JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Puhe rististä on hulluutta

Päivämies
Artikkelit
16.11.2018 8.33

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283220181116083300

Voi­ko tuol­lai­sen ot­si­kon kir­joit­taa? Voi­ko noin sa­noa? Apos­to­li Paa­va­li käyt­tää ko­rint­to­lai­sil­le kir­joit­ta­es­saan (1. Kor. 1:18) juu­ri noi­ta sa­no­ja. Puhe ris­tis­tä on hul­luut­ta ja toi­saal­ta se on Ju­ma­lan voi­ma.

Puhe ris­tis­tä. Mi­ten hä­pe­äl­li­nen kuo­le­ma ris­til­lä voi mer­ki­tä pe­las­tus­ta koko maa­il­mal­le? Kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la Po­jas­saan suos­tuu pil­kat­ta­vak­si ja ris­tiin­nau­lit­ta­vak­si so­vit­taak­seen maa­il­man syn­nin, an­taak­seen mah­dol­li­suu­den ian­kaik­ki­seen elä­mään myös si­nul­le ja mi­nul­le. Mi­ten ih­mi­nen voi kä­sit­tää näin suu­ren ris­ti­rii­tai­suuk­sien mää­rän?

Ei ku­kaan it­se voi­kaan. Paa­va­li viit­taa pro­feet­ta Je­sa­jan kir­jaan (29:14) to­de­tes­saan, et­tä on­han kir­joi­tet­tu: Minä hä­vi­tän vii­sait­ten vii­sau­den ja teen tyh­jäk­si ym­mär­tä­väis­ten ym­mär­ryk­sen. Kun maa­il­ma vii­sau­des­saan ei op­pi­nut tun­te­maan Ju­ma­laa, Ju­ma­la kat­soi hy­väk­si ju­lis­taa hul­luut­ta ja näin pe­las­taa ne, jot­ka us­ko­vat (1. Kor 1: 19, 21).

Jär­ki ei saa to­dis­tus­ta

Us­kon kaut­ta van­ha Si­me­on kat­se­li Va­pah­ta­jaan­sa pie­nes­sä temp­pe­liin tuo­dus­sa lap­ses­sa: Tämä lap­si on pan­tu ko­e­tuk­sek­si: mo­net is­ra­e­li­lai­set kom­pas­tu­vat ja mo­net nou­se­vat. Hä­net on pan­tu mer­kik­si, jota ei tun­nus­te­ta. (Luuk. 2:34)

Jee­suk­sen ai­ka­lai­set vaa­ti­vat hä­nel­tä merk­kiä (Mark. 8:11). Erääs­sä ti­lan­tees­sa Jee­sus to­te­si­kin, et­tä te et­te us­ko, el­let­te näe tun­nus­te­ko­ja ja ih­mei­tä (Joh. 4:48). Ih­mi­sen jär­jel­le kel­paa­vaa merk­kiä ei an­net­tu. Ei myös­kään au­ko­ton­ta fi­lo­so­fis­ta päät­te­ly­ket­jua (Ap.t. 17:18–32). Ju­lis­tus ris­tiin­nau­li­tus­ta Kris­tuk­ses­ta oli osal­le her­jaus­ta, Ju­ma­lan pilk­kaa ja osal­le hul­luut­ta (1. Kor 1:23).

Ylis­tys vii­sail­ta sa­laa­mi­ses­ta

Vain us­kon kaut­ta voim­me ym­mär­tää, et­tä ris­tiin­nau­lit­tu Kris­tus on Ju­ma­lan voi­ma ja Ju­ma­lan vii­saus.

Hä­net Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le vii­sau­dek­si, van­hurs­kau­dek­si, py­hi­tyk­sek­si ja lu­nas­tuk­sek­si (1. Kor. 1:30). Paa­va­li muis­tut­taa­kin: Ju­ma­lan hul­luus on ih­mi­siä vii­saam­pi ja Ju­ma­lan heik­kous ih­mi­siä voi­mak­kaam­pi (1. Kor. 1:24).

Mat­teus on tal­len­ta­nut (11:25–26) Jee­suk­sen sa­nat: Minä ylis­tän si­nua, Isä, tai­vaan ja maan Her­ra, sii­tä et­tä olet sa­lan­nut tä­män vii­sail­ta ja op­pi­neil­ta, mut­ta il­moit­ta­nut sen lap­sen­mie­li­sil­le. Näin sinä, Isä, olet hy­väk­si näh­nyt.

Evan­ke­lis­ta Mar­kus (10:13-16) ker­too Jee­suk­sen ha­vain­nol­li­sen ope­tuk­sen, mi­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee ot­taa vas­taan niin kuin lap­si. Luot­ta­vai­ses­ti.

Us­ko pi­tää kiin­ni, vaik­ka jär­ki ei kä­si­tä

Raa­ma­tun ää­rel­lä on pak­ko ky­syä myös it­sel­tä: On­ko puhe ris­tis­tä hul­luut­ta vai on­ko se Ju­ma­lan voi­ma?

Toi­si­naan on vai­kea tyy­tyä sii­hen, et­tä us­ko pi­tää kiin­ni Ju­ma­lan lu­pauk­sis­ta il­man omaa päät­te­lyä. On­han yk­si Ju­ma­lan lah­jois­ta ajat­te­le­mi­sen, poh­ti­mi­sen ja ky­se­le­mi­sen tai­to. Sitä tar­vi­taan niis­sä teh­tä­vis­sä, joi­ta meil­le it­se kul­le­kin an­ne­taan.

Ju­ma­lan huo­len­pi­toa on se, et­tä lah­jak­si saa­tu us­ko pi­tää kiin­ni Ju­ma­lan lu­pauk­sis­ta, vaik­ka jär­ki ei kaik­kea kä­si­tä. Ru­kouk­ses­sa voi pyy­tää täs­tä nou­se­vaa le­vol­li­suut­ta.

Pa­laan vie­lä ot­si­kon sa­noi­hin ja poh­din­taan sii­tä, voi­ko niin sa­noa. Paa­va­li muis­tut­taa, et­tä puhe ris­tis­tä on hul­luut­ta niil­le, jot­ka jou­tu­vat ka­do­tuk­seen, mut­ta Ju­ma­lan voi­ma niil­le, jot­ka pe­las­tu­vat (1. Kor. 1:18).

Ju­ma­lan voi­maan luot­ta­en us­kal­taa koh­da­ta kai­ken elä­mäs­sä vas­taan­tu­le­van.

Ei­ja-Riit­ta Nii­ni­kos­ki

Jul­kais­tu Sii­o­nin­lä­he­tys­leh­des­sä 14.11.2018

Ku­vi­tus­ku­va: H.H.

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys