JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kutsu tutkimaan paastoa

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
9.4.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:22
2020010123221520140409000000

Lä­hes­tym­me kris­ti­kun­nan suu­rin­ta vuo­tuis­ta juh­laa, pää­si­äis­tä. Sitä edel­tää tuh­ka­kes­ki­vii­kos­ta al­ka­va 40 ar­ki­päi­vää kä­sit­tä­vä paas­to­nai­ka, joka päät­tyy pal­mu­sun­nun­tai­na al­ka­vaan hil­jai­seen viik­koon. Kun kuu­lem­me sa­nan paas­to, mie­leem­me tu­lee eh­kä en­sim­mäi­sek­si ti­lan­ne, jos­sa kiel­täy­dy­tään jok­si­kin ai­kaa ra­vin­nos­ta tai jol­lain muul­la ta­val­la ku­ri­te­taan it­seä. Mut­ta on­ko oi­kea kris­til­li­nen paas­to poh­jim­mil­taan sit­ten­kin jo­tain muu­ta?

En­sim­mäi­sen koko Raa­ma­tun suo­men­nok­sen, Bib­li­an, re­kis­te­ris­sä p-kir­jai­men koh­dal­la on teks­ti: ”Paas­to löy­de­tään Raa­ma­tus­ta mo­nen­kal­tai­ses­ta laa­dus­ta.” Sit­ten lu­e­tel­laan paas­ton la­je­ja ja raa­ma­tun­paik­ko­ja, jois­sa niis­tä kir­joi­te­taan. Lop­pu­puo­lel­la ku­va­taan Raa­ma­tun esi­mer­keil­lä, mitä paas­to on ja mitä se ei ole. Re­kis­te­ri ava­si mi­nul­le mie­len­kiin­toi­sen tien tut­kia Ju­ma­lan sa­nan avul­la paas­toa. Suo­sit­te­len tätä tut­ki­mus­mat­kaa muil­le­kin.

Mat­kal­la tu­le­vat tu­tuik­si Jee­suk­sen kiu­sauk­set au­ti­o­maas­sa, Moo­sek­sen vai­heet Sii­nain vuo­ren hui­pul­la ja pro­feet­ta Eli­an mat­ka koh­ti Ho­re­bia, Ju­ma­lan vuor­ta. Lu­ki­ja pää­see tie­tä­mään, mitä tar­koit­taa suu­ri so­vi­tus­päi­vä, fa­ri­se­a­lai­nen ul­ko­kul­lat­tu paas­to­a­mi­nen sekä kris­til­li­nen paas­to­a­mi­nen. Tie joh­taa kuun­te­le­maan vuo­ri­saar­nan ope­tus­ta paas­tos­ta, seu­raa­maan fa­ri­seuk­sen ja pub­li­kaa­nin koh­taa­mis­ta temp­pe­lis­sä sekä An­ti­o­ki­an seu­ra­kun­nan vel­jien val­mis­tau­tu­mis­ta lä­he­tys­työ­hön. Raa­ma­tun sa­no­ma ulot­tuu ajal­li­ses­ti kau­as, mut­ta ih­me­tel­tä­väl­lä ta­val­la se so­pii tä­män­kin ajan ih­mi­sen opas­ta­jak­si.

Esi­mer­kit vie­vät myös Je­sa­jan kir­jaan. Pro­feet­ta ker­too, kuin­ka is­ra­e­li­lai­set ky­sy­vät Ju­ma­lal­ta: ”Mik­si sinä et huo­maa, kuin­ka me paas­to­am­me? Et­kö näe, kuin­ka me ku­ri­tam­me it­se­äm­me?” Her­ra puo­les­taan vas­taa: ”Toi­sen­lais­ta paas­toa minä odo­tan: et­tä va­pau­tat syyt­tö­mät kah­leis­ta, ir­ro­tat ikeen hih­nat ja va­pau­tat sor­re­tut, et­tä murs­kaat kaik­ki ikeet, mur­rat lei­pää näl­käi­sel­le, avaat ko­ti­si ko­dit­to­mal­le, vaa­te­tat alas­to­man, kun hä­net näet, et­kä kart­te­le apua tar­vit­se­vaa vel­je­ä­si. Sil­loin si­nun va­lo­si puh­ke­aa nä­ky­viin kuin aa­mun­koi – –. Van­hurs­kaus it­se kul­kee si­nun edel­lä­si ja Her­ran kirk­kaus seu­raa suo­ja­na­si”. (Jes. 58:3, 6–8.)

Ruo­ka­tot­tu­mus­ten tar­kis­ta­mi­nen ja elä­män­ta­po­jen yk­sin­ker­tais­ta­mi­nen voi ol­la mo­nel­la ta­val­la hy­väk­si. Oi­kea paas­to opas­taa mei­tä kui­ten­kin en­nen kaik­kea tut­ki­maan it­se­äm­me, tun­te­maan oman syn­ti­syy­tem­me ja ka­tu­maan syn­te­jäm­me. Her­ran van­hurs­kaus kul­kee edel­lä. Voi­ma­nam­me on Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­tet­ta­va evan­ke­liu­mi. Hen­gen he­del­mä­nä syn­ty­vä rak­kaus aut­taa huo­mi­oi­maan hä­dä­na­lai­set lä­him­mäi­set­kin. Pää­si­äi­saa­mun rie­mun osal­li­suu­teen kut­su­taan si­nu­a­kin.

Ai­mo Helén

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 4/2014.

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys