JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mainos

SRK etsii uusia käsikirjoituksia

Mainos
2.12.2022 9.00

Juttua muokattu:

2.12. 08:52
2022120208525520221202090000

Ker­to­mus­ten kir­joi­tus­kil­pai­lu

1. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on löy­tää ker­to­muk­sia, joi­den en­si­si­jai­se­na koh­de­ryh­mä­nä ovat 13–16-vuo­ti­aat (ylä­kou­lui­käi­set) nuo­ret.

2. Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kai­ke­ni­käi­set kir­joit­ta­jat lä­het­tä­mäl­lä 1–3 ly­hyt­tä ker­to­mus­ta (ker­to­muk­sen pi­tuus 2–4 lius­kaa 1,5 ri­vi­vä­lil­lä). Teks­tit kir­joi­te­taan tie­to­ko­neel­la ja lä­he­te­tään pa­pe­ri­tu­los­tee­na tai muis­ti­ti­kul­la. Use­am­man ker­to­muk­sen si­säl­tä­väs­tä ko­ko­nai­suu­des­ta ar­vi­oi­daan pa­ras kir­joi­tus.

3. Ker­to­mus­ten toi­vo­taan ole­van us­koa tu­ke­via, ai­to­ja ja tuo­rei­ta ku­vauk­sia nuor­ten elä­män­pii­ris­tä. Niis­sä tu­lee ol­la sel­keä us­kon­nol­li­nen si­säl­tö luon­te­val­la ta­val­la esi­tet­ty­nä. Ker­to­muk­sis­sa on hyvä tul­la esil­le myös kut­su Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Kie­len ja tyy­lin tu­lee ol­la koh­de­ryh­mäl­le so­pi­vaa, ker­ron­nan mie­lel­lään kol­man­nes­sa per­soo­nas­sa. Ker­ron­nas­sa on hyvä jät­tää ti­laa lu­ki­jan tai kuu­li­jan oi­val­luk­sil­le. Hy­väl­lä ker­to­muk­sel­la on mu­kaan­sa tem­paa­va al­ku, jän­te­vä ja ot­tees­saan pi­tä­vä ker­ron­ta sekä sel­keä, jos­kus yl­lät­tä­vä­kin lop­pu­rat­kai­su.

4. Kil­pai­lu­työt ar­vi­oi­daan kah­des­ta nä­kö­kul­mas­ta: me­nes­ty­mi­seen vai­kut­taa sekä kä­si­kir­joi­tuk­sen kau­no­kir­jal­li­nen taso et­tä se, mi­ten us­kon nä­kö­kul­ma tu­lee esil­le. Us­kon nä­kö­kul­man tu­li­si ol­la luon­te­va osa ko­ko­nai­suut­ta.

5. Kil­pai­lus­sa ja­e­taan kol­me pal­kin­toa: I pal­kin­to 500 €,

II pal­kin­to 300 € ja III pal­kin­to 100 €. Li­säk­si kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta voi an­taa tun­nus­tus­pal­kin­to­ja har­kin­tan­sa mu­kaan.

6. Kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta­na toi­mii jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to, jon­ka apu­na on pal­kin­to­lau­ta­kun­ta.

7. Kil­pai­lua kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa An­na Il­li­kai­nen, sp. an­na.il­li­kai­nen@srk.fi.

8. Kil­pai­lu­ai­ka on 1.12.2022–30.4.2023.

9. Kil­pai­luun tar­koi­te­tut ker­to­muk­set lä­he­te­tään pos­tit­se osoit­tee­seen: Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys / Maa­rit Määt­tä, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu. Kuo­reen tun­nus: ”Ker­to­mus­kil­pai­lu”. Ker­to­muk­set lä­he­te­tään vain ni­mi­mer­kil­lä va­rus­tet­tu­na. Mu­kaan lii­te­tään sul­jet­tu kir­je­kuo­ri, jos­sa on kir­joit­ta­jan nimi, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti.

10. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun kir­joit­ta­ja luo­vut­taa ker­to­muk­sen­sa SRK:n käyt­töön. Par­hais­ta ker­to­muk­sis­ta on tar­koi­tuk­se­na koo­ta ker­to­mus­ko­ko­el­ma. Sii­nä tai muis­sa SRK:n kir­jois­sa tai leh­dis­sä jul­kais­ta­vis­ta ker­to­muk­sis­ta mak­se­taan erik­seen kir­joi­tus­palk­ki­ot.

Las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen kir­joi­tus­kil­pai­lu

1. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on löy­tää kä­si­kir­joi­tuk­sia yli 10-vuo­ti­ai­den las­ten ja nuor­ten kir­joi­hin. Kä­si­kir­joi­tus voi koos­tua myös eril­li­sis­tä ker­to­muk­sis­ta, jot­ka muo­dos­ta­vat ko­ko­nai­suu­den. Kir­ja kan­nat­taa suun­na­ta tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le, esi­mer­kik­si ala­kou­lu­lai­sil­le (10–12-vuo­ti­aat) ylä­kou­lui­käi­sil­le (13–15-vuo­ti­aat) tai sitä van­hem­mil­le nuo­ril­le.

2. Kä­si­kir­joi­tuk­sen suo­si­tel­ta­va laa­juus on las­ten­kir­jois­sa 70–100 lius­kaa ja nuor­ten­kir­jois­sa 100–150 lius­kaa 1,5-ri­vi­vä­lil­lä. Teks­ti kir­joi­te­taan tie­to­ko­neel­la ja lä­he­te­tään pa­pe­ri­tu­los­tee­na tai muis­ti­ti­kul­la.

3. Kä­si­kir­joi­tus­ten toi­vo­taan ole­van us­koa tu­ke­via, ai­to­ja ja tuo­rei­ta ku­vauk­sia las­ten ja nuor­ten elä­mäs­tä. Hy­väl­lä las­ten- ja nuor­ten­kir­jal­la on juo­ni, joka pi­tää ot­tees­saan alus­ta lop­puun. Ker­ron­nas­sa oli­si hyvä jät­tää ti­laa lu­ki­jan oi­val­luk­sil­le.

4. Kil­pai­lu­työt ar­vi­oi­daan kah­des­ta nä­kö­kul­mas­ta: me­nes­ty­mi­seen vai­kut­taa sekä kä­si­kir­joi­tuk­sen kau­no­kir­jal­li­nen taso et­tä se, mi­ten us­kon nä­kö­kul­ma tu­lee esil­le. Us­kon nä­kö­kul­man tu­li­si ol­la luon­te­va osa ko­ko­nai­suut­ta.

5. Kil­pai­lus­sa ja­e­taan kol­me pal­kin­toa: I pal­kin­to 1 500 €, II pal­kin­to 1 000 € ja III pal­kin­to 750 €. Li­säk­si kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta voi an­taa tun­nus­tus­pal­kin­to­ja har­kin­tan­sa mu­kaan.

6. Kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta­na toi­mii jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to, jon­ka apu­na on pal­kin­to­lau­ta­kun­ta.

7. Kil­pai­lua kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa Han­na Aho, sp. han­na.aho@srk.fi.

8. Kil­pai­lu­ai­ka on 1.12.2022–31.10.2023.

9. Kil­pai­luun tar­koi­te­tut kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään pos­tit­se osoit­tee­seen: Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys / Maa­rit Määt­tä, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu. Kuo­reen tun­nus: ”Las­ten ja nuor­ten kir­jo­jen kil­pai­lu”. Kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään vain ni­mi­mer­kil­lä va­rus­tet­tu­na. Mu­kaan lii­te­tään sul­jet­tu kir­je­kuo­ri, jos­sa on kir­joit­ta­jan nimi, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti.

10. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun kir­joit­ta­ja luo­vut­taa kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa SRK:n käyt­töön. Jul­kais­ta­vas­ta te­ok­ses­ta mak­se­taan erik­seen te­ki­jän­palk­kio. Kil­pai­luun lä­he­tet­ty­jä kä­si­kir­joi­tuk­sia ei pa­lau­te­ta.

Ro­maa­nien kir­joi­tus­kil­pai­lu

1. Kil­pai­lun ta­voit­tee­na on us­ko­vai­sen ih­mi­sen elä­mää ku­vaa­vien kä­si­kir­joi­tus­ten löy­tä­mi­nen. Vaih­to­eh­toi­ses­ti kä­si­kir­joi­tus voi ker­toa myös elä­vän us­kon löy­tä­mi­ses­tä tai us­kon me­net­tä­mi­ses­tä ja uu­del­leen löy­tä­mi­ses­tä.

2. Kä­si­kir­joi­tuk­sen suo­si­tel­tu laa­juus on 100–200 lius­kaa ri­vi­vä­lil­lä 1,5. Teks­ti kir­joi­te­taan tie­to­ko­neel­la ja lä­he­te­tään pa­pe­ri­tu­los­tee­na tai muis­ti­ti­kul­la.

3. Ro­maa­ni ei pyri sa­no­maan kaik­kea, vaan jät­tää ti­laa myös lu­ki­jan aja­tuk­sil­le ja tul­kin­noil­le. Kir­jal­li­suu­den la­ji­na ro­maa­ni an­taa va­pau­den mo­nen­lai­siin muo­to- ja si­säl­tö­rat­kai­sui­hin. Kris­til­li­nen ro­maa­ni ei voi kui­ten­kaan jät­tää us­kon kan­nal­ta kes­kei­siä ky­sy­myk­siä avoi­mik­si.

4. Kil­pai­lu­työt ar­vi­oi­daan kah­des­ta nä­kö­kul­mas­ta: me­nes­ty­mi­seen vai­kut­taa sekä kä­si­kir­joi­tuk­sen kau­no­kir­jal­li­nen taso et­tä se, mi­ten us­kon nä­kö­kul­ma tu­lee esil­le. Us­kon nä­kö­kul­man tu­li­si ol­la luon­te­va osa ko­ko­nai­suut­ta.

5. Kil­pai­lus­sa ja­e­taan kol­me pal­kin­toa: I pal­kin­to 1 500 €, II pal­kin­to 1 000 € ja III pal­kin­to 750 €. Li­säk­si kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta voi an­taa tun­nus­tus­pal­kin­to­ja har­kin­tan­sa mu­kaan.

6. Kil­pai­lu­lau­ta­kun­ta­na toi­mii jul­kai­su­jen toi­mi­tus­neu­vos­to, jon­ka apu­na on pal­kin­to­lau­ta­kun­ta.

7. Kil­pai­lua kos­ke­viin tie­dus­te­lui­hin vas­taa Ari-Pek­ka Pa­lo­la, sp. ari-pek­ka.pa­lo­la@srk.fi.

8. Kil­pai­lu­ai­ka on 1.12.2022–31.10.2023.

9. Kil­pai­luun tar­koi­te­tut kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään pos­tit­se osoit­tee­seen: Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tys / Maa­rit Määt­tä, Ki­vi­har­jun­lenk­ki 7, 90220 Ou­lu. Kuo­reen tun­nus: ”Ro­maa­ni­kil­pai­lu”. Kä­si­kir­joi­tuk­set lä­he­te­tään ni­mi­mer­kil­lä va­rus­tet­tu­na. Mu­kaan lii­te­tään sul­jet­tu kir­je­kuo­ri, jos­sa on kir­joit­ta­jan nimi, osoi­te, pu­he­lin­nu­me­ro ja säh­kö­pos­ti.

10. Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun kir­joit­ta­ja luo­vut­taa kä­si­kir­joi­tuk­sen­sa SRK:n käyt­töön. Jul­kais­ta­vas­ta te­ok­ses­ta mak­se­taan erik­seen te­ki­jän­palk­kio. Kil­pai­luun lä­he­tet­ty­jä kä­si­kir­joi­tuk­sia ei pa­lau­te­ta.

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys