JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Vii­mei­set tu­le­vat en­sim­mäi­sik­si

Matkaevääksi
9.3.2016 10.00

KUVA: HEIKKI VUONOKARI

Ani har­voin to­teu­tuu ih­mis­ten kes­ken, et­tä vii­mei­set tu­le­vat en­sim­mäi­sik­si. Näin­kin voi sil­ti jos­kus ta­pah­tua.

Erää­seen ko­tiin oli kut­sut­tu vie­rai­ta. Kun per­heen äi­ti kut­sui vie­raat naut­ti­maan tar­jot­ta­vaa, kut­sui hän en­sim­mäi­se­nä vie­rai­den ja ko­tin­sa lap­set naut­ti­maan pöy­dän an­ti­mis­ta. Lap­sil­le oli ka­tet­tu oma pöy­tä. Sil­mät lois­ta­en aset­tui pik­ku­vä­ki naut­ti­maan en­sim­mäi­si­nä vie­rai­na heil­le tar­jot­ta­via herk­ku­ja. Vas­ta sit­ten oli ai­kuis­ten vuo­ro. Tämä per­hee­näi­din suun­nit­te­le­ma jär­jes­tys pu­hut­te­li vie­rai­ta. Ku­kaan ai­kui­sis­ta ei ol­lut pa­hoil­laan vie­rai­den ja ko­ti­vä­en osak­si tul­lees­ta vuo­ro­jär­jes­tyk­ses­tä. Toi­von, et­tä täl­lai­nen jär­jes­tys voi­si ol­la tot­ta ko­deis­sam­me.

Hil­jai­ses­ti tär­kei­tä

Jär­jes­tys ih­mis­ten maa­il­mas­sa on usein vas­tak­kai­nen ker­to­mal­le­ni me­net­te­lyl­le. Ih­mi­set mie­lel­lään pal­vo­vat suu­ria ja roh­kei­ta. Nämä ja­lus­tal­le nos­te­tut julk­kik­set ovat saa­vut­ta­neet en­sim­mäi­set pai­kat ku­kin omal­la eri­no­mai­suu­del­laan ja tai­doil­laan. Täl­lai­set ih­mi­set saa­vat laa­jas­ti huo­mi­o­ta.

Ta­val­li­set ar­jen puur­ta­jat, ah­ke­rat ja tun­nol­li­set ih­mi­set jää­vät ”jo­nos­sa” usein vii­mei­sik­si. Heis­tä ei pu­hu­ta. Hei­dän saa­vu­tuk­sen­sa ei ole ylit­tä­nyt suu­ren maa­il­man uu­tis­kyn­nys­tä. Kui­ten­kin nämä maan hil­jai­set ovat yh­teis­kun­tam­me tär­ke­ää pe­rus­vä­es­töä. Hei­dän ah­ke­ran työn­sä va­ras­sa sei­soo mei­dän isän­maam­me ny­ky­het­ki ja tu­le­vai­suus.

Ju­ma­lan ar­vo­jär­jes­tys

Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa saam­me unoh­taa tä­män maa­il­man an­si­oon ja te­hok­kuu­teen pe­rus­tu­van ar­vo­jär­jes­tyk­sen. Jee­suk­sen ope­tuk­ses­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­taa voi ver­ra­ta isän­tään, joka läh­ti palk­kaa­maan työ­mie­hiä vii­ni­tar­haan­sa. Hän sopi mies­ten kans­sa yh­den de­naa­rin päi­vä­pal­kas­ta ja lä­het­ti hei­dät työ­hön. Aa­mu­var­hai­sen jäl­keen hän meni kol­man­nel­la, kuu­den­nel­la, yh­dek­sän­nel­lä ja vie­lä yh­den­nel­lä­tois­ta tun­nil­la palk­kaa­maan työt­tö­miä.

Työ­päi­vän pää­tyt­tyä isän­tä käs­ki ti­lan­hoi­ta­jan­sa mak­saa päi­vä­pal­kan kai­kil­le työ­hön kut­su­tuil­le. Palk­ka tuli mak­saa en­sin vii­mek­si tul­leil­le ja vas­ta sen jäl­keen en­sim­mäi­sil­le. Kai­kil­le tuli mak­saa työ­päi­vän pi­tuu­des­ta riip­pu­mat­ta yk­si de­naa­ri, niin kuin isän­tä oli työ­mies­ten kans­sa so­pi­nut.

Isän­nän me­net­te­lys­tä nou­si me­te­li. En­sim­mäi­si­nä työ­hön tul­leet luu­li­vat saa­van­sa enem­män. Heis­tä sama palk­ka kai­kil­le työ­päi­vän pi­tuu­des­ta riip­pu­mat­ta ei tun­tu­nut oi­keu­den­mu­kai­sel­ta.

Sama ar­mo­palk­ka

Jee­suk­sen ver­taus vii­ni­tar­han työ­mie­his­tä (Matt. 20:1–6) ja hei­dän saa­mas­taan yh­tä suu­res­ta pal­kas­ta ker­too meil­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Kai­kil­le us­ko­vai­sil­le Ju­ma­la an­taa ker­ran sa­man ar­mo­pal­kan, ian­kaik­ki­sen elä­män. Us­kon­kil­voi­tuk­sem­me ai­ka ei vai­ku­ta ar­mo­pal­kan suu­ruu­teen. Jee­sus ki­teyt­ti ver­tauk­sen vii­ni­tar­han työ­mie­his­tä sa­noi­hin: ”Näin vii­mei­set tu­le­vat en­sim­mäi­sik­si ja en­sim­mäi­set vii­mei­sik­si” (Matt. 20:16).

Jee­sus opet­taa mei­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ole­muk­ses­ta. Se on las­ten kal­tai­ses­ti us­ko­vien val­ta­kun­ta. Ih­mis­ten maa­il­mas­sa lap­set jää­vät usein taus­tal­le ai­kuis­ten ot­ta­es­sa en­sim­mäi­set pai­kat. Näin ei on­nek­si ole Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa. Jee­sus sa­noo: ”Se, joka nöyr­tyy tä­män lap­sen kal­tai­sek­si, on suu­rin tai­vas­ten val­ta­kun­nas­sa” (Matt. 18:4).

Ope­tus­lap­set oli­vat väi­tel­leet kes­ke­nään, kuka heis­tä on suu­rin. Jee­sus ha­lu­si kään­tää hei­dän in­hi­mil­li­set aja­tuk­sen­sa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan suu­ruus­jär­jes­tyk­seen: ”Jos joku tah­too ol­la en­sim­mäi­nen, hä­nen on ol­ta­va vii­mei­nen ja kaik­kien pal­ve­li­ja” (Mark. 9:35).

Jaak­ko Kal­ta­ka­ri

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 9.3.2016.

29.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Koot­kaa it­sel­len­ne aar­tei­ta tai­vaa­seen. Siel­lä ei koi ei­kä ruos­te tee tu­ho­jaan ei­vät­kä var­kaat mur­tau­du si­sään ja va­ras­ta. Mis­sä on aar­tee­si, siel­lä on myös sy­dä­me­si." Matt. 6:20-21

Viikon kysymys