JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ei kait siinä

14.12.2023 6.00

Juttua muokattu:

4.12. 12:44
2023120412444920231214060000

Pau­li Määt­tä

Kol­mi­vuo­ti­nen blo­gis­tin ura­ni on nyt päät­ty­mäs­sä. Kol­me vuot­ta elä­mäs­sä on ly­hyt ai­ka, mut­ta kyl­lä si­nä­kin ai­ka­na eh­tii pal­jon ta­pah­tua. On saa­tu ihas­tel­la uu­den elä­män al­kua, kun on syn­ty­nyt las­ten­lap­sia. On vie­tet­ty kas­te­juh­lia, rip­pi­juh­lia, kih­la­jai­sia, hää­juh­lia. On ol­lut val­mis­tu­jai­sia, ja hau­ta­jai­si­a­kin on sat­tu­nut use­am­mat. On ol­lut iloa ter­vey­des­tä ja ter­veys­huo­lia. Eli elä­män koko kir­jo on ol­lut läs­nä.

Ym­pä­ril­lä on kuo­hu­nut. Ura al­koi kes­kel­lä sy­vin­tä ko­ro­na­e­pi­de­mi­aa. Tun­tui, et­tä kaik­ki py­säh­tyy. Koko ajan ko­ro­na on väi­jy­nyt taus­tal­la, ei­kä se ole vie­lä­kään pois­tu­nut. So­dan syt­ty­mi­nen lä­hel­lä ai­heut­ti ah­dis­tus­ta it­sel­le ja mo­nel­le muul­le. Eh­kä olim­me jo vä­hi­tel­len al­ka­neet tur­tua so­tau­u­ti­siin, kun uu­si sota Is­ra­e­lis­sa toi so­tau­u­ti­set taas pin­nal­le. Var­sin­kin, kun ta­pah­tu­ma­pai­kat ovat jo Raa­ma­tus­ta tut­tu­ja ja mo­net ovat pääs­seet siel­lä vie­rai­le­maan­kin.

Ko­ro­na py­säyt­ti tur­val­li­sen elä­män­ryt­min mo­nel­la ta­voin. Työ­pai­koil­la siir­ryt­tiin, jos mah­dol­lis­ta, etä­töi­hin. Suu­ret seu­rat jäi­vät pa­ri­na ke­sä­nä vä­liin. Ko­ti­sii­o­nin seu­roi­hin­kin saat­toi vä­lil­lä osal­lis­tua vain di­gi­taa­li­ses­ti. Vä­hi­tel­len on pääs­ty pa­laa­maan ta­kai­sin. Toi­vot­ta­vas­ti py­rim­me taas pai­kan pääl­le, kun se on mah­dol­lis­ta. Työ­e­lä­mäs­tä­kin kuu­luu uu­ti­sia, et­tä työn­te­ki­jät ha­lu­taan ta­kai­sin kont­to­ril­le. Mo­net hy­vät ide­at jää­vät to­teu­tu­mat­ta, kun so­si­aa­li­nen kans­sa­käy­mi­nen on vä­häis­tä.

Kol­men vuo­den kir­joi­tus­ru­pe­a­man jäl­keen tun­tuu, et­tä it­ses­tään ja aja­tuk­sis­taan on ker­to­nut mel­kein kai­ken. Pa­lau­tet­ta on jon­kin ver­ran tul­lut. Kii­tos sii­tä. Yleen­sä jo­kin koh­ta kir­joi­tuk­ses­ta on ilah­dut­ta­nut. Haus­ka on ol­lut huo­ma­ta, et­tä lä­hes jo­kai­nen pa­lau­te on tul­lut eri asi­as­ta. Pa­lau­tet­ta on tul­lut mil­loin säh­kö­pos­til­la, mil­loin kau­pas­sa hyl­ly­jen vä­lis­sä tai seu­ro­jen ruo­ka­jo­nos­sa.

Blo­gis­tin kuu­kau­si on ly­hyt. Kun on saa­nut kir­joi­tuk­sen jul­kais­tua, on het­ken en­sim­mäi­se­nä paa­lu­pai­kal­la. Pa­rin päi­vän pääs­tä al­kaa tip­pu­mi­nen, ja koh­ta huo­maa ole­van­sa yh­te­nä mui­den jou­kos­sa. Pa­rin vii­kon pääs­tä al­kaa pyö­riä aja­tus uu­des­ta teks­tis­tä. Ai­he löy­tyy jos­kus hel­pos­ti, jos­kus työ­lääs­ti. Muu­ta­mia vink­ke­jä­kin olen saa­nut. Useim­mat olen niis­tä to­teut­ta­nut. Jos­kus on täy­ty­nyt pe­reh­tyä läh­de­kir­jal­li­suu­teen­kin, jot­ta fak­tat oli­si­vat suun­nil­leen oi­kein.

Kun de­ad­li­ne lä­hes­tyy, olen he­rän­nyt pa­ri­na yö­nä mie­les­sä­ni kir­joit­ta­maan teks­tiä. On­nek­si it­se teks­tin tuot­ta­mi­nen on yleen­sä ta­pah­tu­nut no­pe­as­ti.

Toi­vo­tan kai­kil­le lu­ki­joil­le hy­vää Va­pah­ta­jan syn­ty­mä­juh­laa ja ku­ten Jou­ni Le­so­nen päät­ti blo­gis­tin uran­sa: Hy­vää ko­ti­mat­kaa si­nul­le, pe­ril­le saak­ka.

Tero Kar­ja­lai­sen kir­jas­sa Kuu­sa­mon le­gen­dat ku­va­taan, kuin­ka kuu­sa­mo­lai­nen kom­men­toi mitä ta­han­sa asi­aa sa­no­mal­la: "Ei kait sii­nä." Olen ol­lut pois­sa Kuu­sa­mos­ta koh­ta puo­li vuo­si­sa­taa, mut­ta juu­ret lie­ne­vät sen ver­ran vah­vat, et­tä voin päät­tää tä­män teh­tä­vä­ni tuo­hon kom­ment­tiin: Ei kait sii­nä.

PauliMäättä
Olen tuore eläkeläinen Kempeleestä. Puoliso löytyi Helsingistä. Lapsia saimme 11. Kesäisin työllistävät puutarhat kotona ja mökillä Savossa. Luonnettani kuvannee erään kurssin loppuarvostelu: aivan liian lempeä ja lauhkea, papillinen ote. Marjastamaan pitäisi ehtiä. Lukemista olen aina harrastanut. Joskus putkahtaa kirjoitelmia eri foorumeille. Nikkarointi kiinnostaa. Erityisesti jos keksii vanhalle esineelle uusia käyttömuotoja. paulimaatta2(at)gmail.com.
PauliMäättä

Erilaisina yhdessä

9.11.2023 6.00
PauliMäättä

Arkea ja erityisiä päiviä

8.10.2023 8.00
PauliMäättä

Vesi, tuo ihmeellinen aine

5.9.2023 7.00
PauliMäättä

Telttaretki Lofooteille. Miten sitten kävi?

4.8.2023 6.30
PauliMäättä

600 000 kilometriä muutamassa päivässä

9.7.2023 6.00
PauliMäättä

Se on sitten kesä

6.6.2023 6.00
PauliMäättä

Kun retkitohtori hiihtojoukkueesta putosi

11.5.2023 6.00
PauliMäättä

Elämäni kirjat

11.4.2023 6.00
PauliMäättä

Sodan varjot

9.3.2023 8.00
PauliMäättä

Taitekohtia

9.2.2023 9.25
PauliMäättä

Vieläkö tämän voisi korjata?

5.1.2023 9.55
PauliMäättä

Joulun lahjat

5.12.2022 6.00
PauliMäättä

Vakka ja kansi

13.11.2022 6.00
PauliMäättä

Oppia ikä kaikki

3.10.2022 12.35
PauliMäättä

Paikkakunnan parhaaksi

4.9.2022 6.00
PauliMäättä

Suviseurat teknisenä suorituksena

7.8.2022 6.10
PauliMäättä

Karhumetsällä ja muita elämyksiä

30.6.2022 6.00
PauliMäättä

Luontosuhteita

19.6.2022 6.00
PauliMäättä

Verkossa

4.5.2022 6.00
PauliMäättä

Elämyksiä tarjolla

2.4.2022 7.00
PauliMäättä

Tässä hetkessä

4.3.2022 6.00
PauliMäättä

Miehen malli

6.2.2022 6.00
PauliMäättä

Perinteitä vaalien

5.1.2022 6.00
PauliMäättä

Kuulunko Karjalan heimoon?

6.12.2021 6.00
PauliMäättä

Muoti-ilmiöitä

14.11.2021 6.00
PauliMäättä

Tukihenkilöitä

11.10.2021 8.35
PauliMäättä

Rippikuva jäi ottamatta

3.9.2021 9.05
PauliMäättä

Hillakuume

8.8.2021 7.05
PauliMäättä

Peltoseuroissa

12.7.2021 7.05
PauliMäättä

Vuodenkiertoa

9.6.2021 7.05
PauliMäättä

Toinen todellisuus

9.5.2021 7.05
PauliMäättä

Väliinputoaja

6.4.2021 7.05
PauliMäättä

Pappuli, tuu leikkii!

27.2.2021 7.05
PauliMäättä

Kun yksi elämänvaihe päättyy

22.1.2021 7.30
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys