JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Sanoman levittäminen on keskeistä

Pääkirjoitukset
11.3.2020 6.00

Juttua muokattu:

11.3. 16:19
2020031116191020200311060000

Ai­ka ajoin on syy­tä py­säh­tyä tar­kas­te­le­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn pe­rus­teh­tä­vää. Sa­mal­la on tar­peen tun­nis­taa kun­kin ai­ka­kau­den il­mi­öi­tä ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä ta­pah­tu­nei­ta muu­tok­sia. 2000-lu­vun voi­ma­kas tek­ni­nen ke­hi­tys on avan­nut uu­sia mah­dol­li­suuk­sia evan­ke­liu­min työl­le tie­don­ku­lun ja yh­tey­den­pi­don hel­pot­tu­es­sa. Toi­saal­ta maal­lis­tu­mis­ke­hi­tys ja kris­til­lis­ten ar­vo­jen mu­re­ne­mi­nen huo­les­tut­ta­vat.

SRK:n pal­ve­lu­teh­tä­väs­sä kes­keis­tä on muut­tu­mat­to­man raa­ma­tul­li­sen sa­no­man vä­lit­tä­mi­nen. Tätä va­loi­saa ydin­teh­tä­vää kes­ku­syh­dis­tys pyr­kii to­teut­ta­maan ke­hit­tä­mäl­lä ajan­mu­kai­sia toi­min­ta­ta­po­ja niin ko­ti­maas­sa kuin kan­sain­vä­li­ses­sä toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä yh­des­sä si­sar­jär­jes­tö­jen kans­sa. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työl­lä on kes­tä­vä pe­rus­ta, joka ei mur­ru ajan ja toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muut­tu­es­sa. Paa­va­li kir­joit­taa: ”Pe­rus­tus on jo las­ket­tu, ja se on Jee­sus Kris­tus. Muu­ta pe­rus­tus­ta ei ku­kaan voi las­kea.” (1. Kor. 3:11.)

Jee­sus an­toi ope­tus­lap­sil­leen teh­tä­vän: ”Men­kää kaik­ki­al­le maa­il­maan ja ju­lis­ta­kaa evan­ke­liu­mi kai­kil­le luo­duil­le” (Mark. 16:15). Tätä teh­tä­vää kun­kin ajan us­ko­vai­set ovat teh­neet Ju­ma­lan avaa­mien mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Apos­to­li Paa­va­lin sa­nat Ko­rin­tin seu­ra­kun­nal­le ku­vaa­vat evan­ke­liu­min työn luon­net­ta: ”Pu­hee­ni ja ju­lis­tuk­se­ni ei pyr­ki­nyt va­kuut­ta­maan vii­sau­del­laan vaan il­men­si Ju­ma­lan Hen­gen voi­maa” (1. Kor. 2:4).

Par­hail­laan eri puo­lil­la Suo­mea val­mis­tel­laan tu­le­van ke­sän suu­ria seu­ro­ja ja lei­ri­toi­min­taa. Oh­jel­mien to­teut­ta­mi­nen ja suun­ni­tel­mien hi­o­mi­nen Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tyk­siä var­ten on hy­väs­sä vauh­dis­sa. Seu­ra­mat­ko­ja teh­dään eri puo­lil­le maa­il­maa. In­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä pi­de­tään yh­teyt­tä us­ko­vai­siin ja jär­jes­te­tään seu­ra­ti­lai­suuk­sia kau­kai­siin koh­tei­siin.

On syy­tä poh­tia, mikä on oleel­lis­ta, koh­tuul­lis­ta ja pe­rus­teh­tä­vän mu­kais­ta. Työ on yh­teis­tä ja teh­tä­vien ja­ka­mi­seen on tar­peen kiin­nit­tää huo­mi­o­ta niin kes­ku­syh­dis­tyk­sen kuin rau­ha­nyh­dis­tys­ten­kin työs­sä, jot­tei ke­nen­kään kuor­mas­ta tule koh­tuu­ton.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työn ydin on evan­ke­liu­min ju­lis­ta­mi­nen. Evan­ke­liu­mi kir­kas­taa Py­hän Hen­gen kaut­ta syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taa. Se roh­kai­see us­ko­vais­ta oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa ja kut­suu rau­haa et­si­vää Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. On tur­val­lis­ta, et­tä kai­ken va­ja­vai­suu­den ja elä­män ro­soi­suu­den kes­kel­lä­kin meil­lä on täy­del­li­nen Ju­ma­lan ar­mo, joka ei kos­kaan lopu: ”Mut­ta Her­ran ar­mo py­syy ajas­ta ai­kaan, se on ikui­nen niil­le, jot­ka pel­kää­vät ja ra­kas­ta­vat hän­tä. Pol­ves­ta pol­veen ulot­tuu hä­nen us­kol­li­suu­ten­sa.” (Ps. 103:17.) Evan­ke­liu­mi va­paut­taa ja tuo kes­tä­vän ilon elä­mään.

Juha Kaa­ri­vaa­ra, SRK:n pää­sih­tee­ri

25.5.2024

Jeesus sanoo: ”Totisesti, totisesti: sillä, joka uskoo, on ikuinen elämä.” Joh. 6:47

Viikon kysymys