JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
« 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 »

Jou­lu­vie­ras

Matkaevääksi17.12.2014 0.00

”Jou­lu­ka­tu eli Kuok­ka­vie­ras syn­ty­mä­päi­vä­kes­teis­sä” -piir­ros jul­kais­tiin Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa ta­san kuu­si­kym­men­tä vuot­ta sit­ten.

Päi­vä sa­ras­taa

Matkaevääksi10.12.2014 0.00

Tä­nään au­rin­ko näyt­täy­tyy vain muu­ta­man tun­nin ajan, ja se­kin het­ki voi ol­la pil­vi­nen. Pi­meys val­taa suu­rim­man osan päi­väs­tä. Kaa­mos ma­sen­taa ja kai­paam­me va­loa. Valo an­taa voi­maa elää.

Ju­ma­la joh­taa kan­so­jen vai­hei­ta

Matkaevääksi3.12.2014 0.00

Muis­tan myös ala­kou­lun au­lan sei­näl­lä ol­leen juh­la­van ja ar­vok­kaan nä­köi­sen ju­lis­teen ”It­se­näi­nen Suo­mi 60 vuot­ta!”

Pu­ke­kaa yl­len­ne Her­ra Jee­sus Kris­tus

Matkaevääksi26.11.2014 0.00

äs­ket­täin erääs­sä sa­no­ma­leh­des­sä ul­ko­maa­lai­nen pu­keu­tu­mi­sen asi­an­tun­ti­ja sa­noi, et­tä hä­nen mie­les­tään suo­ma­lai­set mie­het ovat kuin tuh­ka­kup­pe­ja: pu­keu­tu­vat har­maas­ti ja tyl­säs­ti.

Ju­ma­la on oi­keu­den­mu­kai­nen

Matkaevääksi19.11.2014 0.00

Olet eh­kä jos­kus kes­kus­tel­lut ih­mi­sen kans­sa, joka on syyt­tä­nyt Ju­ma­laa ko­ke­mis­taan vas­toin­käy­mi­sis­tä. Voi­ko Ju­ma­la ol­la epä­oi­keu­den­mu­kai­nen?

Ju­ma­lan ai­ka ja ih­mi­sen ai­ka

Matkaevääksi12.11.2014 0.00

Mar­ras­kuus­sa me nä­em­me kaik­ki­al­la pur­ka­mi­sen jäl­kiä. On Ju­ma­lan ai­kaa elää myös vuo­den kier­to­jen vaih­te­luis­sa.

Oi­kea va­rus­tus

Matkaevääksi5.11.2014 0.00

En­si­lu­mien sa­ta­es­sa maa­han mie­lee­ni muis­tui van­ha ta­paus, jos­sa olim­me Hel­sin­gin rau­ha­nyh­dis­tyk­sen raa­mat­tu­luok­ka­lais­ten kans­sa Kuu­sa­mos­sa ret­kel­lä.

Ka­to­a­ma­ton aar­re on tai­vaas­sa

Matkaevääksi29.10.2014 0.00

Ka­to­a­vat aar­teet ovat sil­miem­me edes­sä jat­ku­vas­ti. Aja­tuk­set niis­tä täyt­tä­vät lii­an usein myös mei­dän ar­ki­het­kem­me

Luja luot­ta­mus lu­pauk­seen

Matkaevääksi22.10.2014 0.00

Ikäi­sil­lä­ni ih­mi­sil­lä on ta­pa­na ky­syä ta­va­tes­saan jon­kun nuo­ren ih­mi­sen, ke­nen tyt­tö tai poi­ka sinä olet. Tun­nem­me eh­kä hei­dän van­hem­pan­sa tai iso­van­hem­pan­sa.

Rak­kau­den eh­ty­mä­tön läh­de

Matkaevääksi15.10.2014 0.00

Rak­kau­des­ta lau­le­taan, kir­joi­te­taan ja pu­hu­taan pal­jon. Sii­tä on teh­ty hy­vin kau­nii­ta ja tun­teel­li­sia lau­lu­ja. Rak­kaus­ru­not vie­vät ih­mis­mie­len kai­hoi­siin aa­tok­siin. Puhe rak­kau­des­ta he­rät­tää meis­sä her­kim­mät tun­teem­me. Rak­kau­den ni­meen van­no­taan ja teh­dään suu­ria lu­pauk­sia.

« 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 ... 33 »
18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys