JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Seit­se­mäs käs­ky neu­voo kun­ni­oit­ta­maan toi­sen omaa

Päivämies
Artikkelit
31.8.2016 10.36

Juttua muokattu:

1.1. 23:38
2020010123381420160831103600

Seit­se­mäs käs­ky ulot­tuu kaik­keen, mis­sä olem­me lä­him­mäis­tem­me kans­sa te­ke­mi­sis­sä.

Tar­vit­sem­me jo­kai­nen Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa pyy­tä­määm­me jo­ka­päi­väis­tä lei­pää. Pyyn­tö si­säl­tää kai­ken, mitä tar­vit­sem­me elääk­sem­me ul­ko­nai­ses­ti tur­vat­tua elä­mää yk­sin ja lä­heis­tem­me pa­ris­sa. Moni asia voi kui­ten­kin häi­ri­tä tätä: ”van­han ih­mi­sem­me” syö­ve­reis­tä löy­ty­vät näet ah­neus, ka­teus, kors­ke­an elä­män ta­voit­te­lu, ra­han­hi­mo ja pal­jon muu­ta.

Seit­se­mäs käs­ky oh­jaa mei­tä ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa ja lä­him­mäis­tä myös ajal­li­sen toi­meen­tu­lon alu­eel­la.

Mut­ka­ton ke­ho­tus ”älä va­ras­ta” voi tun­tua ny­kyih­mi­sen kor­vis­sa pa­hal­ta. Vai­kea on kuun­nel­la, jos esi­mer­kik­si las­ten leik­kien kes­kel­tä kuu­lem­me kan­te­lun ”Tuo va­ras­ti mi­nun kark­ki­ni!” Sik­si­kö­hän ny­ky­ään ei juu­ri pu­hu­ta au­ton va­ras­ta­mi­ses­ta, vaan kau­niim­min ”au­ton lu­vat­to­mas­ta käyt­töö­no­tos­ta”?

Kun­ni­oi­ta toi­sen omaa

Pie­ni­kin toi­sel­le kuu­lu­van ta­va­ran ot­ta­mi­nen tuo mu­ka­naan pa­haa miel­tä ja rik­koo ih­mis­suh­tei­ta. Sa­mal­la myös oma­tun­to tah­raan­tuu ja tu­lee rau­hat­to­mak­si. Kyse ei vält­tä­mät­tä ole suo­ra­nai­ses­ta toi­sen omai­suu­teen kos­ke­mi­ses­ta, vaan eh­kä viek­kau­den tai vää­ryy­den käy­tös­tä.

Useim­mi­ten omaa te­koa vä­hä­tel­lään ja us­ko­taan sen py­sy­vän sa­las­sa. Myy­mä­lä­va­ras ei us­ko jää­vän­sä kiin­ni ja se­lit­tää it­sel­leen, et­tä kau­pal­le asia on vä­häi­nen. Jos­kus taas suu­ry­ri­tyk­seen tai val­ti­oon koh­dis­tu­via omai­suus­ri­kok­sia pi­de­tään nii­tä­kin mi­tät­tö­mi­nä, sa­moin ve­ron vil­pil­lis­tä kier­tä­mis­tä.

Lut­he­rin se­li­tyk­sen mu­kaan seit­se­män käs­ky neu­voo kun­ni­oit­ta­maan toi­sen omaa – ja niin ”ku­kin saa pi­tää oman­sa”.

Au­ta tois­ta tur­vaa­maan oman­sa

Ul­ko­nai­ses­ti niu­kois­sa olois­sa elä­vien van­hus­ten ta­paa­mi­nen on mo­nes­ti pu­hu­tel­lut mi­nua. He saat­ta­vat ihas­tel­la, mi­ten hy­vin kaik­ki asi­at ovat: mi­tään ei puu­tu, kun meil­lä on niin hyvä Ju­ma­la! Osaam­me­ko me aja­tel­la, mitä meil­le mer­kit­se­vät Paa­va­lin sa­nat ”kun meil­lä on ruo­ka ja vaat­teet, saam­me ol­la tyy­ty­väi­siä”?

Moni kau­ka­na ja lä­hel­lä kär­sii ar­jen on­gel­mis­ta: Kun­nol­li­nen asun­to puut­tuu, ei ole puh­das­ta vet­tä ei­kä riit­tä­vää ra­vin­toa. Maa­il­mas­sa kuo­lee jat­ku­vas­ti näl­kään jopa pie­niä lap­sia. Usein omas­ta ko­ti­maas­ta on ol­lut pak­ko läh­teä so­taa ja vä­ki­val­taa pa­koon.

Suo­ma­lai­sil­le on an­net­tu tur­val­li­nen isän­maa, jos­sa meis­tä tar­vit­ta­es­sa pi­de­tään huol­ta. Meil­lä on puh­das vesi ja an­ti­mis­ta ri­kas luon­to. Ju­ma­la an­taa meil­le kai­ken tä­män lah­ja­na il­man omaa an­si­o­tam­me.

Seit­se­mäs käs­ky kos­kee myös suh­det­tam­me avun­tar­pees­sa ole­viin lä­him­mäi­siim­me. Em­me voi um­mis­taa sil­mi­äm­me hei­dän hä­däl­tään, asui­vat­pa he omas­sa maas­sam­me tai muu­al­la. Oma it­sek­kyys ja hyvä elä­män ta­voit­te­lu voi so­tia tätä käs­kyä vas­taan.

Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa vuo­ri­saar­nas­ta al­ka­en lä­him­mäi­nen on tär­keä. Myös vii­mei­sen tuo­mi­on ku­vauk­ses­sa hän pu­hui näl­käi­sen ruok­ki­mi­ses­ta ja alas­to­man vaa­tet­ta­mi­ses­ta.

Oma suu pus­sin suu­ta lä­hin­nä

Pik­ku poi­ka­na näin seit­se­män­nen käs­kyn nou­dat­ta­mi­ses­ta pie­nen mut­ta hy­vän esi­mer­kin. Naa­pu­ruk­set ajoi­vat vie­rek­käi­sil­lä pel­loil­la kui­via hei­niä la­toon. Toi­nen sai hei­nän­sä suo­jaan juu­ri en­nen uk­kos­kuu­roa.

Naa­pu­rus­ten suh­teis­sa oli ol­lut on­gel­mia, mut­ta niis­tä vä­lit­tä­mät­tä toi­nen ajoi he­vo­sel­laan toi­sen pel­lol­le ja sa­noi: ”Ote­taan nuo tei­dän­kin hei­nän­ne tur­vaan!” Yh­teis­työl­lä kum­man­kin hei­nät sääs­tyi­vät uk­kos­kuu­rol­ta. Tär­ke­äl­lä het­kel­lä an­net­tu apu vai­kut­ti var­mas­ti naa­pu­rus­ten vä­lei­hin myös jat­kos­sa.

Omas­ta luo­pu­mi­seen ja toi­sen aut­ta­mi­seen ke­ho­te­taan Saar­naa­jan kir­jas­sa: ”Lä­he­tä lei­pä­si vet­ten yli, sil­lä ajan pit­kään sinä saat sen jäl­leen. An­na osa seit­se­mäl­le, kah­dek­sal­le­kin, sil­lä et tie­dä, mitä on­net­to­muut­ta voi tul­la maa­han.” (Saarn. 11:1–2.) Au­te­taan siis tois­ta­kin tur­vaa­maan toi­meen­tu­lon­sa!

älä siis va­ras­ta

Mart­ti Lut­her va­roit­ti kä­sit­tä­mäs­tä seit­se­mät­tä käs­kyä lii­an ah­taas­ti. Se ulot­tuu kaik­keen, mis­sä olem­me lä­him­mäi­sem­me kans­sa te­ke­mi­sis­sä. Käs­ky kiel­tää en­sin­nä­kin te­ke­mäs­tä lä­him­mäi­sel­le va­hin­koa ja vää­ryyt­tä, jota on kaik­ki mah­dol­li­nen omai­suu­den ja ta­va­ran hä­vit­tä­mi­nen, vii­väs­tyt­tä­mi­nen ja pi­dät­tä­mi­nen.

Toi­sek­si sii­nä käs­ke­tään li­sää­mään lä­him­mäi­sen omai­suut­ta ja kor­jaa­maan sen va­hin­ko­ja. ”Jos hän kär­sii hä­tää, hän­tä on au­tet­ta­va, hä­nel­le an­net­ta­va ja lai­nat­ta­va, mitä hän tar­vit­see, oli­pa hän ys­tä­vä tai vi­hol­li­nen” (Iso ka­te­kis­mus, 8. käs­kyn se­li­tys).

Lut­her jat­kaa, et­tä meil­lä on Ju­ma­las­sa tosi ri­kas Her­ra, ja hä­nen hy­vyy­ten­sä var­mas­ti riit­tää meil­le. Näin voi oma­tun­to puh­taa­na naut­tia mo­nin ver­roin enem­män kuin pe­tol­li­sel­la ja epä­re­hel­li­syy­del­lä haa­li­tun omai­suu­den kes­kel­lä.

Mau­ri Hy­vä­ri­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 31.8.2016

4.7.2020

"Minä ope­tan si­nua", sa­noo Her­ra, "minä osoi­tan si­nul­le oi­ke­an tien. Minä neu­von si­nua, kat­see­ni seu­raa as­ke­lei­ta­si." Ps. 32:8

Viikon kysymys