JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tun­to­merk­ki

Päivämies
Matkaevääksi
28.2.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109271620180228070000

Ih­mi­nen on luo­tu Ju­ma­lan yh­tey­teen ja hä­nen rak­kau­ten­sa osal­li­suu­teen. Sen täh­den kaik­ki ih­mi­set tar­vit­se­vat rak­kaut­ta. Il­man sitä elä­mäs­tä puut­tuu tär­kein ”käyt­tö­voi­ma”.

Ko­ke­muk­se­ni mu­kaan rak­kau­den puu­te kuih­dut­taa ja saa usein ai­kaan tyy­ty­mät­tö­myyt­tä ja kat­ke­ruut­ta. Rak­kau­den puu­tet­ta ko­ke­van ih­mi­sen voi ol­la vai­kea us­koa hy­vään tu­le­vai­suu­teen.

Rak­kaus on kuin si­pu­li

On­nel­li­nen ih­mi­nen ko­kee yleen­sä ole­van­sa tär­keä ja ra­kas­tet­tu juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Olen huo­man­nut, et­tä rak­kaus syn­nyt­tää vas­ta­rak­kaut­ta, ja ja­ka­mal­la se vain en­ti­ses­tään li­sään­tyy. Rak­kaus pa­nee pon­nis­te­le­maan ja te­ke­mään jopa yli­voi­mai­sen tun­tui­sia te­ko­ja rak­kau­den koh­tei­den puo­les­ta.

Rak­kaut­ta on ver­rat­tu si­pu­liin. Si­pu­li koos­tuu eril­li­sis­tä mut­ta myös toi­siin­sa liit­ty­vis­tä ker­rok­sis­ta. Ker­rok­set muo­dos­ta­vat yh­des­sä laa­jan yh­teen ni­vou­tu­van ko­ko­nai­suu­den.

Myös rak­kau­den voi aja­tel­la ole­van täl­lai­nen yh­teen kie­tou­tu­va ker­rok­sel­li­nen ko­ko­nai­suus. Sii­hen voi se­koit­tua kau­nii­den asi­oi­den li­säk­si myös it­sek­kyyt­tä ja oman edun ta­voit­te­lua.

Ju­ma­lan rak­kaus ih­mis­kun­taan

Rak­kau­den ydin on Ju­ma­lan rak­kaus luo­maan­sa ih­mis­kun­taa koh­taan. ”Sii­nä on rak­kaus – ei sii­nä, et­tä me olem­me ra­kas­ta­neet Ju­ma­laa, vaan sii­nä, et­tä hän on ra­kas­ta­nut mei­tä ja lä­het­tä­nyt Poi­kan­sa mei­dän syn­tiem­me so­vi­tuk­sek­si” (1. Joh. 4:10).

Ju­ma­la an­toi ai­no­an Poi­kan­sa va­pah­ta­maan maa­il­man ian­kaik­ki­seen elä­mään (Joh. 3:16–17). Kos­ka me ih­mi­set olem­me heik­ko­ja ja syn­ti­siä, tai­vaal­li­nen koti on saa­vu­tet­ta­vis­sa ai­no­as­taan us­kon kaut­ta. Il­man us­koa on mah­do­ton­ta kel­va­ta Ju­ma­lal­le. Ju­ma­lan lap­sia ovat kaik­ki ne, joi­ta hal­lit­see Ju­ma­lan Hen­ki (Room. 8:14).

Isä ra­kas­taa kaik­kia

Apos­to­li Paa­va­li mai­nit­see rak­kau­den en­sim­mäi­se­nä ku­va­tes­saan Py­hän Hen­gen he­del­miä (Gal. 5:22). Tai­vaal­li­nen Isä ra­kas­taa kaik­kia ih­mi­siä, mut­ta hän vi­haa syn­tiä. Tä­män ta­kia hän an­toi Poi­kan­sa so­vit­taa ih­mis­ten syn­nit. An­teek­si­an­ta­mus on tar­jol­la kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat sen ot­taa vas­taan.

Us­kos­ta vuo­ta­va rak­kaus ei hy­väk­sy Ju­ma­lan sa­nan vas­tais­ta elä­mää. Ar­mo opet­taa us­ko­vaa ja ke­hot­taa pa­ne­maan pois kai­ken syn­nin. Sik­si us­ko­vai­set ha­lu­a­vat vah­vis­taa toi­si­aan evan­ke­liu­mil­la, jos­sa it­se Ju­ma­la an­taa kaik­ki syn­nit an­teek­si. Ju­ma­lan voi­mal­la jak­saa us­koa, ja rak­kaus vah­vis­tuu.

Kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ri pal­kin­to

Hy­väs­ti­jät­tö­pu­hees­saan Jee­sus muis­tut­ti, et­tä kes­ki­näi­nen rak­kaus yh­dis­tää us­ko­vai­sia toi­siin­sa ja on tär­keä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tun­to­merk­ki. Va­pah­ta­ja suo­ras­taan käs­ki ra­kas­ta­maan toi­nen tois­tam­me, niin kuin hän it­se on mei­tä ra­kas­ta­nut (Joh. 15:12).

Rak­kau­den kak­sois­käs­kys­sä Kris­tus opet­ti ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­seä (Matt. 22:37–40). Ju­ma­lan Hen­ges­tä nou­se­va rak­kaus an­taa tä­hän ha­lua ja voi­maa niin, et­tä ko­et­te­le­mus­ten­kin kes­kel­lä saa tun­tea it­sen­sä on­nel­li­sek­si.

Heik­ko us­ko pal­ki­taan ker­ran kä­sit­tä­mät­tö­män suu­rel­la pal­kin­nol­la tai­vaan kirk­kau­des­sa. Sik­si kan­nat­taa us­koa Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin tääl­lä ajas­sa. Vie­lä on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ai­ka. Myös ar­mos­ta osat­to­mil­le ju­lis­te­taan rak­kau­den kut­sua pa­ran­nuk­seen ja ian­kaik­ki­seen elä­mään.

Ai­mo Mik­ko­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.2.2018

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

5.6.2020

Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama. Myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama. 1 Kor. 12:4-5

Viikon kysymys