JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Elä­män­rie­mua ja ki­pu­koh­tia  – pers­pek­tii­vi sink­ku­e­lä­mään

Päivämies
Artikkelit
30.5.2016 7.04

Juttua muokattu:

1.1. 23:32
2020010123322020160530070400
KUVITUS: ANNA RATILAINEN

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

KUVITUS: ANNA RATILAINEN

Vesa Jur­mun ja Jo­han­na Lu­mi­jär­ven toi­mit­ta­mas­sa Pers­pek­tii­vis­sä sin­kut vaih­ta­vat maa­ta, sol­mi­vat sy­viä ys­tä­vyys­suh­tei­ta ja kul­ke­vat vap­pu­yö­nä jär­ven ran­nal­la ke­räi­le­mäs­sä per­ho­sia. He te­ke­vät mök­ki­reis­su­ja ys­tä­vä­po­ru­kal­la, käy­vät töis­sä, sie­tä­vät tah­dit­to­mia ute­lui­ta yk­si­tyi­se­lä­mäs­tään, kes­kus­te­le­vat, opis­ke­le­vat ja asu­vat kimp­pa­käm­pis­sä.

Sin­kut tör­mää­vät mo­nen­lai­siin kä­si­tyk­siin rak­kau­des­ta, tais­te­le­vat ra­kas­tu­mi­sia vas­taan ja kai­paa­vat elä­män­kump­pa­nia ja van­huu­den­tur­vaa. He ra­kas­tu­vat, pet­ty­vät, seu­rus­te­le­vat tai lo­pet­ta­vat seu­rus­te­lun tai me­ne­vät nai­mi­siin ja ei­vät enää ole­kaan sink­ku­ja. Tai jos vie­lä ovat, tun­te­vat toi­seut­ta, ovat lap­sen­vah­tei­na, al­ka­vat si­jais­per­heek­si, sai­ras­ta­vat va­ka­vas­ti, lait­ta­vat ve­neen ja pur­jeh­ti­vat, kan­ta­vat vas­tuu­ta po­li­tii­kas­sa, len­tä­vät maan­jä­ris­ty­sa­lu­eel­le va­paa­eh­tois­työ­hön ja viet­tä­vät yk­sin asu­vien yh­teis­tä jou­lua.

Te­ok­sen nä­kö­kul­ma sink­ku­e­lä­mään on kuin rai­kas tuu­lah­dus, jos­sa pääl­lim­mäi­sik­si jää­vät elä­män­ha­lu, ak­tii­vi­suus, suo­ra­sel­käi­syys, us­ko ja sen tuo­ma luot­ta­mus elä­män an­ta­jaan. Elä­män ki­pu­koh­dat tu­le­vat sil­ti to­del­li­si­na lä­hel­le.

Elä­män­kump­pa­nin ja per­heen kai­puu ja yk­si­näi­syy­den tus­ka ovat vä­ke­vi­nä läs­nä. Moni pel­kää yk­si­näis­tä van­huut­ta. Te­ok­ses­sa ku­va­taan myös ris­tiä, jon­ka ho­mo­sek­su­aa­li­nen tai­pu­mus muo­dos­taa. Tut­tu ki­pui­lun ai­he, mui­den ih­mis­ten tö­ke­röt ky­sy­myk­set, nou­see myös esil­le useis­sa kir­joi­tuk­sis­sa. Per­heel­li­sen­kin elä­mä al­kaa mur­tau­tua ulos kaa­va­mai­ses­ta lo­ke­ros­taan.

On po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­tä­vää, et­tä Pers­pek­tii­vis­sä sink­ku­e­lä­män ki­pe­ät puo­let jää­vät elä­mä­ni­lon ja rik­kai­den ko­ke­mus­ten var­joon. Teos on suit­su­tus elä­män­rie­mul­le ja edes­sä avau­tu­vil­le tun­te­mat­to­mil­le mah­dol­li­suuk­sil­le. Sink­kuus on myös va­paut­ta asua omas­sa sie­lun­mai­se­mas­sa ja le­vol­lis­ta luot­ta­mus­ta joh­da­tuk­seen.

Te­ok­ses­sa myös ku­va­taan, kuin­ka us­ko ja ru­kous kan­ta­vat in­hi­mil­li­ses­ti mah­dot­to­mil­ta tun­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa. Sii­tä löy­tyy teks­te­jä, jot­ka sel­kiyt­tä­vät lu­ki­jal­le sitä, mi­hin us­ko ja sen mu­kai­nen elä­män­ta­pa pe­rus­tu­vat.

Teks­ti: Mia Kaut­to

Lue li­sää 25.5. il­mes­ty­nees­tä Päi­vä­mie­hes­tä!

Pers­pek­tii­vi-te­ok­sen voi os­taa rau­ha­nyh­dis­tys­ten jul­kai­su­myyn­ti­pis­teis­tä, SRK:n jul­kai­su­myy­mä­läs­tä sekä verk­ko­kau­pas­ta.

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys