JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

C-ka­set­ti­su­ku­pol­ven mu­siik­ki­tal­ti­oin­te­ja

1.9.2021 7.00

Juttua muokattu:

31.8. 08:34
2021083108344120210901070000

Ke­sän ai­ka­na saim­me kuun­nel­la Ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta Sii­o­nin lau­lu­ja, vir­siä, seu­ra­pu­hei­ta ja toi­mi­tet­tua oh­jel­maa. Kuu­lin usei­ta ker­to­ja omia lem­pi­lau­lu­ja­ni ja tu­tus­tuin myös en­nes­tään vä­hem­män kuu­le­mii­ni lau­lui­hin.

Seu­ra­ra­di­oa kuun­nel­les­sa­ni muis­te­lin ai­em­pien ke­sien Su­vi­seu­ro­ja ja seu­ro­ja lap­suu­te­ni rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä.

Van­han har­mo­nin soin­nut seu­raa­vat aja­tuk­si­a­ni is­tu­es­sa­ni pi­ha­kei­nuun odot­ta­maan Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­tö­soh­jel­maa. Kul­jen van­han seu­ra­sa­lin pe­räl­le ja yh­dyn al­ku­vir­teen: "Ni­me­si ko­koon tul­lei­na, kii­täm­me Jee­sus si­nua. Sa­na­si meil­le lois­ta­koon, ar­mo­si kai­ken va­lais­koon."

Seu­ra­pu­heen jäl­keen sa­lin etuo­sas­ta ka­jah­taa isoi­sä­ni Ur­hon aloit­ta­ma­na lau­lu "Ah au­tu­as­ten maas­sa", ja vie­lä toi­nen­kin lau­lu, "Nyt ko­dis­ta lau­lun mä lau­lan". Lau­lu­jen sa­nat ovat kuin jat­koa saar­nal­le – ne kan­ta­vat toi­voa tai­vaan ko­dis­ta, joka on us­kon mää­rän­pää. "Siell' ilos­ta syk­käi­lee sy­dän, ei vuo­da siell' kyy­ne­lei­tä."

Nuo lau­lut kul­jet­ta­vat mi­nut seu­raa­vak­si omal­le rip­pi­lei­ril­le­ni Reis­jär­vel­le. Me lei­ri­läi­set va­lit­sim­me rip­pi­lau­luk­si "Ovat syn­ti­ni an­teek­si suu­ret". Sen pu­hut­te­le­vat sa­nat py­säyt­tä­vät ajat­te­le­maan en­nen kaik­kea us­kon lah­jaa, joka meil­le on val­mis­tet­tu tai­vaas­sa. Vie­lä ny­kyi­sin­kin ha­vah­dun kuun­te­le­maan lau­lun sa­no­ja, kun kuu­len lau­let­ta­van sitä.

Ala­jär­ven ke­sä­seu­rois­sa jo­no­tan eh­tool­li­sel­la käyn­nin jäl­keen ur­ku­leh­te­ril­lä is­tu­ma­paik­kaa pääs­täk­se­ni lau­la­maan yh­des­sä tois­ten nuor­ten kans­sa. Läm­pi­mä­nä ke­säil­ta­na ur­ku­ri pyyh­kii vä­lil­lä hi­keä ja juo vet­tä. Lau­la­jat odot­ta­vat malt­ta­mat­to­mi­na seu­raa­vaa lau­lua. Kir­kon pi­hal­la lau­lu ta­voit­taa kai­ut­ti­mien kaut­ta pen­keil­le aset­tu­neet kuu­li­jat. "Ei lau­la­mas­ta lak­kaa nyt sie­lu ilois­saan" kai­kuu seu­ra­kan­san lau­la­es­sa täy­des­tä sy­dä­mes­tään.

Kun seu­rat päät­ty­vät, pa­laan ko­tiin seu­rois­sa kai­ku­nei­den lau­lu­jen soin­tien saat­te­le­ma­na. Jon­kin ajan ku­lut­tua kuu­len nois­sa seu­rois­sa ää­ni­tet­ty­jä lau­lu­ja naa­pu­ri­paik­ka­kun­nan nuor­ten ka­set­ti­soit­ti­mel­ta. Olen hal­ti­ois­sa­ni saa­tu­a­ni vii­mein myös it­sel­le­ni ko­pi­on ka­se­tis­ta, joka oli ää­ni­tet­ty eh­tool­lis­kir­kon ai­ka­na. Sii­tä al­koi oma C-ka­set­ti­ai­ka­kau­te­ni, ku­ten jot­kut tuo­ta ai­kaa ni­mit­ti­vät. Erään leh­ti­ar­tik­ke­lin mu­kaan kuu­lun siis C-ka­set­ti­su­ku­pol­veen.

Vanhoja C-kasetteja.

Vanhoja C-kasetteja.

Ar­tik­ke­lis­sa ker­rot­tiin, kuin­ka C-ka­se­tit ja ka­set­ti­soit­ti­met mul­lis­ti­vat sen ajan mu­sii­kin kuun­te­lun. C-ka­se­tit tar­jo­si­vat mah­dol­li­suu­den mu­sii­kin ää­nit­tä­mi­sen ja omien ko­ko­el­mien luo­mi­sen sekä nii­den ja­ka­mi­sen. Ka­set­ti­soit­ti­mien yleis­ty­es­sä 1970- ja 80-lu­vuil­la ai­em­min käy­tös­sä ol­leet ke­la­nau­hu­rit jäi­vät vä­hem­mäl­le käy­töl­le.

Ää­ni­tyk­siä teh­tiin myös Su­vi­seu­rois­sa ja rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­lä. Muis­tan, et­tä olen ol­lut tei­ni-ikäi­se­nä Su­vi­seu­rois­sa ää­nit­tä­mäs­sä seu­ra­vie­rail­le tar­koi­te­tus­sa ää­ni­tys­ko­pis­sa pu­hei­ta ja lau­lu­ja 60 mi­nuu­tin mit­tai­sel­le C-ka­se­til­le. Ää­ni­tyk­sen ai­ka­na ei tar­vin­nut koko pu­heen ai­kaa ol­la ää­ni­tys­ko­pis­sa, kun­han huo­leh­ti, et­tä käy vä­lil­lä kään­tä­mäs­sä ka­se­tin toi­sen puo­len.

1970-lu­vun lo­pul­ta ja 1980-lu­vul­ta mo­net muis­ta­vat jois­ta­kin ke­sä­seu­rois­ta tai muis­ta isois­ta seu­rois­ta ää­ni­te­tyt ka­se­tit, joi­ta vaih­det­tiin ja ko­pi­oi­tiin toi­sil­ta. Ka­set­te­ja löy­tyy vie­lä­kin mo­nen va­ras­tois­ta. Nii­hin liit­tyy mo­nia nos­tal­gi­sia muis­to­ja.

Kasettinauhureita ja C-kasetteja.

Kasettinauhureita ja C-kasetteja.

Omas­sa nuo­ruu­den­ko­dis­sa­ni ka­set­ti­soit­ti­men kai­ut­ti­met tois­ti­vat yhä uu­des­taan ja uu­des­taan Hel­sin­gin ke­sä­seu­ro­jen ai­ka­na teh­tyä ää­ni­tet­tä. Vä­hi­tel­len nau­ha al­koi ve­ny­mään ja von­ku­maan ja meni jopa poik­ki. Sil­loin otet­tiin esil­le työ­ka­lut: pie­ni ruu­vi­meis­se­li, lyi­jy­ky­nä, sak­set ja teip­piä. Toi­vot­tiin, et­tä kor­jauk­sen jäl­keen ka­se­tis­sa ei oli­si ko­vin pal­jon li­sä­ko­hi­naa – ja et­tä se oma lem­pi­lau­lu oli­si ai­na­kin säi­ly­nyt eh­jä­nä. On­nek­si ve­ny­neen ka­se­tin ti­lal­le sai hy­väl­lä tuu­ril­la uu­den ko­pi­on ja voi taas jat­kaa kuun­te­lua sii­tä, mi­hin oli jää­nyt edel­li­sel­lä ker­ral­la.

Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­mien lo­put­tua pa­la­sin ta­kai­sin ka­set­ti­soit­ti­men ää­reen ja ke­la­sin Ala­jär­ven C-ka­se­tin nau­haa eteen­päin, kun­nes löy­sin koh­dan "Juok­see ar­mon vir­ta yhä, kal­lis pyhä, al­ta temp­lin kyn­nyk­sen. Kul­jet­taa­pi syn­tis­kur­jan, hei­kon nur­jan, läpi vai­vain, kyy­nel­ten."

Kasettinauhuri ja C-kasetin korjaustarpeita.

Kasettinauhuri ja C-kasetin korjaustarpeita.

VaulaEskeli
Katson elämää naisen, vaimon, sekä tukiperhe- ja sijaisvanhemman näkökulmasta. Olen saanut kokea vanhemmuuden onnenhetkiä avatessamme kotimme perhehoitoa tarvitseville lapsille. Olen syntyisin keskipohjalaisesta pienviljelijäperheestä. Asuin pitkään pääkaupunkiseudulla tehden työtä hoitoalalla. Nyt kotini ikkunoista avautuu pohjanmaalainen maisema. Pidän runoista ja seuraan vuodenaikojen vaihtelua. Rakastan puutarhanhoitoa. Minulle voi kirjoittaa osoitteeseen vaula.eskeli@gmail.com
25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys