JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Py­hyy­tem­me on Kris­tuk­ses­sa

Matkaevääksi
25.2.2015 0.00

Hil­jat­tain tut­ta­va­ni ker­toi, mi­ten su­ku­juh­lia jär­jes­tä­es­sään joi­den­kin su­ku­lais­ten asen­ne us­ko­vai­sia koh­taan oli yl­lät­tä­nyt.

Eräs oli to­den­nut suo­raan, et­tä us­ko­vai­set pi­tä­vät it­se­ään mui­ta ih­mi­siä pa­rem­pi­na. Mitä Ju­ma­lan sana opet­taa ih­mi­sen hy­vyy­des­tä tai puh­tau­des­ta? Olem­me­ko mui­ta pa­rem­pia?

Uu­si elä­mä Kris­tuk­ses­sa

Me kris­ti­tyt ko­em­me jat­ku­vaa ris­ti­rii­taa sii­nä, et­tä me ha­lu­ai­sim­me elää Ju­ma­lan mie­len mu­kai­ses­ti, mut­ta toi­saal­ta koem­me it­ses­säm­me pa­huut­ta ja syn­ti­syyt­tä. Kun syn­tiin­lan­kee­mus ta­pah­tui, tur­mel­tui ih­mi­ses­sä Ju­ma­lan kuva ja yh­teys Ju­ma­laan sär­kyi. Ih­mi­ses­tä tuli näin syn­ti­nen ja kuo­le­ma tuli ih­mi­sen osak­si.

Uu­den lii­ton vä­li­mies, Jee­sus Kris­tus, Ju­ma­lan Poi­ka, tuli kui­ten­kin ih­mi­sek­si ja val­mis­ti puo­les­tam­me so­vin­non Ju­ma­lan kans­sa. Evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta ih­mis­tä kut­su­taan tä­hän so­vin­toon, va­el­ta­maan uu­des­sa elä­mäs­sä.

Uu­des­sa elä­mäs­sä va­el­ta­mi­nen mer­kit­see Kris­tuk­sen yh­tey­des­sä elä­mis­tä. Paa­va­li opet­taa, et­tä van­ha osam­me on ris­tiin­nau­lit­tu yh­des­sä Jee­suk­sen kans­sa, jot­ta syn­ti­nen osam­me me­net­täi­si val­tan­sa niin, et­tem­me enää te­ki­si syn­tiä.

Tais­te­lus­sa syn­tiä vas­taan

Olem­me elä­mäs­säm­me ko­ke­neet, et­tä syn­ti ei ole mei­tä jät­tä­nyt. Päin­vas­toin sen taak­ka uu­vut­taa mei­tä elä­män tiel­lä. Me em­me ole tul­leet omal­ta puo­lel­tam­me py­hik­si. Ju­ma­la, joka it­se on Pyhä, on kui­ten­kin kut­su­nut mei­tä elä­mään py­hi­nä hä­nen Poi­kan­sa vi­at­to­man ve­ren täh­den.

Ju­ma­lan hen­ki vai­kut­taa meis­sä ha­lun elää Ju­ma­lan tah­don mu­kai­ses­ti. Ju­ma­lan tah­to on, et­tä pai­nam­me syn­nin hi­mo­ja alas ja tais­te­lem­me syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan. Raa­ma­tun mu­kaan se, joka elää syn­nis­sä, kään­tyy Ju­ma­laa vas­taan.

Eläm­me ai­kaa, jos­sa kai­ken­lai­nen si­veet­tö­myys re­hot­taa. Näin oli myös Paa­va­lin ajan Roo­man val­ta­kun­nas­sa. Ai­van ku­ten sil­loin, nyt­kin jot­kut ovat luo­pu­neet sii­tä Ju­ma­lan jär­jes­tyk­ses­tä, et­tä su­ku­puo­lie­lä­mä kuu­luu avi­o­liit­toon mie­hen ja nai­sen vä­lil­le.

Paa­va­li neu­voi tes­sa­lo­ni­ka­lai­sia, et­tä he pi­täi­si­vät omaa ruu­mis­taan py­hyy­des­sä ja vält­täi­si­vät hau­reut­ta. On­han ruu­miim­me Py­hän Hen­gen asun­to­na. Paa­va­li va­roit­ti myös ah­neu­des­ta, oman edun ta­voit­te­lus­ta tois­ten kus­tan­nuk­sel­la ja epä­re­hel­li­syy­des­tä. Sel­lai­sel­la elä­mäl­lä ei ole Ju­ma­lan siu­naus­ta. (1. Tess. 4:1–8.)

Ar­mon voi­ma kan­taa

Ju­ma­la ei kui­ten­kaan tuo­mit­se mei­tä syn­tiem­me pe­rus­teel­la, kun us­kom­me ne hä­nen Poi­kan­sa an­si­on kaut­ta an­teek­si. Olem­me ih­mi­si­nä luo­mis­työn pe­rus­teel­la kaik­ki sa­ma­nar­voi­sia. Ei ole ke­tään mui­ta pa­rem­paa tai huo­nom­paa ih­mis­tä. Kaik­ki ovat syn­ti­siä, mut­ta kaik­kien puo­les­ta on myös Jee­sus an­ta­nut ve­ren­sä. On ole­mas­sa nii­tä ih­mi­siä, jot­ka ovat an­teek­si­an­ta­muk­sen kaut­ta ot­ta­neet Ju­ma­lan ar­mon us­kol­la vas­taan, ja nii­tä, jot­ka ei­vät ole sitä ot­ta­neet.

Ar­mo kuu­luu kai­kil­le. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi kut­suu ih­mis­tä elä­mään py­hän ja elä­vän Ju­ma­lan yh­tey­teen. Ar­mon voi­ma mei­tä myös kan­taa tais­te­lus­sa syn­nin hou­ku­tuk­sia vas­taan.

Tero Pit­kä­lä

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.2.2015.

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys