uh­reil­le ja vä­ki­val­lan kier­re saat­taa jat­kua su­ku­pol­ves­ta toi­seen. Per­he­vä­ki­val­lan uh­rei­na ovat usein lap­set. Yh­teis­kun­ta ha­lu­aa osal­taan huo­leh­tia hei­dän tur­val­li­suu­des­taan ja on sik­si sää­tä­nyt las­ten­suo­je­lu­lain. Sen tar­koi­tuk­se­na on tur­va­ta lap­sen oi­keus tur­val­li­seen kas­vu­ym­pä­ris­töön, ta­sa­pai­noi­seen ja mo­ni­puo­li­seen ke­hi­tyk­seen sekä eri­tyi­seen suo­je­luun.

Lain pe­rus­teel­la las­ten ja per­hei­den kans­sa toi­mi­vien vi­ra­no­mais­ten on tu­et­ta­va van­hem­pia ja huol­ta­jia hei­dän kas­va­tus­teh­tä­väs­sään, py­rit­tä­vä tar­jo­a­maan per­heel­le tar­peel­lis­ta apua riit­tä­vän var­hain sekä oh­jat­ta­va lap­si ja per­he tar­vit­ta­es­sa las­ten­suo­je­lun pii­riin. Tuo­hon la­kiin voi tur­vau­tua, jos it­se jou­tuu kär­si­mään vä­ki­val­las­ta tai huo­maa sitä esi­mer­kik­si tut­ta­va­per­hees­sä. Asi­as­ta voi teh­dä las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen tai ker­toa esi­mer­kik­si ter­vey­den­hoi­ta­jal­le, opet­ta­jal­le tai muul­le ko­din ul­ko­puo­li­sel­le ai­kui­sel­le. Vä­ki­val­ta­ti­lan­teen sel­vit­tä­mi­nen on lo­pul­ta kaik­kien edun mu­kais­ta. Ju­ma­lan sana oh­jaa mei­tä ra­kas­ta­maan toi­si­am­me to­tuu­des­sa. Kun ti­lan­tee­seen puu­tu­taan, myös vä­ki­val­lan te­ki­jä saa apua käyt­täy­ty­mi­seen­sä.

Lap­siin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa tai hy­väk­si­käyt­töä voi esiin­tyä myös us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa. Vä­ki­val­lan tai sek­su­aa­li­sen hy­väk­si­käy­tön koh­taa­mi­nen on ai­na ras­kas ja ah­dis­ta­va asia. Eri­tyi­sen ah­dis­ta­vaa se saat­taa ol­la sil­le, joka ei am­mat­tin­sa puo­les­ta ole jou­tu­nut kä­sit­te­le­mään ky­sei­siä asi­oi­ta. Väi­te sek­su­aa­li­ses­ta tai muus­ta vä­ki­val­las­ta eh­kä lä­hei­ses­sä­kin per­hees­sä saat­taa ai­heut­taa voi­mak­kaan kiel­tä­mis­re­ak­ti­on ja tun­teen, et­tei asia ole mah­dol­lis­ta. Väi­te tai epäi­ly täy­tyy kui­ten­kin ai­na ot­taa va­ka­vas­ti, ja asia tu­lee an­taa am­mat­ti­lais­ten hoi­det­ta­vak­si. Eri­tyi­ses­ti lä­heis­ten on vai­kea ar­vi­oi­da ta­pah­tu­nut­ta puo­lu­eet­to­mas­ti, ja asi­an vii­väs­ty­mi­nen on ai­na uh­ril­le kaik­kein ras­kain asia. Las­ten­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sil­le voi luot­ta­muk­sel­li­ses­ti esit­tää myös pel­kän huo­len­sa las­ten puo­les­ta il­man pai­na­vaa näyt­töä ta­pah­tu­mis­ta. Jos vä­ki­val­ta on to­del­lis­ta, uh­ri tai uh­rit ovat va­ka­vas­sa hä­däs­sä. Jo­kai­sel­la on oi­keus il­moit­taa tie­toon­sa tul­lees­ta ri­kok­ses­ta po­lii­sil­le tai las­ten­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­sel­le. Teem­me sen myös oman­tun­tom­me täh­den.

KUVITUSKUVA: MARKETTA LUMIJäRVI

Asi­oi­den sel­vit­tä­mi­nen on tar­peen

Lap­sen mie­li pyr­kii ak­tii­vi­ses­ti unoh­ta­maan hä­pe­äl­li­sen ja ah­dis­ta­van ti­lan­teen. Mo­nis­sa ta­pauk­sis­sa sek­su­aa­li­nen hy­väk­si­käyt­tö tu­lee il­mi vas­ta uh­rin kas­vet­tua ai­kui­sek­si ja it­se­näis­tyt­tyä. Ta­pah­tu­mat voi­vat ai­heut­taa va­ka­via hait­to­ja uh­rin hy­vin­voin­nil­le ja ter­vey­del­le, vaik­kei hän nii­tä muis­tai­si­kaan ta­pah­tu­neek­si. Oi­rei­na voi il­me­tä eris­täy­ty­mis­tä, vält­tä­mis­käyt­täy­ty­mis­tä, ma­sen­nus­ta tai it­se­tu­hoi­suut­ta. Jo­kin ti­lan­ne myö­hem­mäs­sä elä­män­vai­hees­sa, ku­ten su­ku­puo­lie­lä­mä avi­o­lii­tos­sa tai lap­sen saa­mi­nen, voi lau­kais­ta van­han trau­man. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa on syy­tä ha­keu­tua am­mat­ti­aut­ta­jal­le. Asi­an ri­ko­soi­keu­del­li­nen sel­vit­te­ly on yk­si osa asi­an kä­sit­te­lyä. Tämä aut­taa te­ki­jää so­vit­ta­maan teot myös maal­li­sen esi­val­lan edes­sä.

Hy­väk­si­käyt­tä­jä on yleen­sä lä­hi­su­ku­lai­nen, ja lä­hi­pii­ri saat­taa pai­nos­taa uh­ria vai­ke­ne­maan per­het­tä tai su­kua suo­jel­lak­seen. Täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa saa­te­taan käyt­tää myös hen­kis­tä ja hen­gel­lis­tä vä­ki­val­taa. Uh­ria väi­te­tään kat­ke­rak­si, kun hän kai­ve­lee van­ho­ja ja ha­kee oi­keus­teit­se asi­aan rat­kai­sua. Asi­an sel­vit­tä­mi­nen on kui­ten­kin eh­dot­to­man tär­ke­ää, sil­lä hy­väk­si­käyt­tä­jä jat­kaa toi­min­taan­sa usein läpi elä­män ja uh­re­ja saat­taa ol­la use­am­pia. Niin kau­an kuin vä­ki­val­lan­te­ki­jää ei py­säy­te­tä, joku voi ol­la vaa­ras­sa. Hy­väk­si­käy­töl­lä, ku­ten muul­la­kin vä­ki­val­lal­la, on tai­pu­mus tois­tua use­am­mis­sa su­ku­pol­vis­sa. Asi­an hoi­ta­mi­nen mah­dol­lis­taa eh­kä su­ku­pol­vien yli jat­ku­neen va­ka­van vä­ki­val­lan ket­jun kat­kai­se­mi­sen.

Van­hem­pien vas­tuul­la on kes­kus­tel­la las­ten kans­sa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta kos­ke­mat­to­muu­des­ta lap­sen­ta­jui­ses­ti. Voi esi­mer­kik­si ker­toa, mikä ai­kui­sen käy­tök­ses­sä on nor­maa­lia ja mikä epä­nor­maa­lia. Avoin ja tur­val­li­nen il­ma­pii­ri aut­taa las­ta ker­to­maan miel­tä ah­dis­ta­vis­ta asi­ois­ta.

Ant­ti Koi­vis­to

27.5.2022

Hyvä on sen osa, joka luottaa Herraan, ei etsi apua pahan voimilta eikä käänny niiden puoleen, jotka valhetta palvelevat. Ps. 40:5

Viikon kysymys