JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Perillinen Jumalan tahdosta

Matkaevääksi
18.3.2020 6.45

Juttua muokattu:

18.3. 08:30
2020031808303620200318064500

Ani

Ani

Sep­po Park­ki­la

Mo­net ih­mi­set laa­ti­vat elä­es­sään tes­ta­men­tin, jol­la he il­mai­se­vat vii­mei­sen tah­ton­sa omai­suu­ten­sa ja­ka­mi­ses­ta kuo­le­man jäl­keen. Tes­ta­men­til­la voi poi­ke­ta lais­sa sää­de­tys­tä pe­ri­mys­jär­jes­tyk­ses­tä.

Olet­ko kos­kaan aja­tel­lut tar­kem­min, mik­si Raa­mat­tu ja­e­taan kah­teen osaan, joi­ta kut­su­taan tes­ta­men­teik­si? Raa­ma­tun al­kuo­sa on Van­ha tes­ta­ment­ti ja lop­puo­sa Uu­si tes­ta­ment­ti. ”Tes­ta­ment­ti” on pe­räi­sin la­ti­nan­kie­li­ses­tä sa­nas­ta ”tes­ta­men­tum”, joka tar­koit­taa jäl­ki­sää­dös­tä ja eri­tyi­ses­ti Raa­ma­tus­sa liit­toa.

Van­han tes­ta­men­tin kes­kei­nen vies­ti oli Ju­ma­lan te­ke­mä tes­ta­ment­ti eli liit­to Aab­ra­ha­min kans­sa. Sii­hen liit­tyi lu­paus pe­las­tuk­ses­ta, vaik­ka jo en­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri oli rik­ko­nut Ju­ma­lan tah­toa vas­taan ja syn­ti oli tul­lut ih­mis­ten elä­mään.

Ju­ma­la lu­pa­si, et­tä Aab­ra­ham saa suu­ren mää­rän jäl­ke­läi­siä, jot­ka pe­ri­vät Ka­naa­nin maan ja et­tä Aab­ra­ha­mil­le tu­lee jäl­ke­läi­nen, Jee­sus Kris­tus, jos­sa kaik­ki maan kan­sa­kun­nat tu­le­vat siu­na­tuik­si. ”Nyt on lu­pauk­set an­net­tu Ab­ra­ha­mil­le ja hä­nen jäl­ke­läi­sel­leen. – – Täs­sä koh­das­sa ei sa­no­ta »jäl­ke­läi­sil­le», mikä tar­koit­tai­si mo­nia, vaan sii­nä pu­hu­taan yh­des­tä: »si­nun jäl­ke­läi­sel­le­si», ja tämä on Kris­tus.” (Gal. 3:16.) Vaik­ka Ju­ma­lan an­ta­ma lu­paus oli jär­jel­lä mah­do­ton ym­mär­tää, ”Ab­ra­ham us­koi Ju­ma­lan lu­pauk­seen, ja Ju­ma­la kat­soi hä­net van­hurs­kaak­si” (Room. 4:3).

Kun Ju­ma­la joh­dat­ti Is­ra­e­lin kan­san – Aab­ra­ha­min jäl­ke­läi­set – pois Egyp­tin or­juu­des­ta, Ju­ma­la sol­mi lii­ton hei­dän kans­saan Sii­nain vuo­rel­la. Tämä liit­to oli luon­teel­taan la­ki­liit­to, ja sen si­säl­tö­nä oli­vat kym­me­nen käs­kyä ja muut Moo­sek­sen lain sää­dök­set. Jo­kai­nen tie­tää omas­ta ko­ke­muk­ses­ta, et­tei syn­ti­se­nä ih­mi­se­nä voi täyt­tää tuo­ta la­kia, joka vaa­tii täy­del­li­syyt­tä. Näin Moo­sek­sen kaut­ta an­net­tu laki voi pal­jas­taa ih­mi­sel­le vain sen, et­tä pe­las­tus on mah­dol­li­nen yk­sin us­kos­ta, yk­sin ar­mos­ta, yk­sin Kris­tuk­sen an­si­on täh­den.

Py­hän Raa­ma­tun jäl­kim­mäis­tä osaa kut­su­taan Uu­dek­si tes­ta­men­tik­si, kos­ka se ker­too Kris­tuk­sen kuo­le­man kaut­ta voi­maan tul­lees­ta uu­des­ta lii­tos­ta eli tes­ta­men­tis­ta. Uu­si tes­ta­ment­ti vah­vis­ti sen lu­pauk­seen pe­rus­tu­van lii­ton, jon­ka Ju­ma­la oli teh­nyt Aab­ra­ha­min kans­sa. Ju­ma­la an­toi lu­pauk­sen, kos­ka hän ra­kas­ti jo­kais­ta luo­maan­sa ih­mis­tä.

Van­han lii­ton ai­ka­na elä­neet Ju­ma­lan lap­set us­koi­vat tuo­hon Ju­ma­lan an­ta­maan lu­pauk­seen, joka täyt­tyi uu­den lii­ton aa­mus­sa, kun Kris­tus tuli maa­il­maan. ”Mut­ta kun ai­ka oli täyt­ty­nyt, Ju­ma­la lä­het­ti tän­ne Poi­kan­sa. Nai­ses­ta hän syn­tyi ja tuli lain alai­sek­si lu­nas­taak­seen lain alai­si­na elä­vät va­paik­si, et­tä me pää­si­sim­me lap­sen ase­maan.” (Gal. 4:4–5.)

Uu­si tes­ta­ment­ti to­dis­taa vä­ke­väs­ti uu­den lii­ton ai­ka­na elä­vil­le Ju­ma­lan lap­sil­le Kris­tuk­ses­ta ja hä­nen so­vi­tus­työn­sä mer­ki­tyk­ses­tä. ”Tä­män kai­ken olen kir­joit­ta­nut teil­le, Ju­ma­lan Poi­kaan us­ko­vil­le, jot­ta tie­täi­sit­te, et­tä teil­lä on ian­kaik­ki­nen elä­mä” (1. Joh. 5:13).

Us­ko­vai­nen on Ju­ma­lan lap­si Kris­tuk­sen an­si­on täh­den. ”Ja kos­ka te­kin olet­te Ju­ma­lan lap­sia, hän on lä­het­tä­nyt mei­dän kaik­kien sy­dä­miin Poi­kan­sa Hen­gen, joka huu­taa: »Ab­ba! Isä!» Sinä et siis enää ole or­ja vaan lap­si. Ja jos ker­ran olet lap­si, olet myös pe­ril­li­nen, Ju­ma­lan tah­dos­ta.” (Gal. 4:6–7.)

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen on siis tai­vaan val­ta­kun­nan pe­ril­li­nen Ju­ma­lan tah­dos­ta. Tuos­ta pe­rin­tö­oi­keu­des­ta jo­kai­sen kan­nat­taa pi­tää kiin­ni elä­män lop­puun saak­ka.

16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys