JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 26 27 28 29 30 »

Mis­tä löy­dän ian­kaik­ki­sen elä­män sa­nat?

Matkaevääksi28.5.2014 0.00

Olin mat­ka­to­ve­rie­ni kans­sa Ve­nä­jäl­lä paik­ka­kun­nal­la, jos­sa jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa seu­ra­ti­lai­suus. Elä­vän evan­ke­liu­min vas­taa­not­ta­neet ja pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­neet tun­si­vat sy­dä­mes­sään suur­ta iloa. Ih­me­tel­len ja iloi­ten he ky­se­li­vät: On­ko Ju­ma­la to­del­la niin ar­mol­li­nen, et­tä saam­me us­koa kaik­ki syn­tim­me an­teek­si? Em­me ole ai­kai­sem­min kuul­leet näin ar­mol­li­ses­ta Ju­ma­las­ta. On­ko tot­ta, et­tä me­kin voim­me an­taa syn­te­jä an­teek­si toi­sil­lem­me?

Sy­dä­men us­ko tuo pe­las­tuk­sen

Matkaevääksi21.5.2014 0.00

Jos­sain sy­dä­men seu­dul­la tun­nem­me ai­na­kin oman­tun­non ään­tä ja rak­kau­den tun­net­ta. Us­ko ei kui­ten­kaan ole tun­net­ta, jo­ten sitä ei voi sa­mal­la ta­val­la pai­kal­lis­taa.

Lem­peys ra­ken­taa

Matkaevääksi14.5.2014 0.00

Kir­joi­tan tätä Mat­ka­e­väs­tä avi­o­puo­li­so­lei­ril­lä. On myö­häi­nen lau­an­tai-il­ta, ja toi­mi­tuk­ses­ta saa­ma­ni säh­kö­pos­ti ke­hot­ti pa­laut­ta­maan kir­joi­tuk­sen vii­meis­tään huo­men­na. Siis­pä jä­tin vel­jel­li­sen sau­na­seu­ran vä­liin ja ve­täy­dyin huo­nee­seem­me poh­ti­maan an­net­tua ai­het­ta. Ai­heek­si olen saa­nut Jaa­ko­bin kir­jeen 1. lu­vun ja­keet 17–21, jois­sa Jaa­kob ke­hot­taa sä­vyi­syy­teen. Jou­dun täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa poh­ti­maan tee­maa, jos­sa koen it­se ole­va­ni op­pi­las, kuin esi­kou­lu­lai­nen.

Ju­ma­la an­taa avun

Matkaevääksi7.5.2014 0.00

Ju­ma­la an­taa avun – vai an­taa­ko? Eri­tyi­ses­ti ko­et­te­le­mus­ten ai­koi­na voi ol­la vai­kea luot­taa Ju­ma­laan ja hä­nen apuun­sa. Mie­len täyt­tä­vät ky­sy­myk­set, joi­hin ei tun­nu löy­ty­vän vas­taus­ta: Mik­si näin? Mik­si mi­nul­le? Mi­ten sel­vi­än?

Ju­ma­la kut­sui työ­hön­sä – Moo­ses es­te­li

Matkaevääksi30.4.2014 0.00

Olen kuul­lut ker­rot­ta­van, et­tä vuo­si­kym­me­niä sit­ten ky­lä­läi­set te­ki­vät usein yh­des­sä kyl­vö- ja sa­don­kor­juu­töi­tä. Vuo­ron pe­rään nii­tä teh­tiin eri ta­lo­jen ja eri isän­tien pel­loil­la. Yh­des­sä työt kä­vi­vät mu­ka­vam­min ja no­pe­am­min.

Hil­jai­sen vii­kon miet­tei­tä

Matkaevääksi16.4.2014 0.00

Pää­si­äi­sen ai­ka on rau­hoit­tu­mi­sen ai­kaa. Jo pii­na­vii­kol­la saam­me hil­jen­tää elä­määm­me mah­dol­li­suuk­siem­me mu­kaan. Joku saat­taa men­nä kuun­te­le­maan ah­ti­saar­no­ja tai osal­lis­tua kii­ras­tors­tain eh­tool­li­sel­le. Sy­dä­men hil­jen­ty­mi­seen liit­tyy py­säh­ty­mi­nen Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le.

Ra­ken­ta­jan us­kol­la

Matkaevääksi9.4.2014 0.00

Var­hai­nen ke­vät toi mu­ka­naan kii­reen ran­ta­sau­nan ra­ken­ta­jal­le. Mök­ki­ran­taan joh­ta­va tie kul­kee kos­te­an suon­lai­dan yli. Vä­lil­lä näyt­ti jo sil­tä, et­tä sora-au­toa kan­ta­va rou­ta su­laa tiel­tä en­nen ai­ko­jaan ja ra­ken­ta­mi­nen siir­tyy tu­le­vai­suu­teen.

Ju­ma­lan sa­nan var­ma pe­rus­tus

Matkaevääksi2.4.2014 0.00

Elä­mäm­me pe­rus­tus­ta voi­daan tar­kas­tel­la eri­lai­sis­ta nä­kö­kul­mis­ta. Seu­ra­tes­sam­me päi­vit­täi­siä uu­ti­sia huo­maam­me, et­tä ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­tam­me on mo­nen­lais­ten muu­tos­ten kou­ris­sa. Kaik­ki muu­tok­set ei­vät ra­ken­na us­ko­am­me tai tun­nu muu­ten­kaan toi­vo­tuil­ta. Uu­dis­tuk­sia saa­te­taan­kin jos­kus teh­dä ih­mis­ten het­kel­lis­ten tar­pei­den poh­jal­ta nä­ke­mät­tä pi­dem­mäl­le.

Päi­vän lap­sia

Matkaevääksi26.3.2014 0.01

Huo­let­taa­ko si­nua jos­kus huo­mi­nen? Ky­se­let­kö toi­si­naan, mi­tä­hän tu­le­vai­suus tuo tul­les­saan? Eri­tyi­ses­ti ti­lan­teis­sa, jois­sa kaik­ki ei ole men­nyt omien suun­ni­tel­mien mu­kaan, saa­tam­me ah­dis­tu­nee­na ky­sel­lä, mi­ten­kö­hän täs­sä käy.

Et­tei yk­si­kään jou­tui­si ka­do­tuk­seen

Matkaevääksi19.3.2014 12.49

Me me­nem­me usein kaup­paan eri­kois­tar­jous­ten pe­räs­sä. Ta­lou­del­li­nen ih­mi­nen nä­kee vai­vaa sääs­tääk­seen kas­va­vis­sa ko­ti­ta­lous­me­nois­sa. Ju­ma­la kut­suu ih­mis­tä pa­ran­nuk­seen an­ta­en jat­ku­via tar­jouk­sia ja kut­su­ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

« 1 ... 26 27 28 29 30 »
17.2.2020

He­rää, Her­ra! Mik­si nu­kut? Nou­se, älä iäk­si hyl­kää! Nou­se aut­ta­maan mei­tä, lu­nas­ta mei­dät ar­mo­si täh­den! Ps. 44:24,27

Viikon kysymys