JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Minä uskon

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
15.9.2016 6.35

Juttua muokattu:

1.1. 23:38
2020010123383720160915063500

Us­kon­tun­nus­tuk­sen sa­nat ovat kris­ti­tyl­le ih­mi­sel­le tu­tut mui­den mu­as­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta. Kun ih­mi­nen kas­te­taan, kas­te­juh­laan osal­lis­tu­jat liit­ty­vät yh­tei­seen us­kon­tun­nus­tuk­seen. Kas­ta­mi­nen ta­pah­tuu kol­miyh­tei­sen Ju­ma­lan ni­meen. Kun kris­tit­ty rip­pi­kou­lun päät­teek­si kon­fir­moi­daan, tun­nus­taa hän kris­til­li­sen us­kon­sa ja lu­pau­tuu osoit­ta­maan sen elä­mäs­sään.

Us­kon­tun­nus­tus­tam­me kut­su­taan apos­to­li­sek­si us­kon­tun­nus­tuk­sek­si. Apos­to­li­nen se on sik­si, et­tä sii­nä ei ole mi­tään sel­lais­ta, mitä ei oli­si kir­joi­tet­tu apos­to­li­sis­sa kir­joi­tuk­sis­sa eli Uu­des­sa tes­ta­men­tis­sa. Us­kon­tun­nus­tus se on sik­si, et­tä kaik­ki mitä sii­nä on kir­joi­tet­tu, on vain us­kon kaut­ta ym­mär­ret­tä­vis­sä. Asi­at, jot­ka ovat jär­jel­lä ym­mär­ret­tä­vis­sä tai ais­tein ha­vait­ta­vis­sa, ei­vät tar­vit­se us­koa.

Van­han pe­ri­mä­tie­don mu­kaan apos­to­li­nen us­kon­tun­nus­tus oli­si syn­ty­nyt apos­to­lien yh­tei­ses­ti sa­ne­le­ma­na hei­dän ko­kouk­sis­saan. Vaik­ka sen juu­ret ulot­tu­vat­kin apos­to­li­seen ai­kaan, sen var­si­nai­se­na poh­ja­na on pal­jon myö­häi­sem­mäl­tä ajal­ta ole­va Roo­man seu­ra­kun­nan kas­te­tun­nus­tus. Lo­pul­li­sen muo­ton­sa us­kon­tun­nus­tus sai vas­ta 300-lu­vul­la. Kas­te­op­pi­laan, ka­te­ku­mee­nin, saa­tua ope­tus­ta kris­ti­nus­kon kes­kei­ses­tä si­säl­lös­tä ja hä­nen lu­vat­tu­aan us­koa ja elää kris­tit­ty­nä hä­net kas­tet­tiin. En­nen kas­tet­ta hä­nel­tä ky­syt­tiin us­kon­tun­nus­tuk­sen var­hai­nen ja pel­kis­tet­ty muo­to: us­koi­ko hän Isään, Poi­kaan ja Py­hään Hen­keen.

Us­kon­tun­nus­tus laa­dit­tiin tor­ju­maan vää­riä kä­si­tyk­siä ja har­ha­op­pe­ja. Jo Paa­va­lin kir­jeis­tä on ha­vait­ta­vis­sa, et­tä kris­tit­ty­jen kes­kuu­teen oli tul­lut vir­heel­li­siä evan­ke­liu­min tul­kin­to­ja. Sitä mu­kaa kun evan­ke­liu­mi ta­voit­ti pa­ka­noi­ta, hei­dän opet­ta­mi­sen­sa teki us­kon­tun­nus­tuk­sen en­tis­tä tär­ke­äm­mäk­si.

Us­kon­tun­nus­tuk­ses­sa tun­nus­tau­dum­me us­ko­maan kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan. Luo­mi­nen, lu­nas­tus ja py­hi­tys ovat kris­til­li­sen us­kon kes­kei­sim­mät ta­pah­tu­mat. Kai­ken ole­mas­sa ole­van pe­rus­ta­na on yk­si ai­noa Ju­ma­la, it­se elä­mä, joka voi an­taa elä­män toi­sil­le. Elä­mää an­ta­va­na Ju­ma­la­na hän on kol­me eri per­soo­naa.

Us­kon­tun­nus­tus al­kaa sa­noil­la ”minä us­kon”. Ju­ma­lan to­del­li­suus on niin pal­jon ih­mi­sen ym­mär­ryk­sen ylä­puo­lel­la, et­tei in­hi­mil­li­seen kie­leen voi si­säl­lyt­tää hä­nes­tä täs­mäl­li­siä, kai­ken kat­ta­via mää­ri­tel­miä. Hän on ha­vain­to­maa­il­mam­me tuol­la puo­len, mut­ta us­kon kaut­ta läs­nä ja to­del­li­nen.

Mitä us­kon­tun­nus­tus kris­ti­tyl­le mer­kit­see? Ky­sy­mys­tä on hyvä py­säh­tyä poh­ti­maan omal­le koh­dal­leen. Kris­tit­ty ha­lu­aa us­koa niin kuin sii­nä tun­nus­taa ja ha­lu­aa elää sen to­dek­si omas­sa elä­mäs­sään. On tur­val­lis­ta sy­dä­mes­tään yh­tyä us­kon­tun­nus­tuk­sen sa­noi­hin.

Ant­ti Paa­na­nen

16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys