JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ilosanomaa kaikille kansoille

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
11.6.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:43
2020010123430920140611000000

Jee­sus lä­het­ti seu­raa­jan­sa ju­lis­ta­maan evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa kaik­ki­al­le maa­il­maan. Tätä työ­tä on teh­ty al­ku­seu­ra­kun­nan ajois­ta läh­tien Py­hän Hen­gen voi­mal­la. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­te­taan edel­leen sa­maa sa­no­maa, jota Jee­sus ai­ka­naan ju­lis­ti. Se kut­suu yhä ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­taan, pe­las­tuk­sen osal­li­suu­teen, joka pe­rus­tuu Jee­suk­sen, Va­pah­ta­jam­me so­vi­tus­työ­hön.

Lä­he­tys­työ­kent­tä on laa­ja, sil­lä evan­ke­liu­min sa­no­ma on tar­koi­tet­tu vä­li­tet­tä­väk­si kai­kil­le ih­mi­sil­le riip­pu­mat­ta sii­tä, mis­sä maas­sa, kult­tuu­ris­sa ja ym­pä­ris­tös­sä hän asuu. Tä­män sa­no­man vas­taa­not­ta­ja saa us­kon lah­jan ja Py­hän Hen­gen ja näin hä­nel­lä­kin on val­tuu­tus ju­lis­taa elä­vää evan­ke­liu­mia eteen­päin.

Evan­ke­liu­min sa­no­ma on ai­ko­jen saa­tos­sa kul­keu­tu­nut uu­sil­le seu­duil­le, kun us­ko­vai­set ih­mi­set ovat liik­ku­neet tai muut­ta­neet maas­ta toi­seen. Uu­sil­le paik­ka­kun­nil­le on muo­dos­tu­nut us­ko­vais­ten ih­mis­ten jouk­ko, jon­ka kes­kuu­des­sa on alet­tu to­teut­ta­maan lä­he­tys­työ­tä Jee­suk­sen ope­tuk­sen ja käs­kyn mu­kai­ses­ti.

Evan­ke­liu­min työ­tä on myös or­ga­ni­soi­tu, jot­ta lä­he­tys­työ­tä on voi­tu jär­jes­tää sel­lai­sil­le paik­ka­kun­nil­le, jois­sa on vä­hän us­ko­vai­sia. Jo al­ku­seu­ra­kun­nan ajoil­ta Raa­ma­tus­ta lu­em­me täl­lai­ses­ta toi­min­nas­ta, kun apos­to­li Paa­va­li teki lä­he­tys­mat­ko­ja ja vie­rai­li eri seu­ra­kun­nis­sa. Täs­sä leh­des­sä ker­ro­taan Paa­va­lin kir­jees­tä ga­la­ta­lai­sil­le. Näin toi­mit­tiin myös sil­loin, kun he­rä­tyk­sen tu­let pa­loi­vat Poh­jois­mais­sa. Saar­naa­jia oli liik­keel­lä ja kir­jeet vä­lit­ti­vät sa­no­maa pai­kas­ta toi­seen.

Vii­mei­sen rei­lun kah­den­kym­me­nen vuo­den ajan on SRK:n toi­mes­ta teh­ty lu­kui­sia lä­he­tys­mat­ko­ja eri puo­lil­le maa­il­maa. Täl­lä het­kel­lä ak­tii­vis­ta lä­he­tys­työ­tä teh­dään 19 eri maas­sa. Ny­ky­tek­niik­ka on avan­nut uu­sia to­teu­tus­mah­dol­li­suuk­sia lä­he­tys­työ­hön. Vaik­ka pe­rin­tei­siä seu­ro­ja ja läs­nä­o­lon tuo­maa seu­ra­kun­ta­yh­teyt­tä ei voi kor­va­ta tek­nii­kan avul­la, niin se mah­dol­lis­taa seu­ro­jen kuun­te­le­mi­sen etääm­pää. Ke­sä­seu­ra­ra­dio vä­lit­tää 4.7 mil­joo­nal­le suo­ma­lai­sel­le seu­ro­ja tu­le­van ke­sän ai­ka­na, in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä nii­tä voi kuun­nel­la ym­pä­ri maa­il­man. Evan­ke­liu­min ilo­sa­no­maa saam­me kuul­la tu­le­vis­sa Py­hä­jo­en su­vi­seu­rois­sa, jois­sa tun­nus­lau­seek­si on va­lit­tu ”Minä il­moi­tan teil­le suu­ren ilon” (Luuk. 2:10) Sa­no­ma vä­lit­tyy in­ter­ne­tin kaut­ta kah­dek­sal­la eri kie­lel­lä.

Kun evan­ke­liu­min työ me­nes­tyy, se syn­nyt­tää iloa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Lä­he­tys­työn me­nes­ty­mi­nen ei ole ih­mi­sen vaan täy­sin Ju­ma­lan joh­da­tuk­sen ja siu­nauk­sen va­ras­sa. Lä­he­tys­työ­tä ei teh­dä myös­kään oman edun tai kun­ni­an vuok­si, vaan kaik­ki kun­nia kuu­luu Ju­ma­lal­le. Jee­sus muis­tut­ti lä­he­tys­työs­sä ol­lei­ta ope­tus­lap­sia kaik­kein tär­keim­mäs­tä asi­as­ta: ”äl­kää sii­tä iloit­ko, et­tä hen­get tei­tä tot­te­le­vat. Iloit­kaa sii­tä, et­tä tei­dän ni­men­ne on mer­kit­ty tai­vaan kir­jaan.”(Luuk. 10:20) Evan­ke­liu­min työs­sä saa iloi­ta en­nen kaik­kea sii­tä, et­tä saa it­se ol­la Ju­ma­lan sa­nan hoi­dos­sa.

Teks­ti: Ol­li Lohi

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 6/2014

13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys